Aru­kü­la ja Keh­ra noor­me­hed võit­sid kä­si­pal­li­tur­nii­ril Tal­linn Cup esi­koh­ti

928
Aru­kü­la SK 2010 sün­di­nud pois­te võist­kond.

8.-10. juu­ni­ni toi­mus Las­na­mäel Bal­ti­maa­de suu­rim rah­vus­va­he­li­ne noor­te kä­si­pal­li­tur­niir Tal­linn Cup 2019, mil­lest võt­sid osa 6-17aas­tas­te pois­te ja tüd­ru­ku­te võist­kon­nad. Män­gud toi­mu­sid Ton­di­ra­ba jää­hal­lis ja Ku­ris­ti­ku güm­naa­sium vä­lis­väl­ja­ku­tel. Osa­le­sid roh­kem kui 150 võist­kon­da, li­saks Ees­ti­le ka Lä­tist, Lee­dust, Soo­mest, Val­ge­ve­nest ja Ve­ne­maalt. Aru­kü­la SK oli võist­lus­tel esin­da­tud 5, HC Keh­ra 6 võist­kon­na­ga.

Ku­ni 2001. aas­tal sün­di­nud noor­mees­test sai kõik män­gud võit­nud Aru­kü­la SK võist­kond esi­ko­ha, HC Keh­ra tu­li 3. ko­ha­le. Aru­kü­la SK alis­tas 24:11 HC Tal­lin­na, 18:11 Tal­lin­na SK, 13:9 HC Tau­ra­se (Lee­du), 20:13 Sa­las­pil­si (Lä­ti) ning HC Keh­ra 21:12. Fi­naa­lis läk­sid Aru­kü­la noo­red taas kok­ku HC Tau­ra­se­ga ning võit­sid ka tei­ses män­gu tu­le­mu­se­ga 13:19.
Aru­kü­la või­du­kas mees­kon­nas män­gi­sid Rau­no Kop­li, Mar­kus Kask, Re­ne Va­hu, Mar­tin Kal­vet, Mar­kus Mei­ner, Kris Ro­bin Ka­ru, Ch­ris­to­fer Te­der, And­reas Par­ve, Har­di Rau­kas ja Kar­mo Har­ju, nen­de tree­ner on Toi­vo Järv.

Aru­kü­la SK 2001 sün­di­nud noor­mees­te võist­kond.

HC Keh­ra kao­tas ava­män­gu Tau­ra­se­le 21:23, see­jä­rel alis­tas HC Tal­lin­na 19:10, Sa­las­pil­si 16:13 ja Tal­lin­na SK 18:14, kuid kao­tas Aru­kü­la­le 12:21. 3.-4. ko­ha män­gus või­de­ti HC Tal­lin­nat 17:14.

Keh­ra­le saa­vu­ta­sid tur­nii­ril 3. ko­ha Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa, Karl Jo­han­nes Kask, Pa­vel Se­men­kov, Mar­tin Ne­rut, Sig­mar Seer­mann, Er­ki Eha­nurm, Krist­jan Luuk, Ma­rek Kul­berg, Ra­dis­lav Kru­tit­sen­ko, Ta­nel Vilks, Sten-Mark Sel­berg, Ni­ki­ta Ma­ko­vei ja Vi­ta­li Se­men­kov, mees­kon­na män­gi­vad tree­ne­rid on Mar­tin Ne­rut ja Ta­nel Vilks.

Veen­va esi­ko­ha või­tis ka Aru­kü­la SK 2010. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kond, kes alis­tas kõik vas­ta­sed üle­kaa­lu­kalt. HCT/Pääs­kü­last saa­di ja­gu 45:10, SK Ta­pa alis­ta­ti 29:10, Sk­ri­ve­ri (Lä­ti) 23:11, Do­be­le SS (Lä­ti) 34:18, HCT/Pi­Me­Ra­Lo 40:9, HCT/Mus­ta­mäe 26:19 ning HC Viim­si 47:5.

Aru­kü­la võist­kon­da kuu­lu­sid Se­bas­tian Nõl­va, To­mi Suu­rorg, Ha­rold-Manf­red Vil­berg, Too­mas Kan­gur, Uku Kor­jus, Mar­ten Tei­no ja Kris­to­fer Tann, nen­de tree­ner on Toi­vo Järv.

HC Keh­ra edu­kaim oli 2006. aas­tal sün­di­nud noor­mees­te võist­kond, kes tu­li 22 mees­kon­na seas tur­nii­ri võit­jaks. Ala­gru­pi­män­gu­des alis­ta­ti 31:10 HC Tal­las 2, 33:7 Tau­ra­ges SC (Lee­du), 20:15 Lud­zas NSS (Lä­ti) ja 20:16 Val­ga Kä­val. Vee­rand­fi­naa­lis oli Keh­ra 24:13 pa­rem HC Tal­linn 1 võist­kon­nast, pool­fi­naa­lis või­tis 20:11 HC Tal­las 1 võist­kon­da ning fi­naa­lis alis­ta­ti SK Ta­pa 18:17.

HC Keh­ra 2006 sün­di­nud pois­te võist­kond.

Keh­ra mees­kon­nas män­gi­sid Os­kar Luks, Sil­var Sa­lu­mäe, De­nis Leo­ke, Hend­rik Lill­soo, Mar­tin Le­pik, Mar­tin Kik­kas, And­reas Kot­kas, Kris­to­fer Lie­de­mann, And­reas On­na, De­nis Vi­nog­ra­dov, Ni­ko­lai Na­za­ruk, Ste­ner Si­rel ja Jar­no Oru­sa­lu, tree­ner on Ind­rek Lill­soo.

2004. aas­tal sün­di­nud pois­te hul­gas, kus võist­les 18 mees­kon­da, sai Aru­kü­la SK 2. ko­ha. Alag­ru­pi­män­gu­des alis­ta­ti 25:8 HC Tal­linn 2, 13:9 HC Tal­las, 18:10 Tau­ra­ges, 18:10 RCOR Minsk (Val­ge­ve­ne) ning 27:15 Lud­zas NSS. Pool­fi­naa­lis või­de­ti HC Tal­linn 17:10, kuid fi­naa­lis tu­li Aru­kü­la noor­tel kä­si­pal­lu­ri­tel tun­nis­ta­da Põl­va SK 16:14 pa­re­must.

Aru­kü­la SK mees­kon­da kuu­lu­sid Hend­rik-Nord­heim Vil­berg, Ma­rek Kop­li, Jo­han­nes Pa­ju, Egert Pe­nu, Uku Al­ve­la, Ro­bin Ted­re­ma, Mat­tias Pae­nurm, Ar­no Va­re ja An­ders Rand­ma, tree­ner on Toi­vo Järv.

HC Keh­ra võist­kond sai 7. ko­ha. Alag­ru­pi­män­gu­des alis­ta­ti Sk­ri­ve­ri 14:12, HCT/Mus­ta­mäe 17:13, kao­ta­ti Tau­ra­se­le 10:13, või­de­ti Riia Celt­niek­si 29:12, kuid kao­ta­ti Põl­va SK-le 12:19. 7.-8. ko­ha män­gus oli HC Keh­ra 16:14 üle Rii­hi­mäen Cock­sist (Soo­me).

Poo­diu­mi­ko­ha­le jõud­sid Aru­kü­la ja Keh­ra kä­si­pal­lu­ri­test ka 2009. aas­tal sün­di­nud noor­mees­te võist­kon­nad, Aru­kü­la SK sai 2. ja HC Keh­ra 3. ko­ha. Aru­kü­la alis­tas alag­ru­pi­män­gu­des 41:10 HC Ute­na (Lee­du), 32:22 HK Og­re (Lä­ti), 39:10 HCT/Me­ri­väl­ja, 23:9 HC Tal­las 1 ja 34:6 Sk­ri­ve­ri (Lä­ti). Pool­fi­naa­lis või­de­ti Keh­ra võist­kon­da 32:23, kuid fi­naa­lis tu­li tun­nis­ta­da HC Tau­ra­se (Lee­du) 23:21 pa­re­must.

Aru­kü­la SK eest män­gi­sid Ivan Led­nev, Aa­ron Limb­rick, Joo­sep Sa­lu­mäe, Sten-Mikk Jür­gen­son, Ro­bert-Ru­ben Svil­berg, Cas­par Mo­lok ja Aron Sepp, nen­de tree­ner on And­rus Ro­gen­baum.

HC Keh­ra kao­tas oma ala­gru­pis Tau­ra­se­le 27:36, see­jä­rel alis­tas 34:23 Ka­ne­pi, 31:11 HC Tal­las 2, 40:4 Sa­las­pils SSi (Lä­ti) ja 36:8 HCT/Pääs­kü­la. Vee­rand­fi­naa­lis või­de­ti 23:10 Do­be­le SS (Lä­ti), kuid pool­fi­naa­lis kao­ta­ti Aru­kü­la­le. 3.-4. ko­ha män­gus või­tis Keh­ra HK Og­ret (Lä­ti) 37:32.

Keh­ra mees­kon­da kuu­lu­sid De­nis Kul­berg, Ti­mo Roo­me­re, Ke­nert Suik, Vla­dis­lav Bog­da­nov, And­re Soik­ka, Ger­ret Mä­gi ja And­ri Jaa­nus, neid tree­nib Mart Raud­sepp.

HC Keh­ra 2008. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kond lõ­pe­tas Tal­linn Cup´i 9. ko­ha­ga. HCT/Loo või­de­ti 31:25, Pri­mors­ka­ja­le (Ve­ne­maa) kao­ta­ti 23:31, SC Du­by­sa­le (Lee­du) 22:23, Kau­na­se Tau­ras alis­ta­ti 34:30 ja HC Viim­si 48:32 ning 9.-10. ko­ha män­gus Tau­ras uues­ti 32:22.
Tüd­ru­ku­test osa­le­sid Aru­kü­last ja Keh­ras ain­sa­na 2004. aas­tal sün­di­nud kä­si­pal­lu­ri­te võist­kon­nad. Aru­kü­la SK sai tur­nii­ril 8. ja HC Keh­ra 13. ko­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­las­te­le Har­ju­maa meist­ri­võist­lus­telt mi­tu meist­ri­tiit­lit
Järgmine artikkelAntark­ti­ka 200 – saa­te­ju­ht KA­RO­LI­NA VAI­NO Lok­salt ja lae­va­me­haa­ni­k UKU AAS­LAV-KAA­SIK Ka­ha­last