Eu­roo­pa 50 tu­den­git ja õp­pe­jõu­du tu­le­vad Kuu­sa­lu val­da

735

11.-18. mai­ni on Kuu­sa­lu val­las La­he­maal Eu­roo­pa viie kõrg­koo­li ja kol­me or­ga­ni­sat­sioo­ni tu­den­gid ja õp­pe­jõud Ees­tist, Sak­sa­maalt, Hol­lan­dist ja Ru­mee­niast. Nad hak­ka­vad ot­si­ma la­hen­du­si, kui­das ko­ha­lik­ku elu muu­ta sot­siaal­se et­te­võt­lu­se abil. Üht­la­si lõ­peb sel­le­ga kol­meaas­ta­ne Eras­mus+ prog­ramm, mil­les on osa­le­nud ka Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no. Siin­sed vas­tu­võt­jad on Maaü­li­kool, Sot­siaal­se­te Et­te­võ­te­te Võr­gus­tik ja Kol­ga­kü­la Selts. Kai­sa Lin­no üt­les, et prog­ram­mi raa­mes kü­las­ta­tak­se 5 probleemset koh­ta: Ha­ra sa­dam, Kol­ga mõis, Vi­ru ra­ba, Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja ja Lok­sa linn. Li­saks teo­ree­ti­lis­te­le loen­gu­te­le va­li­tak­se väl­ja ko­ha­li­kud prob­lee­mid ja väl­ja­mõel­dud sot­siaal­sete et­te­võt­ete­ga lei­tak­se la­hen­dus, koos­ta­tak­se ka ärip­laan. Tu­den­gi­te töid esit­le­tak­se 18. mail Vii­nis­tul.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las on loo­mi­sel küm­me­kond uut kin­nis­va­raa­ren­dust
Järgmine artikkelNutip­ro­jekt Ani­ja val­la noor­te­le