Ars­tid ko­li­vad re­mon­di ajaks Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­sest ära

2018

Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ehi­tus­loa Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se üm­be­re­hi­ta­mi­seks. Kui ra­han­dus­mi­nis­tee­rium on han­ke­do­ku­men­did koos­kõ­las­ta­nud, kuu­lu­tab val­la­va­lit­sus väl­ja han­ke ehi­ta­ja leid­mi­seks. Ter­vi­se­kes­ku­se re­konst­ruee­ri­mi­ne peaks al­ga­ma ke­va­del. Ku­na ehi­tus­töö­de ajal lõ­hu­tak­se hoo­ne seest kõik ku­ni pa­nee­li­de­ni, pea­vad pe­rears­tid ja tei­sed ter­vi­se­kes­ku­se töö­ta­jad leid­ma asen­dus­pin­nad. Remondi ajaks ko­li­vad nad sot­siaa­le­la­mu tei­se­le kor­ru­se­le, re­no­vee­ri­tud va­sa­kus­se tii­ba. Li­saks si­se­mi­se­le üm­be­re­hi­tu­se­le ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne ka soo­jus­ta­tak­se, ak­nad tõs­te­tak­se vei­di väl­ja­poo­le ning va­he­ta­tak­se ka­tu­se­ka­te. In­va­nõue­te täit­mi­seks pai­gal­da­tak­se hoo­nes­se lift. „Kah­juks jää­vad ra­ha­puu­du­sel esial­gu te­ge­ma­ta hoo­ne tii­ba­de (ap­tee­gio­sa ning osa sot­siaal­kes­ku­sest) fas­saa­d ja ka­tus,“ sõ­nas val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis. Uue­ne­nud ter­vi­se­kes­kus val­mib aas­ta lõ­puks. Ter­vi­se­kes­ku­se esi­me­se­le kor­ru­se­le tu­le­vad fü­sio­te­raa­pia ja psüh­ho­loo­gi ka­bi­ne­tid, tei­se­le kor­ru­se­le pe­rears­ti­de ja õde­de ning äm­mae­man­da vas­tu­võ­tu­ruu­mid. Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­seks ja sin­na es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­ku­se te­ge­mi­seks eral­da­ti Eu­roo­pa Lii­du Re­gio­naal­a­ren­gu­fon­dist 412 210 eu­rot, töö­de ko­gu­mak­su­mus on 653 472 eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja val­las kul­tuu­ri- ja spor­di­toe­tus­te ja­ga­mi­seks kaks ko­mis­jo­ni
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las on tõs­te­tud sün­ni- ja aa­bit­sa­toe­tust