EVE TII­DO­LE­PA vil­la­vai­pa­de näi­tus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas

90
Saun­ja kü­las Pii­be ta­lus te­gut­se­va Pii­be Bou­ti­que`i pe­re­nai­se, vil­di­kunst­ni­ku EVE TII­DO­LE­PA sel­ja ta­ga pa­re­mal on vaip, mil­le mus­ter pä­ri­neb Vel­jo Tor­mi­se kamp­su­nilt. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Kuu ae­ga, ku­ni 23. märt­si­ni, saab Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas nä­ha vil­la­vai­pa­de see­riat, mis on ins­pi­ree­ri­tud mit­me tu­han­de aas­ta va­nus­test kal­ju­maa­lin­gu­test. Näi­tu­se „Muist­sed sõ­nu­mid“ sei­na­vai­pa­de au­tor on Saun­ja kü­las asu­va Pii­be Buo­ti­que pe­re­nai­ne, teks­tii­li­kunst­nik Eve Tii­do­lepp. Näi­tu­se ava­mi­ne oli nel­ja­päe­val, 23. veeb­rua­ril koos Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va kont­ser­di­ga.

Eve Tii­do­lepp hak­kas kal­ju­joo­nis­te­ga vai­pu te­ge­ma paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si pä­rast se­da, kui käis 2002. aas­tal Põh­ja-Amee­ri­kas Utah ja Ari­zo­na­se osa­rii­ki­de rah­vus­par­ki­des. Ta on oma loo­min­gus ka­su­ta­nud veel Nor­ra ja Taa­ni, sa­mu­ti Kar­ja­las asu­va Ää­nis­jär­ve kal­ju­maa­lin­gu­te ku­ju­ti­si. Ko­gu eel­mi­se su­ve olid te­ma muist­se­te ku­jun­di­te ja mär­ki­de­ga sei­na­vai­bad näi­tu­sel Palm­ses Mui­nas­tai­de Ko­jas.

Kuu­sa­lu näi­tu­sel on ka­su­ta­tud ka Ees­ti et­nog­raa­fi­li­si mo­tii­ve. Ühel uue­mal vai­bal ka­su­ta­tud ku­jun­did lei­dis au­tor fo­tolt, kus Vel­jo Tor­mis kan­nab rah­vus­li­ku must­ri­ga kamp­su­nit.

Eve Tii­do­le­pa sei­na­vai­bad on teh­tud va­nu­ta­mis­teh­ni­kas, ka­su­ta­des eri too­ni­des lam­ba­vil­la. Kunst­nik üt­leb, et on oma lõi­ke­teh­ni­ka ise leiu­ta­nud. Te­gu on mit­me­ki­hi­li­se vil­ti­mi­se­ga, ku­jun­did lõi­kab väl­ja peal­mi­sest ki­hist.

Te­ma loo­dud sei­na­vai­pu kal­ju­joo­nis­te ku­jun­di­te­ga on os­te­tud pea­le Ees­ti veel Nor­ras­se, Taa­ni, Soo­me ning mit­me­le poo­le mu­ja­le üle maail­ma.

Va­rem pi­das Pii­be Bou­ti­que pe­re­rah­vas Saun­ja kü­las oma Pii­be ta­lus ise kih­nu maa­lam­baid, kel­le vil­la on veel al­les. Muid vär­vi­too­ne saab li­saks vil­la­vab­ri­ku­test.

Väl­ja­pa­ne­kut vil­la­töö­dest ja kal­ju­maa­lin­gu­te­ga vai­ba­see­riast on või­ma­lik vaa­da­ta ka Pii­be ta­lus, mis asub Kuu­sa­lu val­la pii­ril, tei­sel pool oja al­gab Ani­ja vald. Pii­be ta­lus kor­ral­da­tak­se kuns­ti ja kä­si­töö õpi­tu­ba­sid, õpe­ta­tak­se vil­ti­mist, sa­vip­rin­ti­mist teks­tii­li­de­le ja muid teh­ni­kaid.

Vil­di­kunst­nik Eve Tii­do­lepp on tun­tud ka moe­loo­ja­na. Ta mär­gib, et vii­ma­sel ajal on moe­loo­min­gu­ga te­ge­le­nud vaid siis, kui on saa­nud kut­se näi­tu­sel osa­le­da või va­ja en­da tar­beks mi­da­gi te­ha.

Eelmine artikkelEes­ti sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel Keh­ras sel­gu­sid Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2022
Järgmine artikkelSpor­diü­hin­gu Jõud meist­ri­võist­lus­tel hõ­be Aru­kü­las­se