Har­ju kau­neim maa­ko­du on Ani­ja val­las

694

Mai lõ­pus tut­vus Har­ju­maa hin­da­mis­ko­mis­jon kon­kur­si­le „Ees­ti kau­nis ko­du“ esi­ta­tud no­mi­nen­ti­de­ga ja va­lis võit­jad kol­mes ka­te­goo­rias – era­mud ja kor­te­re­la­mud ti­hea­sus­tu­sa­lal, maa­ko­dud ning ühis­kond­li­kud hoo­ned või et­te­võt­ted. Kau­nei­ma maa­ko­du tiit­li päl­vis Ani­ja val­la Üle­jõe kü­las asuv Kai­ri ja Ja­nek Las­si ko­du. Oja­kää­rus asu­vas ava­ra õue­ga, sa­mas pri­vaat­se asu­ko­ha­ga va­na­le ta­lu­ko­ha­le ra­ja­tud ela­mi­ses on kõr­vu­ti va­na­de vil­ja­puu­de­ga ruu­mi ilu- ja tar­be­aia jaoks ning mi­tu õdu­sat nur­ga­kest mõ­nu­saks ärao­le­mi­seks, mär­kis hin­da­mis­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid HO­Li te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se, HO­Li peas­pet­sia­list Ma­ret Väl­ja, Kei­la lin­na kesk­kon­na­nõu­nik In­ge An­ger­jas, Ees­ti Ko­du­kau­nis­ta­mi­se Ühen­du­se esin­da­ja Jü­ri Mu­ru, va­ba­kut­se­li­ne aja­kir­ja­nik Eda Lii­väär. Pe­re­kond Las­si ko­du va­li­ti 2017. aas­tal üheks kau­ni­maks maa­ko­duks ka Ani­ja val­la „Kau­ni ko­du“ kon­kur­sil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku raiet lu­ba­nud amet­nik sai ka­ris­ta­da
Järgmine artikkelPolitseikroonika