Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kan­di­daa­did tea­da

1454

Eel­mi­sel nä­da­lal ava­li­kus­tas HEAK kan­di­daa­did, kel­lest va­li­tak­se Har­ju­maa tä­na­vu­sed aas­ta te­gi­jad.

Har­ju­maa aas­ta te­gi­jaid va­li­tak­se Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK), Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ja Ko­du­kant Har­ju­maa koos­töös. Tä­na­vu sel­gu­vad aas­ta te­gi­jaid 7 ka­te­goo­rias: aas­ta kü­la, aas­ta sä­dei­ni­me­ne, aas­ta te­gu, sä­rav ko­da­ni­kuü­hen­dus, või­me­kas ko­da­ni­kuü­hen­dus, aas­ta ter­vi­see­den­da­ja ning ter­vist eden­dav idee. HEA­Ki va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer sõ­nas, et ka­te­goo­ria­tes on eel­mis­te aas­ta­te­ga võr­rel­des pä­ris pal­ju muu­tu­si. Näi­teks va­li­ti eel­mis­tel aas­ta­tel maa­kon­na aas­ta ko­da­ni­ku­ühen­dust, nüüd hin­na­tak­se ko­da­ni­kuü­hen­du­si ka­hes eral­di ka­te­goo­rias.

„Lõi­me aas­ta ko­da­ni­ku­ühen­du­se ka­te­goo­ria ka­heks seo­ses EV100ga – taht­si­me, et pil­di­le pää­sek­sid ka need ühen­du­sed, kel po­le et­te näi­da­ta üht vä­ga sä­ra­vat te­gu, kuid on pik­ka ae­ga te­gut­se­nud ja toi­me­ta­nud. Sel­li­seid hin­da­me või­me­ka ko­da­ni­kuü­hen­du­se ka­te­goo­rias. Sä­ra­va­te ko­da­ni­kuü­hen­dus­te ka­te­goo­rias­se sai esi­ta­da neid, kes ei pruu­gi ol­la kui­gi kaua te­gut­se­nud, kuid te­gid just sel aas­tal mi­da­gi vä­ga sä­ra­vat,“ sel­gi­tas Kül­li Voll­mer.

Aas­ta et­te­võt­jat tä­na­vu ei va­li­ta. HEA­Kil on plaan te­ha et­te­võt­ja­te­le tu­le­val aas­tal eral­di tun­nus­tu­sü­ri­tus. Aas­ta ter­vi­se­e­den­da­jat ja ter­vist eden­da­vat ideed on va­rem va­li­nud maa­va­lit­sus, ku­na maa­va­lit­su­se üle­san­ded on an­tud HO­Li­le, va­li­tak­se pa­ri­maid ter­vi­se­eden­da­jaid nüüd aas­ta te­gi­ja­te­ga koos, kuid need sel­gi­tab väl­ja HO­Li juur­de moo­dus­ta­tud Har­ju­maa Ter­vi­se­nõu­ko­gu. Üle­jää­nud ka­te­goo­ria­te kan­di­daa­ti­de seast va­lib pa­ri­maid hin­da­mis­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad HO­Li, HEA­Ki ja Ko­du­kant Har­ju­maa esin­da­jad, li­saks osa­leb iga ka­te­goo­ria pa­ri­ma sel­gi­ta­mi­sel mul­lu­ne sa­ma ka­te­goo­ria aas­ta te­gi­ja. Aas­ta kü­la kan­di­daa­te käib ko­mis­jon en­ne ot­su­se te­ge­mist ko­ha­peal vaa­ta­mas.

Kõi­gi 7 ka­te­goo­ria võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja no­vemb­ri kes­kel, nen­de tun­nus­ta­mi­ne on 29. no­vemb­ril Ko­se kul­tuu­ri­kes­ku­ses.

Kan­di­daa­te roh­kem kui va­rem
Kül­li Voll­me­ri kin­ni­tu­sel on Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kan­di­daa­te esi­ta­tud iga aas­ta­ga jär­jest roh­kem. Kõi­ge roh­kem kan­di­daa­te – 19, on sel aas­tal esi­ta­tud nel­ja oma­va­lit­su­se ühi­ne­mi­sel moo­dus­ta­tud Lää­ne-Har­ju val­last. Ani­ja val­last esi­ta­ti 14, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­last kum­mast­ki 7.

„Mi­da suu­rem oma­va­lit­sus, se­da roh­kem ko­ha­peal­set te­gu mär­ga­tak­se,“ sõ­nas HEA­Ki kon­sul­tant ja mär­kis, et Lok­sa ja Maar­du lin­nast ei ole aas­taid esi­ta­tud ain­sat­ki kan­di­daa­ti, nii ka tä­na­vu.

Aas­ta te­gi­ja­te kor­ral­da­jad soo­vi­vad tun­nus­ta­da ka neid, kes on te­gi­jaid mär­ga­nud ning kut­su­vad kõik esi­ta­jad tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­le: „Sest ka ne­mad on näi­nud vae­va, esi­ta­mi­ne on omaet­te prot­se­duur ning va­hel jää­vad­ki mõ­ned head te­gi­jad tun­nus­ta­ma­ta, ku­na ei viit­si­ta esi­ta­da, va­hel liht­salt ei tea­ta.“
Aas­ta kü­la tiit­li­le kan­di­dee­ri­jaid on 8, nen­de seas ka Pik­va-Ara­va kü­lad Ani­ja val­last.

Aas­ta sä­dei­ni­me­se kan­di­daa­te on 27, nen­de hul­gas ka Ani­ja val­last esi­ta­tud Eda-Mai Tam­mis­te, Jan­ne Kal­lak­maa, Pi­ret Ur­met ja Ta­nel Tal­ve, Kuu­sa­lu val­last Er­ki Vaik­re, Jan­ne Ker­do, Mai­la Velst­röm ning Raa­si­ku val­last Ali­ce Suur­kuusk.

Tiit­li­le aas­ta te­gu on kan­di­daa­te 17, seal­hul­gas ka Ani­ja Lü­li­ti 2018, Ki­Va mees­kon­na te­ge­vus Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, jõu­lu­maa Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis ning Raa­si­ku MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­da­tud su­ve­la­vas­tus „Ar­mas­tus on aja­vii­de“ Ra­vi­la mõi­sas.

Sä­ra­va ko­da­ni­kuü­hen­du­se kan­di­daa­te esi­ta­ti 11, nen­de seas on ka Ani­ja Aia­ring, MTÜ Ing­ver ja MTÜ Voo­se Kõrts Ani­ja val­last, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts, MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis ja MTÜ Tuu­le­kell Raa­si­ku val­last.

Või­me­ka ko­da­ni­kuü­hen­du­se tiit­li­le on esi­ta­tud 10 mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gut, teis­te seas ka Aeg­vii­du Pääs­te­selts ja Voo­se Kü­la­selts Ani­ja val­last ning MTÜ Noor­te­kes­kus Vi­ha­soo Kuu­sa­lu val­last.

Aas­ta ter­vi­see­den­da­ja kan­di­daa­te on 16, seal­hul­gas Ani­ja val­la las­teaiad, Jü­ri Vood­la ja Mil­vi Mänd Ani­ja val­last ning Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool Raa­si­ku val­last.

Ter­vist eden­da­vaid ideid esi­ta­ti kok­ku 18, nen­de seas on ka Heik­ki Kilk­so­ni „Tur­je suu­sa­ra­da“ ja OÜ Loovs­tuu­dio Šaron „Pa­rem vaim­ne ja füü­si­li­ne ter­vis loov­mee­to­di­te abil“ Kuu­sa­lu val­last ning Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si „Vaim­se ter­vi­se kon­ve­rents“ Raa­si­ku val­last.