EVEA tun­nus­tas MTÜd Aren­dus­ko­da

447

Ees­ti väi­kes­te ja kesk­mis­te et­te­võt­ja­te esin­du­sor­ga­ni­sat­sioon EVEA va­lis kon­kur­si „Ees­ti et­te­võt­lik vaim“ ka­te­goo­rias „Koos­töö ve­dur“ kol­me no­mi­nen­di sek­ka MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi. Aren­dus­ko­ja, kuhu kuuluvad Kuusalu, Tapa, Kadrina ja Haljala vald ning Loksa linn, te­ge­vu­ses too­di esi­le et­te­võt­lu­se toe­ta­mi­se­le ja võr­gus­ti­ku aren­da­mi­se­le suu­na­tud koos­tööp­ro­jek­ti­de olu­li­sust piir­kon­na et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se­le. „Koos­töö ve­du­riks“ ni­me­ta­ti Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Kä­si­töö Liit. Kol­mas no­mi­nent oli sel­les ka­te­goo­rias Pär­nu­maa Aren­dus­kes­kus SA. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et Aren­dus­ko­ja üle­san­ne on­gi eel­kõi­ge luua kesk­kond, kus et­te­võt­jad saa­vad oma­va­hel kok­ku ja leia­vad nii või­ma­lu­se ühi­selt te­gut­se­da: „Meie koos­tööp­ro­jek­ti­de juu­res on just se­da kõr­gelt hin­na­tud. Li­saks uu­te­le tead­mis­te­le õpi­tak­se ka üks­tei­se ko­ge­mus­test. Suur tä­nu meie pro­jek­ti­juh­ti­de­le ning kõi­gi­le, kes on pa­nus­ta­nud Aren­dus­ko­ja te­ge­vus­se.“

Eelmine artikkelAruküla öölaulupidu 19.august 2009
Järgmine artikkelEra­kon­da­de de­batt Kol­ga­kü­las – mak­su­dest kuni Kuu­sa­lu rii­gi­güm­naa­siu­mi­ni