GER­LI SVE­TA PA­JU­PUU lah­kus Kuu­sa­lu val­la­töölt

1320

No­vemb­ri al­gu­ses kon­kur­si tu­le­mu­se­na Kuu­sa­lu val­la­ma­jas juh­ti­va maa- ja pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti­na töö­le asu­nud Ger­li Sve­ta Pa­ju­puu Kem­ba kü­last esi­tas pä­rast 18. det­semb­ri või­mu­va­he­tust lah­ku­mi­sa­val­du­se ning jaa­nua­ri al­gu­sest on ta taas Ta­pa val­la maa­kor­ral­da­ja. Ger­li Sve­ta Pa­ju­puu: „Lah­ku­mi­se põh­ju­sed on või­mu­va­he­tus Kuu­sa­lu val­la vo­li­ko­gus ja sel­le­ga seo­ses muu­da­tu­sed st­ruk­tuu­ris, mis se­ga­vad tööd ja te­ki­ta­vad eba­kind­lu­se eda­si­se suh­tes. Lä­hen Ta­pa­le va­nas­se ame­tis­se ta­ga­si, seal ot­si­ti mul­le asen­da­jat, kuid so­bi­vat ei lei­tud.“ Kuu­sa­lu val­las aas­taid pea­maa­kor­ral­da­ja­na töö­ta­nud Pee­ter Raud­sepp jäi pen­sio­ni­le au­gus­tis, maa­kor­ral­da­ja Sir­je Mu­ru on pen­sio­nil ala­tes det­semb­ri al­gu­sest.