Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­se võit­sid Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku kool

1367

Möö­du­nud nä­da­lal ja­gas Har­ju­maa Spor­di­liit Har­ju­maa koo­li­de­va­he­lis­te meist­ri­võist­lus­te komp­lek­sar­ves­tu­se ränd­ka­ri­kaid.

15 kesk­koo­li-güm­naa­siu­mi seas või­tis nel­jan­dat aas­tat jär­jest Kuu­sa­lu kesk­kool, kes ko­gus 7 ala­ga 201 punk­ti – iga koo­lil ar­va­ti ka­hek­sast alast kõi­ge keh­ve­ma tu­le­mus ma­ha. Tea­te­suu­sa­ta­mi­ses sai Kuu­sa­lu ala­või­du, murd­maa­tea­te­jook­sus, korv­pal­lis, rah­vas­te­pal­lis ja ker­ge­jõus­ti­kus 2. ko­ha, uju­mi­ses 3. ja võrk­pal­lis 4. ko­ha. Hal­vi­ma tu­le­mu­se­na läks ma­ha jalg­pal­lis saa­vu­ta­tud 6. koht.

Kuu­sa­lu kesk­koo­list jäi vaid ühe punk­ti­ga ma­ha ka mul­lu tei­seks tul­nud Jü­ri güm­naa­sium, Kuu­sa­lu ja Jü­ri olid ain­sad koo­lid, kes võist­le­sid kõi­gil ka­hek­sal alal. 169 punk­ti­ga oli kol­mas Sa­ku güm­naa­sium. Lok­sa güm­naa­sium tõu­sis mul­lu­selt 11. ko­halt tä­na­vu seits­men­daks (129 punk­ti), kaa­sa teh­ti nel­jal alal, pa­rim oli suu­sa­ta­mi­se 3. koht. Eel­mi­sel aas­tal 4. ko­ha­le tul­nud Keh­ra güm­naa­sium lan­ges 13. ko­ha­le (101 punk­ti), kaa­sa teh­ti nel­jal alal, see­juu­res jalg­pal­lis ja korv­pal­lis saa­di 3. ning rah­vas­te­pal­lis 4. koht.

Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses või­tis 31 koo­li hul­gas möö­du­nud aas­tal tei­se­na lõ­pe­ta­nud Raa­si­ku põ­hi­kool 196 punk­ti­ga. Raa­si­ku oli põ­hi­koo­li­dest ai­nus, kes võist­les kõi­gil ka­hek­sal spor­dia­lal. Rah­vas­te­pal­lis saa­di esi­koht, ker­ge­jõus­ti­kus 2. koht, võrk­pal­lis ja korv­pal­lis 3. koht. Hal­vi­ma tu­le­mu­se­na ei läi­nud punk­tiar­ves­tus­se uju­mi­se 8. koht. Raa­si­ku­le järg­ne­sid Peet­ri (187 punk­ti) ja Laag­ri (183) kool. Eel­mi­sel aas­tal 6. ko­ha saa­nud Aru­kü­la põ­hi­kool oli tä­na­vu seits­mes (149), osa­le­ti 6 alal, ei võis­tel­dud vaid suu­sa­ta­mi­ses ja uju­mi­ses. Nel­jal alal võis­tel­nud Kol­ga kool kait­ses mul­lust 9. koh­ta (89). Ka­hel alal osa­le­nud Ala­ve­re tõu­sis ühe ko­ha võr­ra, 14. ko­ha­le (46), Aeg­vii­du sai, na­gu ka eel­mi­sel aas­tal, 17. ko­ha – võis­tel­di vaid suu­sa­ta­mi­ses ning sel­les sai kool ala­või­du.

Eelmine artikkelPika­ve­re pä­ka­pi­ku­maal käis üle 500 kü­las­ta­ja
Järgmine artikkelKeh­ra spor­di­hoo­ne sih­ta­su­tu­se­le