Diri­gent ED­MAR TUUL: „Nais­koor Kad­ri õpe­tas mind pa­re­mi­ni suht­le­ma.”

1983

Ees­ti muu­si­ka- ja teat­ria­ka­dee­mia koo­ri­ju­hi eria­la tu­deng, 27aas­ta­ne ED­MAR TUUL on ju­hen­da­nud Kuu­sa­lu nais­koo­ri 3 aas­tat.

Kuusalu naiskoori dirigent EDMAR TUUL juhtis taidlejate talvepidu.
Kuusalu naiskoori dirigent EDMAR TUUL juhtis taidlejate talvepidu.

Möö­du­nud nä­da­lal juh­tis Kuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­pi­du nais­koo­ri Kad­ri di­ri­gent Ed­mar Tuul. Mit­med pi­du­li­sed kiit­sid, et nais­koo­ril on oma noo­re ja an­de­ka di­ri­gen­di­ga vä­ga ve­da­nud.
Nais­koor Kad­ri po­le tal­lin­la­se Ed­mar Tuu­le ai­nu­ke kol­lek­tiiv – li­saks koo­ri­juh­ti­mi­se ba­ka­lau­reu­seõ­pin­gu­te­le, mi­da ta plaa­nib ke­va­del lõ­pe­ta­da, on ta noor­teor­kest­ri Reaal­ma­žoor asu­ta­ja, pea­di­ri­gent ja mä­ned­žer, Tal­lin­na muu­si­ka­kesk­koo­li süm­foo­niaor­kest­ri, Pär­nu muu­si­ka­koo­li keel­pil­lior­kest­ri ja Tal­lin­na Är­ka­mi­s­a­ja noor­te­mees­koo­ri pea­di­ri­gent, Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia Sin­fo­niet­ta mä­ned­žer ja abi­di­ri­gent, Tal­lin­na Pois­te­koo­ri abi­di­ri­gent ning Pär­nu re­gio­naal­se noor­te­süm­foo­niaor­kest­ri pea­di­ri­gent. Ala­nud on ka su­vi­se noor­te lau­lu- ja tant­su­peo proo­vid, kus tu­leb tal sa­mu­ti osa­le­da, ku­na on noor­te­mees­koo­ri­de lii­gi üld­juht.
Kuu­sa­lu nais­koo­ri sat­tus ta ju­hen­da­ma 3 aas­tat ta­ga­si: „Mul­le he­lis­tas Ants Soots, kes tea­tas, et sõ­ber ot­sib Kuu­sal­lu di­ri­gen­ti. Ot­si­sin just nais­koo­ri, ku­na pol­nud neid va­rem ju­hen­da­nud ning soo­vi­sin proo­vi­da kõiki koo­ri­lii­ke. Kind­las­ti ei plaa­ni­nud ma jää­da nii kauaks, kuid mul­le meel­dib Kuu­sa­lus to­hu­tult.”
Ta tõ­des, et tahtis käe­so­le­vast hooa­jast Kad­ri ju­hen­da­mi­sest kõr­va­le as­tu­da, kuid sü­da ei lu­ba­nud: „Seo­ses koo­li lõ­pe­ta­mi­se ja lau­lu­peo­ga on koor­mus to­hu­tu. Ke­va­del on Kad­ril tu­le­mas viie­küm­nes sün­ni­päev, suur vas­tu­tus oli ka taid­le­ja­te tal­ve­pi­du.”
Kad­ri koh­ta üt­leb ta, et see po­le kol­lek­tiiv, mil­le­ga saa­vu­ta­da kõr­get kuns­ti ja tu­le­mu­si, kuid an­nab mi­da­gi ena­mat: „Olen saa­nud hin­ge­list soo­just. Tu­len Kuu­sal­lu ala­ti hea mee­le­ga ja käiks ti­he­da­malt. Kui või­ma­lik, lau­sa ko­liks siia. Mul­le meel­dib vä­ga ka Kii­li, kuid Kuu­sa­lu saab boo­nus­punk­te kon­diit­ri eest, kes teeb ime­list rull­bisk­vii­ti.”
Kasutab VAU-efekti
Edmar Tuul lau­sus, et esi­me­ne aas­ta Kad­ri­ga oli vä­ga ras­ke: „Ma pol­nud har­ju­nud nais­koo­ri ega ka har­ras­ta­ja­te di­ri­gee­ri­mi­se­ga. Kol­lek­tiiv on väi­ke ja nel­ja­hääl­ne laul on mak­si­mum, mi­da te­ha suu­da­me. Õn­neks on Kad­ri an­de­kas koor, seal on laul­jad, mit­te su­va­li­sed taid­le­jad. Nad tea­vad, kui­das laul­da. Ole­me koos are­ne­nud, see on mul­le kui noo­re­le di­ri­gen­di­le vä­ga hea trenn. Olen õp­pi­nud neilt inim­suht­lust.”
Ta sõ­nas, et va­hel on te­da vae­va­nud va­nu­se­va­he koo­ri­liik­me­te­ga: „Kes olen mi­na, 27aas­ta­ne tu­deng, üt­le­ma nei­le, mi­da ja kui­das te­ha. Olen aga läh­tu­nud sel­lest, et di­ri­gent peab juh­ti­ma, mit­te ole­ma üle­mus. Ju­hi­me se­da vank­rit koos. Juht ei to­hi nõu­da au­to­ri­tee­ti ega tä­he­le­pa­nu. Kol­lek­tii­vis peab ole­ma vas­tu­tus, aus­tus, usal­dus – ni­me­tan se­da vau-efek­tiks.”
Kad­ri liik­me­te arv on ae­ga­möö­da vä­he­ne­nud, Ed­mar Tuul mär­kis, et see te­ki­tab vei­di mu­ret: „Ole­me ha­ka­nud mõt­le­ma, mis saab eda­si. Võiks te­ha kam­paa­niat, et noo­red tu­lek­sid laul­ma. Sa­mas mõis­tan, et noo­red ei ki­pu tu­le­ma, ku­na üle­jää­nud selts­kond on ea­kam. See on prob­leem üle Ees­ti nii mees- kui nais­koo­ri­des. Loo­dan, et mõis­te­tak­se – koo­ri­laul on Ees­ti ühis­kon­nas kõi­ge täht­sam, see on põh­jus, miks meil on ees­ti keel, meel ja riik.”
Di­ri­gent rää­kis, et hak­kas ise muu­si­kat te­ge­ma, kui oli 4-5aas­ta­ne: „Mu va­nem vend oli puhk­pil­lior­kes­tris ning käi­si­me te­da Es­to­nias kuu­la­mas. Mä­le­tan, et la­va uk­sed olid rin­gi­ku­ju­li­se ak­na­ga ning mind vä­ga hu­vi­tas, mis toi­mub la­va ta­ga. See­tõt­tu läk­sin muu­si­ka­koo­li.”
Mil­lal ja kui­das te­da di­ri­gee­ri­mi­ne hu­vi­ta­ma hak­kas, ta täp­selt ei mä­le­ta: „Pa­nin muu­si­ka­kes­ku­ses­se Tšai­kovs­ki plaa­di, võt­sin isalt pui­dust gril­li­mis­var­da ja imi­tee­ri­sin di­ri­gee­ri­mist. Olen õp­pi­nud trom­pe­tit, fa­got­ti, laul­nud mit­mes koo­ris, kuid tun­nen, et mul on va­ja roh­kem hää­li, mi­da kok­ku su­la­ta­da.”
Kuu­sa­lu taid­le­ja­te peo esi­ne­ja­te­le va­lis ta Ivo Lin­na, Tõ­nis Mäe ja Jaak Joa­la lau­lud. Ta lau­sus, et idee sai teoks, kui kuu­lis, et tal on tu­le­mas spor­diaas­ta ga­lal koos Ivo Lin­na­ga esi­ne­mi­ne: „See oli märk, et pean ka taid­le­ja­te peo kor­ral­da­ma nen­de lau­lu­de­ga. Need on kolm meest, kel­le kõr­va­le po­le Ees­tis pan­na ke­da­gi teist. Nad on and­nud Ees­ti muu­si­ka­le pal­ju ena­mat, kui vaid ilus­ti laul­nud. Ivo Lin­na ja Tõ­nis Mä­gi on mul­le tut­ta­vad, olen nen­de­ga koos esi­ne­nud. Jaak Joa­la­ga jäi la­va ja­ga­ma­ta ning ka­het­sen vä­ga, et se­da õi­gel ajal ei tei­nud.”
Kü­si­mu­se­le, kui­das tal taid­le­ja­te peol õh­tu juh­ti­mi­ne nii häs­ti väl­ja kuk­kus, vas­tas ta, et on pi­du­sid, ak­tu­seid va­rem­gi juh­ti­nud: „Ega see pal­ju di­ri­gee­ri­mi­sest eri­ne – mõ­le­ma­ga saab pan­na ini­me­si te­ge­ma se­da, mi­da ta­had.”