Aru­kü­la ja Keh­ra võist­kon­nad ran­na­kä­si­pal­li 2. eta­pil

803

Lau­päe­val, 14. juu­lil toi­mus Vil­jan­di jär­ve äää­res 2018. aas­ta ran­na­kä­si­pal­li tei­ne etapp. Võist­lu­sed toi­mu­sid 8 va­nu­sek­las­sis, osa­le­sid 42 võist­kon­da.
2004. aas­tal sün­di­nud tü­tar­las­te seas või­tis 6 punk­ti­ga HC Keh­ra 6 võist­kond koos­sei­sus Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Kat­riin Si­rel, Me­ri­lin Aru­mets, Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Ali­sa Gra­bats­ka­ja, Li­li Mar­leen Püi, Ma­ri­bel Sa­lu­mä­gi, Mar­ta-Lii­sa Oja ja Lau­reen Ots, nen­de tree­ner on Kai Utt. Järg­nes 4 punk­ti­ga Aru­kü­la SK 1 – Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, Ca­ro­ly Aru­vel, Sand­ra Par­ve ja Ker­tu Sas­siad, tree­ner And­rus Ro­gen­baum. Kol­mas oli 2 punk­ti­ga Aru­kü­la SK 2. nais­kond, kus män­gi­sid Elii­se Tam­ma­ru, Kat­ha­ri­na Ee­re­me­va, Ane­te Va­re, Ave­li Aa­vik ja Ka­di-Triin Jär­ve, ka neid tree­nib And­rus Ro­gen­baum. Ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes ju­hib 195 punk­ti­ga Aru­kü­la SK 1, HC Keh­ra on sa­ma skoo­ri­ga tei­ne, Pa­di­se 175 punk­ti­ga kol­mas ning ühel eta­pil osa­le­nud Aru­kü­la 2 nel­jas 90 punk­ti­ga.

2006. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­te esi­koht läks taas HC Pär­nu/Ra­ger nais­kon­na­le, kes ko­gus 8 punk­ti. HC Keh­ra oli 4 punk­ti­ga tei­ne. Keh­ra võist­kon­da kuu­lu­sid Kar­men Vaik­saar, Sand­ra Saa­res­tik, Kree­te Kukk, Kat­rin Ari­ke, Su­san Soik­ka ja Dia­na Me­re, tüd­ru­kuid tree­nib Kai Utt. Ka ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes on Keh­ra kol­me nais­kon­na seas Pär­nu/Ra­ge­ri (200 punk­ti) jä­rel 190 punk­ti­ga tei­ne.

2001. ja 2007. aas­tal sün­di­nud noor­mees­te va­nu­sek­las­si või­tis Põl­va Spor­di­koo­li esi­me­ne võist­kond, Aru­kü­la SK mees­kon­nad olid vas­ta­valt nel­jas ja viies, 2003. ja 2005. aas­tal sün­di­nud noor­mees­te seas oli pa­rim Vil­jan­di Spor­di­koo­li mees­kond, Aru­kül­ka võist­kon­nad said 5. ja 8. ko­ha.
Ran­na­kä­si­pal­li vii­ma­ne, kol­mas etapp on lau­päe­val, 4. au­gus­til Alats­ki­vi lii­va­väl­ja­ku­tel.