Di­gi­Maa aval­dus­te esi­ta­mi­ne lõ­peb nel­ja­päe­val

1099

Nel­ja­päe­val, 31. au­gus­til lõ­peb aval­dus­te esi­ta­mi­ne pro­jek­ti Di­gi­Maa. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du al­ga­ta­tud pro­jek­ti­ga ühen­da­tak­se Har­ju­maa ko­dud ja et­te­võt­ted kii­ret in­ter­net­ti või­mal­da­va val­gus­kaab­li­ga. Pro­jek­ti­juht Olav Har­jo üt­les, et nel­ja kuu jook­sul on Di­gi­Maa­ga lii­tu­mi­seks aval­da­nud soo­vi üle 11 000 ma­ja­pi­da­mi­se: „In­fo jõud­mi­ne inimesteni on olu­li­ne, ku­na val­gus­kaab­li­võr­ku ei ehi­ta­ta kõi­ki­de ma­ja­de­ni, vaid ai­nult nen­de­ni, ku­hu se­da soo­vi­tak­se.” Aeg­vii­du val­last on lii­tu­da soo­vi­nud 70 prot­sen­ti ma­ja­dest, kus si­de­kaab­lit prae­gu po­le või on va­na­ne­nud vask­kaa­bel. Ani­ja val­las on vas­tav prot­sent 33, Kuu­sa­lu val­las 32, Lok­sa lin­nas 9 ning Raa­si­ku val­las 40. Soo­via­val­du­si saab esi­ta­da 31. au­gus­ti lõ­pu­ni Di­gi­Maa ko­du­le­hel. Pä­rast se­da al­gab pro­jek­ti järg­mi­ne faas, võr­ku­de pla­nee­ri­mi­ne. Võr­ku­de ra­ja­mist alus­ta­tak­se sealt, ku­hu on lae­ku­nud roh­kem aval­du­si.

Eelmine artikkelVal­ge­jõe Vei­ni­vil­la vei­ni­le esi­koht
Järgmine artikkelTANEL TAL­VE ra­jab Voo­se­le Päi­ke­se­ko­du