Aru­kül­la taot­le­tak­se kerg­liik­lus­teed ko­gu Tal­lin­na maan­tee äär­de

720

Maan­teea­met ka­van­dab 2020. aas­tal Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mist ala­tes La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teest ku­ni ale­vi­ku lõ­pu­ni Laa­ne teel, pro­jekt on ka­vas koos­ta­da tä­na­vu. Sel­le­ga seo­ses te­gi Raa­si­ku val­la­va­lit­sus maan­teea­me­ti­le et­te­pa­ne­ku la­hen­da­da pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus ära ka ini­mes­te ohu­tuks liik­le­mi­seks hä­da­va­ja­lik val­gus­ta­tud kerg­liik­lus­tee ale­vi­ku­si­se­se maan­tee ää­res neis lõi­ku­des, kus see se­ni puu­dub ehk La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teest Aru­kü­la mõi­sa­ni ja raud­teeü­le­sõi­dust ku­ni ale­vi­ku lõ­pu­ni. „Neis­se koh­ta­des­se on kerg­liik­lus­teed vä­ga va­ja, ku­na seal lii­gu­vad koo­li­lap­sed, kes tu­le­vad Nõm­me teelt mõi­sa hu­vi­koo­li, sa­mu­ti käiak­se ja­la Kurg­la poo­le,“ sõ­nas val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets. Maan­tee­amet vas­tas val­la­va­lit­su­se kir­ja­le, et et­te­pa­ne­ku­ga kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­se osas ol­lak­se nõus ja se­da ar­ves­ta­tak­se maan­tee re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­sel. Pro­jek­tee­ri­mist alus­ta­tak­se lä­hia­jal. Maan­teeaa­me­ti Põh­ja re­gioo­ni ehi­tus­vald­kon­na juht Ja­nar Tükk lu­bas ka, et pro­jek­tee­ri­mi­se läh­teü­le­san­ne saa­de­tak­se val­la­va­lit­su­se­le lä­bi­vaa­ta­mi­seks. Val­la­va­lit­sus te­gi oma kir­jas maan­tee­ame­ti­le et­te­pa­ne­ku koh­tu­mi­seks, kus täp­sus­ta­tak­se ka tei­si Raa­si­ku val­da lä­bi­va­te rii­gi­maan­tee­de hool­dust ja re­konst­ruee­ri­mist.