Har­ju­ ker­ge­jõus­ti­ku­ MV-lt me­da­leid Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­da

1031

Pü­ha­päe­val, 3. juu­nil toi­mu­sid Ko­se staa­dio­nil Har­ju­maa meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus.

Mees­te 100 meet­ri jook­su või­tis Taa­vi Tšern­javs­ki Kuu­sa­lu val­last (SK Eli­te Sport) aja­ga 11,08 se­kun­dit. Se­ve­ri Jõõ­ras sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) saa­vu­tas 11,35 se­kun­di­ga 3. ko­ha. Taa­vi Rim Ani­ja val­last tu­li nel­jan­daks (12,24). Tei­se me­da­li või­tis Taa­vi Tšern­javs­ki kuu­li­tõu­kes, kus te­ma pa­rim kat­se 13.77 meet­rit an­dis 3. ko­ha. Ka Se­ve­ri Jõõ­ras või­tis kaks me­da­lit – kau­gus­hüp­pes tu­li ta 6.92 meet­ri­ga tei­seks, Joo­nas Laan­pe­re Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) sai 5.81 meet­ri­ga 4. ko­ha.

Ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te 1500 meet­ri jook­su või­tis Ka­rel Taal Kuu­sa­lu (Kuu­sa­lu SK) 4.57,63 mi­nu­ti­ga ning ku­ni 16aas­tas­te kuu­li­tõu­ke 4ki­lo­se kuu­li­ga Ta­niel Kurg (Tal­lin­na SS Ka­lev) 12.30 meet­ri­ga. Mõ­le­mad noor­me­hed on Kuu­sa­lu val­last.

Maa­kon­na meist­riks tu­li Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­las­test ka Jes­se Lau­ter, kes või­tis ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te 1500 meet­ri jook­su. Te­ma või­du­tu­le­mus oli 5.18,23 mi­nu­tit. Ku­ni 16aas­tas­te tei­vas­hüp­pe esi­koht läks Lok­sa noor­me­he­le And­rei Bek­ke­ri­le (Kuu­sa­lu SK) tu­le­mu­se­ga 2.90 meet­rit. Tei­se hõ­be­me­da­li saa­vu­tas And­rei Bek­ker kau­gus­hüp­pes, 5.48meet­ri­ne hü­pe an­dis 2. ko­ha. Ruu­di Pirn­puu Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) sai 4.84 meet­ri­ga 6. ko­ha. And­rei Bek­ker või­tis ka kaks pronks­me­da­lit – ta oli kol­mas 300 meet­ri jook­sus (43,93 se­kun­dit) ja oda­vis­kes (600 g) tu­le­mu­se­ga 32,62 meet­rit. Kõr­gus­hüp­pes jäi ta na­pilt me­da­li­ta – tu­li 1.50 meet­ri­ga nel­jan­daks ja Ruu­di Pirn­puu sa­ma tu­le­mu­se­ga viien­daks. Ket­ta­hei­tes oli And­rei Bek­ker viies (25.40 meet­rit) ja 100 meet­ri jook­sus kuues (12,99 se­kun­dit).

Kaks hõ­be­me­da­lit või­tis ku­ni 18aas­tas­te tü­tar­las­te seas Kuu­sa­lu val­la neiu Eg­le Pri­voi (Kuu­sa­lu SK). Ta oli tei­ne nii 100 kui 400 meet­ri jook­sus, tu­le­mu­sed vas­ta­vat 13,80 se­kun­dit ja 1.08,89 mi­nu­tit. Ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te kuu­li­tõu­kes (3 kg) saa­vu­tas Ala­ve­re põ­hi­koo­li õpi­la­ne Mel­la-Riin Rauam Ani­ja val­last 8.89 meet­ri­ga hõ­be­me­da­li, kõr­gus­hüp­pe lõ­pe­tas 6. ko­ha­ga (1.35). Hõ­be­me­da­li või­tis ka Kuu­sa­lu val­la noor­mees Karl Ja­co Da­niel (Kuu­sa­lu SK), kes tu­li tei­seks ku­ni 16aas­tas­te 100 meet­ri jook­sus aja­ga 12,25 se­kun­dit.

Mees­te 1500 mee­ri jook­sus saa­vu­tas Egert Gah­ler Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) 4.56,19 mi­nu­ti­ga 3. ko­ha. Mees­te seas või­tis pronks­me­da­li ka Laur Kip­per Ani­ja val­last (Ani­ja Uni­ted), te­ma ket­ta­hei­te (2 kg) 3. ko­ha tu­le­mus oli 38.85 meet­rit. Ka nais­te ket­ta­hei­te (1 kg) pronks­me­dal läks Ani­ja val­la sport­la­se­le, sel­le või­tis Ju­lia Šats­ka­ja (Keh­ra T&F Team) 28.88 meet­ri­ga.

Ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te ket­ta­hei­tes (1,5 kg) saa­vu­tas 3. ko­ha Ako Rand­maa 23.49 meet­ri­ga. Sa­ma va­nu­sek­las­si kõr­gus­hüp­pes tu­li kol­man­daks Ar­go Sel­jand (1.65), Ako Rand­maa oli te­ma jä­rel nel­jas (1.50). Ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te 1500 meet­ri jook­sus sai 3. ko­ha Ja­rek Hein­maa 5.25,33 mi­nu­ti­ga. Kõik noor­me­hed on Kuu­sa­lu val­last ja esin­da­vad Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi. 400 meet­ri jook­sus sai Ar­go Sel­jand 4. (1.01,30) ja Ako Rand­maa 5. ko­ha (1.08,96). Oda­vis­kes (700 g) tu­li Ako Rand­maa viien­daks (35.47 meet­rit).

Ku­ni 14aas­tas­te tüd­ru­ku­te kõr­gus­hüp­pes või­tis pronks­me­da­li Liis­bel Al­met (1.25) ning kuu­li­tõu­kes (2 kg) Han­na-Lii­sa Kaar­mann (8.50). Mõ­le­mad tüd­ru­kud ela­vad Kuu­sa­lu val­las ning tree­ni­vad Kuu­sa­lu SKs. 100 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Han­na-Lii­sa Kaar­mann 5. ko­ha­ga (eel­jook­sus 14,29, fi­naa­lis 14,10) ning kau­gus­hüp­pe (4.28) ja ket­ta­hei­te 600gram­mi­se ket­ta­ga 6. ko­ha­ga (14.84).

Me­da­li­kol­mi­kust jäid väl­ja Mat­tias Ida­vain (Kuu­sa­lu SK), kel­le tu­le­mus 1.70 meet­rit an­dis 4. ko­ha. Tei­ne Kuu­sa­lu val­la võist­le­ja Ger­man Gu­lya­kov sai 42.35 meet­ri­ga 4. ko­ha mees­te oda­vis­kes (800 g). Mat­tias Ida­vain sai oda­vis­kes 7. ko­ha (40.33), te­ma ees oli kuues Hei­ko Kraub­ner Raa­si­ku val­last (40.64). Hei­ko Kraub­ner sai 6. ko­ha ka ket­ta­hei­tes, ta hei­tis 2ki­lost ke­tast 29.31 meet­rit, taas järg­nes tal­le Mat­tias Ida­vain, kel­le 7. ko­ha tu­le­mus oli 24.38 meet­rit. Oma pa­ri­ma ko­ha saa­vu­tas Hei­ko Kraub­ner 400 meet­ri jook­sus, kus 1.00,81 mi­nu­tit an­dis tal­le 5. ko­ha.

Ku­ni 18aas­tas­te tü­tar­las­te 100 meet­ri jook­sus tu­li Kuu­sa­lu val­la neiu Kel­ly Laa­ne­maa (Lok­sa güm­naa­sium) 15,82 se­kun­di­ga 5. ko­ha­le. Ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te 800 meet­ri jook­sus oli Ker­tu Pee­gel (Kuu­sa­lu SK) sa­mu­ti viies (2.56,65 mi­nu­tit). 5. ko­ha sai ka Car­men Pa­jus­te sa­ma va­nu­se­k­las­si 100 meet­ri tõk­ke­jook­sus (16,96 se­kun­dit). Ku­ni 14aas­tas­te tüd­ru­ku­te 800 meet­ri jook­sus tu­li 5. ko­ha­le Mia Ma­ria Lips­mäe (Kuu­sa­lu SK) aja­ga 2.55,67 mi­nu­tit. Kau­gus­hüp­pe lõ­pe­tas viien­da­na Ma­riann Lui­se Trill­järv (4.39) Kol­ga koo­list, 100 meet­ri jook­sus sai ta 6. ko­ha (eel­jook­sus 14,29, fi­naa­lis 14,30).

Ka­hel alal pää­ses kuue pa­re­ma hul­ka Ad­rian Aio (Kuu­sa­lu vald, Kuu­sa­lu SK), kes tu­li 6. ko­ha­le ku­ni 14aas­tas­te pois­te kõr­gus­hüp­pes (1.35) ja kau­gus­hüp­pes (4.50). 100 meet­rit jook­sis ta 14,09 se­kun­di­ga (eel­jook­sus 13,83), mis an­dis 8. ko­ha. Ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te ket­ta­hei­tes (0,75 kg) saa­vu­tas 6. ko­ha Elis­sa Kaar­mann (14.37) ning 300 meet­ri jook­sus Car­men Pa­jus­te (50,50). Kõik nad ela­vad Kuu­sa­lu val­las ja tree­ni­vad Kuu­sa­lu Spor­di­k­lu­bis. Kau­gus­hüp­pe lõ­pe­tas Car­men Pa­jus­te 9. ko­ha­ga (4.45). Esi­küm­nes­se pää­se­sid veel Ane­te Olk­ko­nen 7. ko­ha­ga ku­ni 14aas­tas­te tüd­ru­ku­te kau­gus­hüp­pes (4.21) ja 9. ko­ha­ga 100 meet­ri jook­sus (14,55), Te­ner Mar­kus 9. ko­ha­ga ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te ket­ta­hei­tes 0,75ki­lo­se ket­ta­ga (21.07) ja kuu­li­tõu­kes 3ki­lo­se kuu­li­ga (7.87). Mõ­le­mad nad on Kuu­sa­lu val­last ja esin­da­vad Kuu­sa­lu SKd. Kuu­li­tõu­kes sai 10. ko­ha Hend­rik Her­man­di Kol­ga koo­list (7.10). Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Paul Pae­süld oli ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te ket­ta­hei­tes 1 kg ket­ta­ga seits­mes (16.36).

Eelmine artikkelHOL tunnustas parimaid koolilõpetajaid
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las oli tee­de tol­mu­tõr­je