Aru­kü­la wal­dorf­koo­lil al­gas juu­be­liaas­ta

1576
Aruküla waldorfkooli 9. klassi eurütmiakava juubeliaastale pühendatud kontserdil. Foto Diana Kuulma

Mai al­gu­ses sai ava­löö­gi Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li juu­be­liaas­ta, mis kul­mi­nee­rub tu­le­val aas­tal ap­ril­lis oma­koo­li­päe­val 25. sün­ni­päe­va peo­ga.
Esi­me­ne suu­rem juu­be­liü­ri­tus oli üle-ees­ti­li­ne eu­rüt­mia­kont­sert 5. mail, kus õh­tu jook­sul esi­ne­sid Aru­kü­la, Vil­jan­di ja Tar­tu wal­dorf­koo­li­de õpi­la­sed ja õpe­ta­jad. Need on koo­lid, kus õpe­ta­tak­se Ees­tis ain­sa­na eu­rüt­miat. Aru­kü­last olid la­val kõi­ki­de klas­si­de rüh­mad.
Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li te­gev­juht Ker­ti Pell­mas üt­les, et prae­gu on koos­ta­mi­sel koo­li raa­mat, mis peaks val­mi­ma aas­ta lõ­puks. Kõi­ge pi­du­li­kum ja suu­rem tä­his­ta­mi­ne tu­leb järg­mi­sel aas­tal.
Li­saks kol­me­le mu­nit­si­paal­koo­li­le on Raa­si­ku val­las te­gut­se­nud 25 aas­tat era­kool Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­kool. Prae­gu oman­da­vad seal põ­hi­ha­ri­dust 38 õpi­last Raa­si­ku val­last, mu­jalt 51. Koo­li te­ge­vust koor­di­nee­riv MTÜ Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selts loo­di 1992. aas­ta 30. märt­sil. Sa­mal sü­gi­sel alus­tas mõi­sas 1. klass.
Aru­kü­la oli Ees­ti esi­me­se viie hul­gas, ku­hu pä­rast taa­s­ise­seis­vu­mist wal­dorf­kool ra­ja­ti. Koo­li kõr­val töö­tab ka Aru­kü­la wal­dorf­las­teaed.

Eelmine artikkelLii­ni­bus­si­ga sõi­dust Kuu­sa­lu sur­nuaia juur­de?
Järgmine artikkelAru­kü­las tu­leb ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­nip­ro­jek­ti uus lii­tu­mis­kü­sit­lus