Bus­si­rei­si­ja – kel­le­le üks koht, kel­le­le kaks

2225

KEN­NO PÕLT­SAM

Ma tar­bin tih­ti bus­si­tee­nust, ena­mas­ti kul­geb mu sõit Lok­salt pea­lin­na või vas­tu­pi­di. Olen sõit­nud pü­ha­päe­va hom­mi­kul esi­me­se bus­si­ga Tal­lin­na ja va­bu koh­ti on vä­he, olen sõit­nud vii­ma­se bus­si­ga Lok­sa­le ning sa­mu­ti võib ini­me­si mit­me käe sõr­me­del loet­le­da.
Pal­jud sõi­da­vad hom­mi­ku­ti lin­na töö­le, suur hulk ini­me­si tu­leb pea­le Lok­salt ning Kuu­sa­lus saab buss täis. Pal­jud mak­sa­vad ühe või ka­he päe­va pal­ga, et 30 päe­va sõi­ta saaks.
Pal­jud ku­lu­ta­vad ühes kuus bus­si­rei­si pea­le ul­me­li­sed kuus­küm­mend tun­di. Ma olen pi­da­nud oma töö­kaas­las­te­le se­le­ta­ma, kui­das maal ela­vad ini­me­sed töö­le ja ta­ga­si ko­ju saa­vad. Sa­mas tu­leb lep­pi­da olu­kor­ra­ga, et kui re­gio­naal­po­lii­ti­ka se­ni­ne trend jät­kub ning suu­rem et­te­võt­lus vaid lin­nas elab, tu­leb loo­ta AS AT­KO Lii­ni­de pea­le.
Mil­le­ga ma aga nõus po­le, on see, et mõ­ned ini­me­sed hõi­va­vad bus­sis kaks koh­ta. Mul po­le sel­le vas­tu mi­da­gi, kui ini­me­ne pa­neb en­da kõr­va­le oma ko­ti või mant­li, aga mind häi­rib see, kui ini­me­sed ei su­vat­se tei­se­le is­tet pak­ku­da. Mi­na jak­san seis­ta, aga mõ­ni­kord on ol­nud rei­si­ja ea­kas ini­me­ne, ke­da po­le ilus seis­ma jät­ta. Mi­nu ar­va­tes oleks õi­ge, et kui ini­me­ne hõi­vab kaks is­te­koh­ta ning bus­sis on seis­vaid kaas­rei­si­jaid, siis mak­sab see ini­me­ne ka kõr­val­ko­ha eest. Ol­gem mõist­li­kud, te jak­sa­te oma ko­ti või mant­li en­da­le sül­le võt­ta.
Kut­sun üles kaas­ko­da­ni­kke ar­ves­ta­ma teis­te kaas­sõit­ja­te­ga ning ole­ma vas­tu­tu­le­vad ja hoo­li­vad.

Eelmine artikkelMee­led val­la ja Ani­ja mõi­sa­par­ki ela­mu­si ko­gu­ma!
Järgmine artikkelSõnumitooja 24. mail