Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se õp­pe­ta­su tõu­seb

14

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tõs­ta järg­mi­sest õp­peaas­tast, ala­tes 1. sep­temb­rist Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õp­pe­ta­su­sid. Koo­li muu­si­kao­sa­kon­nas hak­kab pil­lie­ria­la­de põ­hiõp­pes õp­pe­ta­su ole­ma 45 eu­rot kuus se­ni­se 35 eu­ro ase­mel ning hu­viõp­pes 35 eu­rot, se­ni oli 30 eu­rot. Et­te­val­mis­tusk­las­sis koos ühe pil­li­tun­ni­ga nä­da­las tõu­seb õp­pe­ta­su 30 eu­rolt 35 eu­ro­ni kuus ning et­te­val­mis­tusk­las­sis 15 eu­rolt 20 eu­ro­ni kuus. Kaks kor­da nä­da­las toi­mu­va­te rin­gi­tun­di­de kuu­ta­su tõu­seb 15 eu­rolt 20 eu­ro­le kuus ning üks kord nä­da­las toi­mu­va­te rin­gi­tun­di­de eest tu­leb ha­ka­ta maks­ma 10 eu­rot kuus se­ni­se 8 eu­ro ase­mel. Hu­via­la­kes­ku­se pil­li­de lae­nu­ta­mi­ne hak­kab maks­ma 5 eu­rot kuus se­ni­se 3 eu­ro ase­mel. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Kai­ri Bur­na­še­va üt­les, et õp­pe­mak­su tõus on pä­ris suur, kuid Pää­su­lin­nu õp­pe­ta­su­sid po­le muu­de­tud 4 aas­tat, sel­le aja jook­sul on ol­nud üleül­di­ne suur hin­na­tõus. Ta sel­gi­tas, et et­te­pa­ne­ku õp­pe­ta­su­sid tõs­ta te­gi Pää­su­lin­nu di­rek­tor Mal­le Jaa­ko ning sel­le on heaks kiit­nud ka koo­li hoo­le­ko­gu. „En­di­selt jää­vad keh­ti­ma õp­pe­mak­su­soo­dus­tu­sed ja va­bas­tu­sed, et kee­gi ei peaks jää­ma hin­na­tõu­su tõt­tu muu­si­ka­koo­li või kuns­ti­rin­gi tu­le­ma­ta,“ sõ­nas Kai­ri Bur­na­še­va. Pää­su­lin­nu di­rek­tor Mal­le Jaa­ko li­sas, kui pe­rest käib muu­si­ka­koo­lis kaks last, on tei­se lap­se eest õp­pe­ta­su poo­le väik­sem ning ju­hul, kui muu­si­ka­koo­lis õpib ühe pe­re kolm last, ei pea kol­man­da lap­se eest õp­pe­ta­su maks­ma. Di­rek­to­ri hin­nan­gul li­sab õp­pe­mak­su suu­ren­da­mi­ne koo­li ee­lar­ves­se um­bes 10 000-11 000 eu­rot aas­tas.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­ju­hi kon­kurss
Järgmine artikkelKuusalu valla suvistel liinidel Tektoon-A ja Tulisilma bussid