Ela­ni­ke ar­va­mus­kü­sit­lus Raa­si­ku val­las

1175

Aval­da­me väl­ja­võt­te rah­va­le esi­ta­ta­vast kü­si­mus­ti­kust. Kü­si­mus­te­le saab vas­ta­ta in­ter­ne­tis elekt­roo­ni­li­se vor­mi kau­du, sa­mu­ti on või­ma­lik kü­si­mus­tik al­la laa­di­da ja täi­de­tu­na ta­gas­ta­da val­la­va­lit­su­se­le mei­li­ga või pan­na kaup­lus­tes ja raa­ma­tu­ko­gu­des ta­gas­tus­kas­ti­des­se. Ta­gas­tus­kas­ti­de kõr­val on saa­da­val ka kü­sit­lus­le­hed.

Aus­ta­tud Raa­si­ku val­la ela­nik! Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu on al­ga­ta­nud Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va kaa­sa­jas­ta­mi­se. Ap­ril­liks 2018 peab val­mi­ma uus „Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2018-2028”, mil­le koos­ta­mi­sel on olu­li­ne pa­nus an­da kõi­ki­del val­lae­la­ni­kel. Mää­rat­leb ju aren­gu­ka­va ära val­la järg­mis­te aas­ta­te prio­ri­tee­did, te­ge­vus­suu­nad ja ees­mär­gid ning pa­neb pai­ka ka va­ja­li­kud res­sur­sid ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­seks, te­ge­vus­te el­lu­vii­mi­seks, mõ­ju­ta­des see­ga kõi­gi val­lae­la­nik­ke. See­ga kut­su­me üles kõi­ki val­lae­la­ni­ke aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se prot­ses­sis osa­le­ma ja üt­le­ma oma ar­va­mu­se mi­da ja miks tu­leks lä­hiaas­ta­tel Raa­si­ku val­las te­ha. Loo­mu­li­kult ei või­mal­da ka­su­ta­da ole­va­te res­surs­si­de pii­ra­tus kõi­ki soo­ve ja unel­maid el­lu viia – kuid iga ela­ni­ku ar­va­mus on aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel olu­li­ne. Ano­nüüm­se kü­si­mus­ti­ku täit­mi­ne võ­tab vaid mõ­ned mi­nu­tid, aga sel­le põh­jal teh­ta­vad õi­ged va­li­kud ja head ot­su­sed mõ­ju­ta­vad val­da aas­taid!

1. Kui­das ole­te ra­hul elu­ga Raa­si­ku val­las? Vas­tu­se­va­rian­did on: olen vä­ga ra­hul; olen ra­hul; ei ole ra­hul; ei os­ka öel­da. So­biv vas­tus tu­leb mär­ki­da ris­ti­ke­se­ga.

Lisaks pa­lu­tak­se in­fot vald­kon­da­de aren­gu koh­ta Raa­si­ku val­las vii­ma­se nel­ja aas­ta jook­sul: ava­lik kord ja tur­va­li­sus; ava­li­ku ruu­mi pla­nee­ri­mi­ne; tee­nu­sed ea­ka­te­le, seal­hul­gas hoo­le­kan­de­tee­nu­sed; tee­nu­sed eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le; tee­nu­sed noor­te­le; lap­se­hoiu- ja las­teaia­tee­nu­sed; tee­nu­sed tööot­si­ja­te­le ja töö­tu­te­le; et­te­võt­ja­te ja et­te­võt­lu­se toe­ta­mi­ne; et­te­võt­lik­ku­se eden­da­mi­ne ja tun­nus­ta­mi­ne; val­la­si­se­ne ühist­rans­port; ühen­dus Tal­lin­na ja teis­te tõm­be­kes­kus­te­ga; kerg­liik­lus­teed (kõn­ni­teed ja jalg­rat­ta­teed); tee­de ja tä­na­va­te kor­ras­hoid (seal­hul­gas tä­na­va­val­gus­tus); ühis­vee­värk ja ka­na­li­sat­sioon; soo­ja­ma­jan­dus; hea­kord; jäät­me­käit­lus; ha­ri­dus (alg-, põ­hi-, kesk-); hu­vi­ha­ri­dus; kul­tuu­ri, va­ba aja veet­mi­ne ja mee­le­la­hu­tus; spor­ti­mis­või­ma­lu­sed.

Iga vald­kon­na koh­ta saab vas­ta­ja va­li­da va­rian­di, kas on olu­li­selt pa­ra­ne­nud; mõ­nin­gal mää­ral pa­ra­ne­nud; jää­nud sa­maks; mõ­nin­gal mää­ral hal­ve­ne­nud; olu­li­selt hal­ve­ne­nud või ei os­ka öel­da. Ta­be­lis­se tu­leb te­ha so­bi­va vas­tu­se juur­de rist.

2. Mil­li­seks hin­da­te olu­kor­da Raa­si­ku val­las tur­va­li­su­se vaa­te­nur­gast võe­tu­na: kas elu­täht­sad tee­nu­sed (kii­ra­bi, pe­rearst, pääs­te­tee­nis­tus, tu­le­tõr­je, po­lit­sei ja kor­ra­kait­se) on kät­te­saa­da­vad? Mis on pea­mi­sed tur­va­li­su­se­ga seon­du­vad prob­lee­mid? Kas ja mi­da tu­leks muu­ta ja pa­ran­da­da?

3. Mil­li­seks hin­da­te Raa­si­ku val­la sot­siaal­süs­tee­mi ja tee­nu­seid: kas val­la juh­tor­ga­nid (val­la­vo­li­ko­gu ja –va­lit­sus, edas­pi­di ka KOV) te­ge­le­vad pii­sa­valt noor­te pe­re­de, ea­ka­te, las­te ja teis­te abi­va­ja­ja­te kü­si­mus­te­ga? Kas ja mi­da tu­leks muu­ta ja pa­ran­da­da?

4. Mil­li­seks hin­da­te olu­kor­da et­te­võt­lu­se ja et­te­võt­lik­ku­se soo­dus­ta­mi­sel Raa­si­ku val­las: kas ja kui­das KOV toe­tab et­te­võt­lust oma ter­ri­too­riu­mil? Kas val­las lei­dub pii­sa­valt töö­jõu­du ja kas vald pa­nus­tab oma­pool­selt töö­ta­ja­te üm­ber- ja täien­dõp­pe või­ma­lus­te pa­ran­da­mi­ses­se? Kas ja mi­da tu­leks muu­ta ja pa­ran­da­da?

5. Mil­li­seks hin­da­te trans­por­di­kor­ral­dust val­las – nii ühen­dust Tal­lin­na­ga, val­la­si­se­seid bus­si­lii­ne, aga ka val­la tee­de olu­kor­da ja kerg­liik­lus­tee­de ole­ma­so­lu? Kas ja mi­da tu­leks muu­ta ja pa­ran­da­da?

6. Mil­li­seks hin­da­te ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK), soo­ja­ma­jan­du­se kor­ral­dust, hea­kor­ra ta­ga­mist ning jäät­me­käit­lust val­las: kas ja mi­da tu­leks muu­ta ja pa­ran­da­da?

7. Mil­li­seks hin­da­te olu­kor­da val­las ha­ri­du­se ja kul­tuu­ri kor­ral­dust ning kät­te­saa­da­vust: kas las­teaia-ja koo­li­koh­ti on pii­sa­valt ja pa­ku­tav õpe kva­li­teet­ne? Kas val­las on pii­sa­valt ene­se­ha­ri­mi­se ja va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si? Kas ja mi­da tu­leks muu­ta ja pa­ran­da­da?

8. Loet­le­ge pa­lun Raa­si­ku val­la 1-3 ül­dist tu­ge­vust, ehk mis on val­las häs­ti!

9. Loet­le­ge pa­lun 1-3 olu­li­se­mat/Tei­le olu­list soo­vi­tud muu­tust Raa­si­ku val­las, ehk mis va­jab val­las ter­vi­ku­na pa­ran­da­mist. Mil­lis­te­le vald­kon­da­de­le tä­he­le­pa­nu pöö­ra­mi­ne on Tei­le/Teie pe­re­le lä­hiaas­ta­te pers­pek­tii­vis kõi­ge olu­li­sem?

10. Kui­das kaa­sa­ta val­lae­la­ni­ke veel­gi enam ot­sus­tus- p­rot­ses­si ja kas Te soo­vik­si­te val­la elu-olu kor­ral­da­mi­sel se­ni­sest enam kaa­sa rää­ki­da? Kui jah, siis mil­lis­tes kü­si­mus­tes ja kui­das?

11. Mil­le­le soo­vi­te veel tä­he­le­pa­nu juh­ti­da?