Har­ju maa­kait­se­päev tu­leb Aeg­vii­dus

484
RIIVO NOOR

Har­ju maa­kait­se­päev toi­mub tä­na­vu Või­du­pü­hal, 23. juu­nil Aeg­vii­dus. Esial­gu pi­di maa­kait­se­päev ole­ma Aeg­vii­dus möö­du­nud aas­tal, sest kaks aas­tat ta­ga­si, kui 2018. aas­ta maa­kait­se­päe­va asu­koh­ta va­li­ti, oli Aeg­vii­du Har­ju ai­nus oma­va­lit­sus, kes pol­nud se­da veel kor­ral­da­nud. Kuid siis ot­sus­ta­ti, et Ees­ti 100. sün­ni­päe­va pu­hul te­hak­se maa­kait­se­päev suu­re­malt ja Tal­lin­nas. Tä­na­vu­se Või­du­pü­ha hom­mi­kul pan­nak­se Ani­ja val­las La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi juur­de pär­jad. Ope­ra­tiiv- ja kait­se­jõu­du­de pi­du­lik ri­vis­tus ja pa­raad on Aeg­vii­du koo­li staa­dio­nil. Maa­kait­se­päe­va tei­sed üri­tu­sed tu­le­vad Aeg­vii­du kõ­la­ko­jas, kus Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kol­lek­tii­vid an­na­vad isa­maa­li­se ter­vi­tus­kont­ser­di, on kait­se­väeük­sus­te ja eri­tee­nis­tu­se teh­ni­ka, va­rus­tu­se ja rel­va­de väl­ja­pa­ne­kud, ka de­mo­la­hin­gud. „Kit­sas on, aga kül­lap ma­hu­me ära,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Maa­kait­se­päe­va­le tuuak­se pre­si­den­di süü­da­tud või­du­tu­li, mis an­tak­se eda­si Har­ju­ oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le.