Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu juht lah­kus töölt

1840

Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu kaua­aeg­ne ju­ha­ta­ja Eda Nee­me esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev raa­ma­tu­ko­gus oli 31. au­gust. „Töö­ta­sin raa­ma­tu­ko­gus 38 aas­tat, tund­sin, et olen lä­bi­põ­le­nud ja va­jan muu­tust,“ sõ­nas ta. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ei kor­ral­da­nud raa­ma­tu­ko­gu­le uue ju­hi leid­mi­seks kon­kurs­si, vaid teeb val­la­vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku viia val­la raa­ma­tu­ko­gud ühi­se juh­ti­mi­se al­la. Raa­si­ku val­las on 3 raa­ma­tu­ko­gu: Aru­kü­las, Raa­si­kul ja Pi­ka­ve­res. „Asu­tu­sed on väi­ke­sed, leia­me, et op­ti­maal­sem oleks need ühen­da­da, na­gu on tei­nud ena­mus naa­ber­val­da­sid,“ üt­les val­la ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­di­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja. Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus töö­tab nüüd esial­gu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Kül­li Kal­da ük­si, see­tõt­tu on ko­gu sep­temb­ris lau­päe­vi­ti su­le­tud. Kui vo­li­ko­gu ot­sus­tab val­la raa­ma­tu­ko­gud ühen­da­da, võe­tak­se ok­toob­rist Aru­kü­la raa­ma­tu­kok­ku veel üks töö­ta­ja: „Meie oo­tus on, et Aru­kü­las ha­ka­tak­se kor­ral­da­ma ka üri­tu­si, na­gu on Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus.“

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelMaail­ma­ko­ris­tus­päev ot­sib tal­gu­juh­te