Face­boo­ki võr­gus­tik Kuu­sa­lu Aru­tab Ava­li­kult ehk KAA

774

Kuu­sa­lu ela­nik Priit Ad­ler te­gi möö­du­nud nä­da­lal Fa­ce­boo­ki uue gru­pi Kuu­sa­lu Aru­tab Ava­li­kult ehk KAA, mil­le sel­gi­tu­ses on öel­dud, et aru­ta­tak­se ava­li­kult Kuu­sa­lu val­la kõi­ki tee­ma­sid. Gru­pis on kee­la­tud ka­su­ta­da de­ma­goo­giat, po­pu­lis­mi, sol­van­gut, ro­pen­da­mist ja vi­ha. Va­lei­den­ti­tee­di ka­su­ta­vad liik­med ee­mal­da­tak­se kaht­lu­se kor­ral. Es­mas­päe­va õh­tuks oli gru­pi­ga lii­tu­nuid 147, neist ad­mi­nist­ra­to­riks-mo­de­raa­to­riks re­gist­ree­ru­nuid 17. Priit Ad­ler üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Fa­ce­boo­ki võr­gus­ti­kus Are­nev Kuu­sa­lu Vald sea­dis Kuu­sa­lu val­la­va­ne­m 19. no­vemb­ri pos­ti­tuses kaht­lu­se al­la se­ni Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke või­me­kust ava­li­kult aru­ta­da, sa­mas te­gi val­la­va­nem et­te­pa­ne­ku: „Proo­viks Kuu­sa­lu val­las täies­ti uut aru­te­lu­kul­tuu­ri – si­su­list ja ar­gu­men­tee­ri­tud“. „Val­lae­la­ni­ke väi­ke­se gru­pi­ga aru­ta­si­me ja nii sai teh­tud al­gus ava­li­ku aru­te­lu kul­tuu­ri aren­da­mi­seks Kuu­sa­lu val­las,“ ütles Priit Ad­ler ja li­sas, et gru­pi loo­mi­se ta­ga po­le üh­te­gi ko­ha­li­ku po­lii­ti­kut ega po­lii­ti­list selts­kon­da, mi­da laiem on ava­li­kult aru­ta­ja­te ring, se­da pa­rem.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus tä­nas sil­ma­paist­vaid ko­da­nik­ke
Järgmine artikkelAuto­rid esit­le­sid Kol­gas uut raa­ma­tut Ju­min­da mii­ni­la­hin­gust