Har­ju­maa meist­ri­võist­lu­sed orien­tee­ru­mi­ses

912

16. mail sel­gi­ta­ti Jus­si jär­ve­de juu­res Har­ju­maa tä­na­vu­sed meist­rid va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ses ning 30. mail Ko­da­sool suun­do­rien­tee­ru­mi­ses.

Va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ses või­tis M14 võist­lusk­las­sis (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) meist­ri­tiit­li Lau­rits Rüt­man Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bist. Sa­ma va­nu­sek­las­si tüd­ru­ku­test sai Roo­si Rüt­man (sa­mu­ti Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi) 2. ko­ha.

M18 (sün­di­nud 2000-2003) või­tis esi­ko­ha Jaan Viir­mann Keh­ra orien­tee­ru­misk­lu­bist Põr­gu­põh­ja, Ek­ke Tõnn Rüt­man Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bist oli tei­ne. Nei­du­dest tu­li Har­ju­maa meist­riks Bri­ta Ploom­puu OKst Põr­gu­põh­ja, tei­se ko­ha sai te­ma klu­bi­kaas­la­ne Kar­men Eve­li Kau­ge.

N21 ar­ves­tu­ses tu­li Gret­he-Jo­han­na Ploom­puu Ani­ja val­last (Har­ju KEK Rah­vas­por­dik­lu­bi) tei­seks ning M21 võist­lusk­las­sis San­der Nah­kor Raa­si­ku val­last (TAR­VO) kol­man­daks.

Aas­ta­tel 1974-1983 sün­di­nud mees­te 3. koht läks Kau­po Jär­ve­le Kuu­sa­lu val­last (LSF PT). 1964.-1973. aas­tal sün­di­nud mees­te klas­sis või­tis esi­ko­ha Lau­ri Laht­mäe sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­last (OK Ka­pe). Sa­ma va­nu­sek­las­si nais­te hul­gas tu­li Ani­ja val­la orien­tee­ru­ja Rii­ka Ploom­puu (OK Põr­gu­põh­ja) 3. ko­ha­le.
Võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses sai esi­ko­ha SK Saue Tam­med (312 punk­ti), järg­ne­sid Keh­ra OK Põr­gu­põh­ja (157) ning Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi (80).

Suun­do­rien­tee­ru­mi­ses tu­li M14 klas­sis Har­ju­maa meist­riks Uku Aas­rand Kuu­sa­lu val­last (Kol­ga­kü­la SK Ra­da), Lau­rits Rüt­ma­ni (Aeg­vii­du SK) ees. Tüd­ru­ku­te seas sai Roo­si Rüt­man (Aeg­vii­du SK) sa­mu­ti 2. ko­ha. N18 nei­du­dest tu­li Kar­men Eve­li Kau­ge tei­seks ja Bri­ta Ploom­puu kol­man­daks (mõ­le­mad OK Põr­gu­põh­ja).

M35 klas­sis sai Ris­to Rand­ma Raa­si­ku val­last 2. ko­ha. M45 klas­sis tu­li Har­ju meist­riks Mar­tin Au­nin Kuu­sa­lu val­last, 2. ko­ha või­tis Rain Lill­soo Keh­rast (OK Põr­gu­põh­ja). N45 ar­ves­tu­ses sai Rii­ka Ploom­puu 2. ja Mai Viir­mann 3. ko­ha (mõ­le­mad Ani­ja val­la OKst Põr­gu­põh­ja).

Eelmine artikkelKoo­lid-las­teaiad saa­vad prog­ram­mee­ri­mis­sead­meid
Järgmine artikkelVandaalid Anija mõisapargis