Aru­kü­la ÜVK-kü­sit­lu­sest

1077

Aru­kü­las on plaa­nis väl­ja ehi­ta­da ÜVK-süs­teem ning val­la vee-et­te­võ­te Ra­ven kor­ral­das kü­sit­lu­se, kui pal­jud Aru­kü­la kin­nis­tu­te oma­ni­kud soo­vik­sid ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­ga lii­tu­da. Kui­gi lii­tu­mi­ne on kin­nis­tu­te oma­ni­ke­le ta­su­ta, ra­hul­da­tak­se üh­te­kuu­lu­vus­fon­di taot­lus ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­ti­de ra­ja­mi­seks vaid seal, kus kin­nis­tuo­ma­ni­ke te­ge­lik hu­vi ja val­mi­so­lek lii­tu­mi­seks on üle 60 prot­sen­di. OÜ Ra­ven juht And­ro En­nok: „Sai­me kü­sit­lu­se täh­t­ajaks 18. juu­niks KI­Ki et­te­pa­ne­ku­ga jät­ka­mi­seks va­ja­li­ku 60 prot­sen­ti lii­tu­jaid kok­ku, kuid soo­vi­me jul­gus­ta­da neid, kes po­le veel vas­ta­nud, mei­le esi­me­sel või­ma­lu­sel vas­ta­ma. Pa­ri­ma abi­mää­ra ja sel­gu­se hu­vi­des võ­ta­me kü­sit­lus­leh­ti vas­tu se­ni, ku­ni esi­ta­me uue ra­has­tus­taot­lu­se KI­Ki­le. Vä­he­malt 70 prot­sen­ti 5 aas­ta joo­kul ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­jaid an­nab pa­ri­ma abi­mää­ra ja väik­se­ma omao­sa­lu­se, mis oma­kor­da tä­hen­dab väik­se­mat hin­na­tõu­su.”

Eelmine artikkelAni­ja val­la Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­lad kin­gi­vad Ees­ti­le 100. sün­ni­päe­vaks ki­viaia
Järgmine artikkelAni­ja vald pre­mee­ris olüm­piaa­di­de edu­kaid