FARIŠ­TA­MO EL­LER ja KAI­TI KAR­TU­SOV asu­ta­sid MTÜ Pu­has Ring

602

Keh­ra ela­ni­kud Fa­riš­ta­mo El­ler ja Kai­ti Kar­tu­sov asu­ta­sid MTÜ Pu­has Ring, mil­le ees­märk on muu­ta oma ko­du­kant pa­re­maks ja puh­ta­maks.

„Üks meie soov on viia jäät­me­te sor­tee­ri­mi­ne mas­si­des­se. Sel­leks ta­ha­me ai­da­ta muu­ta jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­se süs­tee­mi ko­ha­li­kul ta­san­dil või­ma­li­kult liht­salt ja loo­gi­li­selt ka­su­ta­ta­vaks. Sa­mu­ti püüa­me sel­gi­ta­da, miks on va­ja jäät­meid sor­tee­ri­da,“ sel­gi­tas Fa­riš­ta­mo El­ler.

Tal tek­kis idee ha­ka­ta kesk­kon­na­hoi­du ja sääst­lik­ku tar­bi­mist pro­pa­gee­ri­ma koos lin­na­ruu­mi­sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“ kont­ser­ti­de kor­ral­da­mi­se­ga, püü­dis nen­de­ga si­du­da ka kesk­kon­na­tee­ma­sid. Sel­le­le järg­nes mõ­te te­ha oma piir­kon­nas kesk­kon­na­tead­lik­ku­sest ja rais­ka­mi­se vä­hen­da­mi­sest hu­vi­ta­tud ini­mes­te Fa­ce­boo­ki-grupp, mil­le ni­meks sai Keh­ra taas­ka­su­ta­ja.

„Tä­nu sel­le­le gru­pi­le hak­ka­sin ka mi­na prü­gi sor­tee­ri­ma,“ üt­les Kai­ti Kar­tu­sov.

Nüüd­seks on gru­pi ka­hek­sa-ühek­sa ak­tiiv­se­mat lii­get, kel on soov li­saks isik­li­ku­le kesk­kon­na­tead­li­ku­le käi­tu­mi­se­le vei­di roh­kem pa­nus­ta­da, koon­du­nud kin­ni­ses­se grup­pi, kus aru­ta­tak­se-plaa­ni­tak­se konk­reet­seid te­ge­vu­si Ani­ja val­las. Nad on käi­nud tea­vi­tus­tööd te­ge­mas valla lasteaiatöötajatele ning sot­siaal­kes­ku­ses. Paar nä­da­lat ta­ga­si ja­ga­sid Fa­ce­boo­kis ja vii­sid ka raa­ma­tu­kok­ku kü­sit­lus­le­hed, kus pa­lu­sid Ani­ja val­la ela­ni­kel vas­ta­ta kü­si­mus­te­le jäät­me­ma­jan­du­se ja prü­gi sor­tee­ri­mi­se koh­ta. Vas­ta­jaid oli 160.

„See on vä­ga hea. Sai­me kin­ni­tust, et jäät­me­ma­jan­du­se­ga po­le val­las kõik su­gu­gi kor­ras. Pa­ni­me põ­hip­rob­lee­mid kir­ja ning see on vä­ga hea alus­ma­ter­jal eda­si­seks te­ge­vu­seks. Kaar­dis­ta­si­me ära pa­ken­di­kon­tei­ne­ri­te asu­ko­had ja ko­had, kus oleks ini­mes­tel neid pal­ju mu­ga­vam ka­su­ta­da.

Pakendikonteinerid võiksid asuda kohtades, kus neid märgatakse ja kus inimesed nagunii käivad. Prae­gu asu­vad osa kor­ter­ma­ja­de ta­ga, ei teata­gi, et need on üld­ka­su­ta­ta­vad,“ rää­kis Kai­ti Kar­tu­sov.

Ta li­sas: „Sil­ma jäi, et ini­me­sed on val­mis ja ta­ha­vad prü­gi lii­gi­ti ko­gu­da, kui sel­leks oleks roh­kem või­ma­lu­si, prae­gu­ne süs­teem prü­gi sor­tee­ri­mist ei soo­si. Oli mui­du­gi ka neid, kes üt­le­sid, et ne­mad sor­tee­ri­ma ei hak­ka, kuid see on osa­li­selt ilm­selt ka vä­he­se tea­vi­tus­töö tu­le­mus. Pal­ju oli neid, kes olid hu­vi­ta­tud sel­le­tee­ma­li­sest in­fo­päe­vast.“

Fa­riš­ta­mo El­ler mär­kis: „Kü­sit­lu­se­le vas­ta­nud ini­mes­te et­te­pa­ne­kuid olid nii loo­gi­li­sed, et ma ei mõis­ta, miks sel­list kü­sit­lust ei ole va­rem teh­tud ning kui­das saab üld­se koos­ta­da val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­ja il­ma se­da lõpp­tar­bi­ja­te ehk ini­mes­te­ga aru­ta­ma­ta. Ole­me pii­sa­valt väi­ke vald, et saa­me iga koh­ta ja olu­kor­da kä­sit­le­da juh­tu­mi­põ­hi­selt.“

MTÜ asu­ta­jad on käi­nud koh­tu­mas vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja hea­kor­ra­ko­mis­jo­ni liik­me­te­ga, kok­ku­võt­teid kü­sit­lu­sest on neil ka­vas tut­vus­ta­da Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le. Nad loo­da­vad, et val­la jäät­me­hool­du­s­ees­kir­ja täien­daks või muu­de­tak­se ning ees­ki­ri hak­kaks vas­ta­ma ini­mes­te va­ja­dus­te­le, sa­mas oleks eda­si­viiv, ar­ves­taks ka kesk­kon­na­nõu­deid.

„Ole­me võt­nud esi­me­seks ees­mär­giks, et ini­me­sed sor­tee­rik­sid bio­la­gu­ne­vad jäät­med ja pa­ken­di ol­mep­rü­gist eral­di. Ideaal on, et aas­ta pä­rast oleks Ani­ja val­la igas asu­tu­ses või­ma­lik jäät­meid lii­gi­ti ära an­da,“ sõ­nas Fa­riš­ta­mo El­ler.

Eelmine artikkelAni­ja val­las tõu­seb prü­gi­veo hind
Järgmine artikkelAIN VIL­LAU võist­les ra­tas­too­li­kur­lin­gu MMil