Aru­kü­la aas­ta­lõ­pu­ball tõi mõi­sa ka uusi pi­du­li­si

1782
ERE UI­BO „Aru­kü­las on ini­me­si, kes os­ka­vad hin­na­ta head muu­si­kat ja mõ­nu­sat peoat­mos­fää­ri ning on see­ga nõus osa­le­ma just sel­lis­tel üri­tus­tel, na­gu oli aas­ta­lõ­pu­ball,” üt­les üks bal­li õh­tu­juh­ti­dest, Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õpe­ta­ja Mae Trump. Ree­de, 29. det­semb­ri õh­tul põ­le­sid Aru­kü­la mõi­sa ees küün­lad. Õh­tu­ju­hid Mae ja Ju­han Trump ning pea­kor­ral­da­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas oo­ta­sid pi­du­li­si. Peo al­gu­sa­jal kell 19 oli rah­vast veel vä­he, neist ena­mik esi­ne­jad, õh­tu jook­sul aga täi­tu­sid saa­li too­dud küm­me­kond lau­da ning pi­du lõp­pes öö­sel kel­la 1 pai­ku. Tant­su­muu­si­kat män­gis Aru­kü­la džäss­muu­si­ku Jan­no Trum­pi an­sam­bel, lau­lis Ma­ris Al­jas­te. Tant­sup­lok­ki­de va­hel as­tu­sid üles Aru­kü­la võist­lus­tant­si­ja Mi­lee­ne Va­rik ning te­ma tant­su­part­ner Alex Da­niel Nõm­me­mees Tal­lin­nast klu­bist Flex, Aru­kü­la naist­rio Trump ja Äs­sad – Mae Trump, Kül­li Ovir, Hel­din Raid­maa – ning näi­te­män­gu „Bal­li­le” esi­ta­sid Kai­ri Ka­das­tik, Ai­ra Jõõts, Jaan Pa­lu ja Kar­ri Ur­ban. Näi­te­män­gu teks­ti kir­ju­tas Aru­kü­la las­teaia õpe­ta­ja ja õp­pe­a­la­ju­ha­ta­ja Ai­ra Jõõts. Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et kul­tuu­ri­selts on kor­ral­da­nud bal­li ka va­rem, esi­mest kor­da 20 aas­tat ta­ga­si, kui selts loo­di, vii­ma­ti küm­me­kond aas­tat ta­ga­si po­pu­laar­se­ mas­ki­bal­li­na, mis ko­li­s rah­va­maj­ja. Tra­dit­sioo­ni taa­se­lus­ta­mi­ne Ga­ri­na Too­min­ga­se sõ­nul õn­nes­tus, ku­na saa­lis koh­tas ta ini­me­si, kes va­rem po­le Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tud pi­du­del käi­nud: „On tea­tud selts­kond, kes bal­li vä­ga oo­tas ja soo­vis, sest ta­va­pä­ra­sed koh­vik-klu­bid, eten­du­sed või va­baõ­hu­kont­ser­did bän­di­ga nei­le vä­ga hu­vi ei pa­ku. To­re, et sai­me nüüd ka teist­su­gust rah­vast ko­dust väl­ja.” Ta li­sas, et järg­mi­sel aas­tal on plaa­nis kind­las­ti uues­ti kor­ral­da­da: „See­kord ei so­bi­nud mit­me­te­le kuu­päev, päev hil­jem oli Es­to­nias Har­ju­maa ball, ku­hu ka meie val­last olid pal­jud kut­su­tud ning kaks õh­tut jär­jest peo­le min­na po­le sa­ge­li ae­ga ega jak­su.” Mae Trump, kes as­tus la­va­le nii õh­tu­ju­hi kui trio Trump ja Äs­sad ühe laul­ja­na, kom­men­tee­ris, et ball oli vah­va: „Selts­kon­da oli küll vä­he, kuid tei­ne­kord teeb just see ole­mi­se mõ­nu­sa­maks ja hu­ba­se­maks. Suu­rear­vu­li­ne selts­kond mõisa tant­si­ma ei ma­huks­ki. Bänd oli ta­se­mel ja pub­lik os­kas se­da hin­na­ta. Ar­van, et need, kes tu­lid, ei ka­het­se­nud.” Ta lau­sus, et mõi­sas võiks sa­mas stii­lis pi­du­sid kor­ral­da­da edas­pi­di­gi: „Kva­li­teet­ne bänd, väi­ke baar ja hu­ba­ne mil­jöö. Bänd mää­rab peo pi­le­ti­hin­na, aga kui üri­tus oleks va­ra­kult et­te pla­nee­ri­tud, oleks ae­ga mõel­da ja plaa­ne te­ha, ei jääks tu­lek ehk krõ­be­da pi­le­ti­hin­na ta­ha. Sel­li­sed peod ta­ha­vad pi­ke­mat et­te­val­mis­tu­sae­ga nii pub­li­ku­le kui kor­ral­da­ja­te­le. See­kord jäi ae­ga vei­di vä­heks.” Ga­ri­na Too­min­gas mär­kis, et pa­ra­ku on an­samb­li­te esi­ne­mis­ta­sud kõr­ged ning lä­he­vad uuel aas­tal veel kõr­ge­maks, na­gu ka peo muud kor­ral­dus­ku­lud, mis mää­ra­vad lõ­puks bal­li pi­le­ti­hin­na. Ai­ra Jõõts ütles, et aas­ta­lõ­pu­ball pak­kus või­ma­lust nau­ti­da head ja kva­li­teet­set muu­si­kat: „Tant­sup­lats oli rah­vast täis vii­mas­te li­sa­lu­gu­de­ni. Mõi­sa mil­jöö an­dis peo­le hu­ba­sust ja in­tiim­sust.” Aru­kü­la näi­te­ring, kel­le­ga ta bal­lil esi­nes, on te­gut­se­nud ala­tes möö­du­nud aas­ta sü­gi­sest, esi­ne­tud on paa­ril kor­ral: „Ini­mes­te­le meel­dib hea huu­mor, eri­ti siis, kui na­li puu­du­tab reaal­set elu ja si­tuat­sioo­ne. Meid on ju­ba kut­su­tud naa­ber­val­da­des­se esi­ne­ma. Aas­ta­va­he­tu­se ske­tši­de jaoks sai­me kok­ku to­re­da selts­kon­na, nau­ti­si­me esi­ne­mist ja tun­dus, et ka pub­li­ku­le meel­dis.” Võist­lus­tant­si­ja­le Mi­lee­ne Va­ri­ku­le tu­li bal­li­le kaa­sa ela­ma te­ma ema Kai­di Va­rik, kes kom­men­tee­ris, et pi­du oli hu­ba­ne, mee­leo­lu­kas ja jät­tis hin­ge vä­ga soo­ja tun­de: „On ime­li­ne tõ­de­da, et meie ko­du­kan­dis on nii pal­ju an­de­kaid ini­me­si – nii laul­jaid, tant­si­jaid, näit­le­jaid kui õh­tu­juh­te.” Mi­lee­ne Va­rik õpib Aru­kü­la põ­hi­koo­li 7. klas­sis, tant­si­nud on ala­tes 2009. aas­tast. Ko­du­pub­li­ku ees tal eri­ti esi­ne­mi­si po­le ol­nud, see­ga oli ta ema sõ­nul to­re kuul­da kii­du­sõ­nu ja tun­nus­tust koo­liõ­pe­ta­ja­telt. Tä­na­vu saab Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts 20aas­ta­seks, Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et on mõl­gu­ta­nud mõt­teid kor­ral­da­da juu­beli­aas­ta pu­hul järg­mi­ne pi­du taas mas­ki­bal­li­na.

Aas­ta­lõ­pu­bal­lil oli li­gi 50 kü­la­list – roh­kem po­leks Aru­kü­la mõi­sa saa­li ka tant­si­ma mah­tu­nud.

„Aru­kü­las on ini­me­si, kes os­ka­vad hin­na­ta head muu­si­kat ja mõ­nu­sat peoat­mos­fää­ri ning on see­ga nõus osa­le­ma just sel­lis­tel üri­tus­tel, na­gu oli aas­ta­lõ­pu­ball,” üt­les üks bal­li õh­tu­juh­ti­dest, Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õpe­ta­ja Mae Trump.

Ree­de, 29. det­semb­ri õh­tul põ­le­sid Aru­kü­la mõi­sa ees küün­lad. Õh­tu­ju­hid Mae ja Ju­han Trump ning pea­kor­ral­da­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas oo­ta­sid pi­du­li­si. Peo al­gu­sa­jal kell 19 oli rah­vast veel vä­he, neist ena­mik esi­ne­jad, õh­tu jook­sul aga täi­tu­sid saa­li too­dud küm­me­kond lau­da ning pi­du lõp­pes öö­sel kel­la 1 pai­ku.

Tant­su­muu­si­kat män­gis Aru­kü­la džäss­muu­si­ku Jan­no Trum­pi an­sam­bel, lau­lis Ma­ris Al­jas­te. Tant­sup­lok­ki­de va­hel as­tu­sid üles Aru­kü­la võist­lus­tant­si­ja Mi­lee­ne Va­rik ning te­ma tant­su­part­ner Alex Da­niel Nõm­me­mees Tal­lin­nast klu­bist Flex, Aru­kü­la naist­rio Trump ja Äs­sad – Mae Trump, Kül­li Ovir, Hel­din Raid­maa – ning näi­te­män­gu „Bal­li­le” esi­ta­sid Kai­ri Ka­das­tik, Ai­ra Jõõts, Jaan Pa­lu ja Kar­ri Ur­ban. Näi­te­män­gu teks­ti kir­ju­tas Aru­kü­la las­teaia õpe­ta­ja ja õp­pe­a­la­ju­ha­ta­ja Ai­ra Jõõts.

Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et kul­tuu­ri­selts on kor­ral­da­nud bal­li ka va­rem, esi­mest kor­da 20 aas­tat ta­ga­si, kui selts loo­di, vii­ma­ti küm­me­kond aas­tat ta­ga­si po­pu­laar­se­ mas­ki­bal­li­na, mis ko­li­s rah­va­maj­ja.

Tra­dit­sioo­ni taa­se­lus­ta­mi­ne Ga­ri­na Too­min­ga­se sõ­nul õn­nes­tus, ku­na saa­lis koh­tas ta ini­me­si, kes va­rem po­le Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tud pi­du­del käi­nud: „On tea­tud selts­kond, kes bal­li vä­ga oo­tas ja soo­vis, sest ta­va­pä­ra­sed koh­vik-klu­bid, eten­du­sed või va­baõ­hu­kont­ser­did bän­di­ga nei­le vä­ga hu­vi ei pa­ku. To­re, et sai­me nüüd ka teist­su­gust rah­vast ko­dust väl­ja.”

Ta li­sas, et järg­mi­sel aas­tal on plaa­nis kind­las­ti uues­ti kor­ral­da­da: „See­kord ei so­bi­nud mit­me­te­le kuu­päev, päev hil­jem oli Es­to­nias Har­ju­maa ball, ku­hu ka meie val­last olid pal­jud kut­su­tud ning kaks õh­tut jär­jest peo­le min­na po­le sa­ge­li ae­ga ega jak­su.”

Mae Trump, kes as­tus la­va­le nii õh­tu­ju­hi kui trio Trump ja Äs­sad ühe laul­ja­na, kom­men­tee­ris, et ball oli vah­va: „Selts­kon­da oli küll vä­he, kuid tei­ne­kord teeb just see ole­mi­se mõ­nu­sa­maks ja hu­ba­se­maks. Suu­rear­vu­li­ne selts­kond mõisa tant­si­ma ei ma­huks­ki. Bänd oli ta­se­mel ja pub­lik os­kas se­da hin­na­ta. Ar­van, et need, kes tu­lid, ei ka­het­se­nud.”

Ta lau­sus, et mõi­sas võiks sa­mas stii­lis pi­du­sid kor­ral­da­da edas­pi­di­gi: „Kva­li­teet­ne bänd, väi­ke baar ja hu­ba­ne mil­jöö. Bänd mää­rab peo pi­le­ti­hin­na, aga kui üri­tus oleks va­ra­kult et­te pla­nee­ri­tud, oleks ae­ga mõel­da ja plaa­ne te­ha, ei jääks tu­lek ehk krõ­be­da pi­le­ti­hin­na ta­ha. Sel­li­sed peod ta­ha­vad pi­ke­mat et­te­val­mis­tu­sae­ga nii pub­li­ku­le kui kor­ral­da­ja­te­le. See­kord jäi ae­ga vei­di vä­heks.”

Ga­ri­na Too­min­gas mär­kis, et pa­ra­ku on an­samb­li­te esi­ne­mis­ta­sud kõr­ged ning lä­he­vad uuel aas­tal veel kõr­ge­maks, na­gu ka peo muud kor­ral­dus­ku­lud, mis mää­ra­vad lõ­puks bal­li pi­le­ti­hin­na.

Ai­ra Jõõts ütles, et aas­ta­lõ­pu­ball pak­kus või­ma­lust nau­ti­da head ja kva­li­teet­set muu­si­kat: „Tant­sup­lats oli rah­vast täis vii­mas­te li­sa­lu­gu­de­ni. Mõi­sa mil­jöö an­dis peo­le hu­ba­sust ja in­tiim­sust.”

Aru­kü­la näi­te­ring, kel­le­ga ta bal­lil esi­nes, on te­gut­se­nud ala­tes möö­du­nud aas­ta sü­gi­sest, esi­ne­tud on paa­ril kor­ral: „Ini­mes­te­le meel­dib hea huu­mor, eri­ti siis, kui na­li puu­du­tab reaal­set elu ja si­tuat­sioo­ne. Meid on ju­ba kut­su­tud naa­ber­val­da­des­se esi­ne­ma. Aas­ta­va­he­tu­se ske­tši­de jaoks sai­me kok­ku to­re­da selts­kon­na, nau­ti­si­me esi­ne­mist ja tun­dus, et ka pub­li­ku­le meel­dis.”

Võist­lus­tant­si­ja­le Mi­lee­ne Va­ri­ku­le tu­li bal­li­le kaa­sa ela­ma te­ma ema Kai­di Va­rik, kes kom­men­tee­ris, et pi­du oli hu­ba­ne, mee­leo­lu­kas ja jät­tis hin­ge vä­ga soo­ja tun­de: „On ime­li­ne tõ­de­da, et meie ko­du­kan­dis on nii pal­ju an­de­kaid ini­me­si – nii laul­jaid, tant­si­jaid, näit­le­jaid kui õh­tu­juh­te.”

Mi­lee­ne Va­rik õpib Aru­kü­la põ­hi­koo­li 7. klas­sis, tant­si­nud on ala­tes 2009. aas­tast. Ko­du­pub­li­ku ees tal eri­ti esi­ne­mi­si po­le ol­nud, see­ga oli ta ema sõ­nul to­re kuul­da kii­du­sõ­nu ja tun­nus­tust koo­liõ­pe­ta­ja­telt.

Tä­na­vu saab Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts 20aas­ta­seks, Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et on mõl­gu­ta­nud mõt­teid kor­ral­da­da juu­beli­aas­ta pu­hul järg­mi­ne pi­du taas mas­ki­bal­li­na.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Ani­ja saa­li­jalg­pal­li­mees­kon­da­de män­gu­dest
Järgmine artikkelKüsi­mus UR­MAS KIRT­SI vo­li­tus­test vo­li­ko­gus