Aren­dus­ko­ja meet­me­tes­se esi­ta­ti 39 taot­lust

532

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi tä­na­vu­ne taot­lus­voor oli ava­tud 4.-13. veeb­rua­ri­ni, taot­lu­sed esi­ta­ti e-PRIA kesk­kon­nas. Esial­gu kont­rol­li­ti neid ja teh­ti pa­ran­du­si. Eel­mi­sel nä­da­lal edas­ta­ti hin­da­ja­te­le kõik õi­geaeg­selt esi­ta­tud 39 taot­lust, mil­lest 1 on Lok­sa lin­nast ja 12 Kuu­sa­lu val­last. Tei­si­päe­val, 12. märt­sil sõi­dab hin­da­mis­ko­mis­jon tut­vu­ma 18 ob­jek­ti­ga, mil­le jaoks soo­vi­tak­se Lea­der-toe­tust. Hin­da­mis­ko­mis­jon ko­gu­neb taas 20. märt­sil, taot­le­ja­tel on või­ma­lus ja­ga­da sel­gi­tu­si. Märt­si lõ­pus on ka­vas esi­ta­da taot­lus­test hin­de­punk­ti­de jär­gi meet­me­te kau­pa moo­dus­ta­tud pin­ge­read PRIAs­se kont­rol­li­mi­seks. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees on Vel­lo Teor, ase­­esi­mees Ala­ri Kirt. Ku­na osad hin­da­jad on seo­tud taot­lus­te­ga, on mõ­ne meet­me osas hin­da­jaks kin­ni­ta­tud asen­dus­lii­ge. Hin­da­ja ja asen­da­ja va­li­sid oma­va­lit­su­sed. Ko­mis­jo­ni liik­med on Lok­salt Lai­vi Kir­si­puu ja ka­hes meet­mes Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va, Kuu­sa­lu val­last Kai­sa Lin­no ja ka­hes meet­mes te­ma ase­mel Kad­ri Ida­vain, Hal­ja­la val­last An­ne­li Ki­vi­saar või Ma­re Kal­me, Kad­ri­na val­last Ann Lõh­mus või Ka­di Matt, Ta­pa val­last Ind­rek Jur­tšen­ko või Vil­lu Varb­la­ne. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus mär­kis, et kõi­gis kuues meet­mes on taot­lu­si esi­ta­tud kok­ku suu­re­ma­te­le sum­ma­de­le, kui on ja­ga­mi­seks toe­tus­ra­ha, mi­da on 375 000 eu­rot.

Eelmine artikkelRii­gi­ko­gu va­li­mis­te esialg­sed tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelKaha­la Järve Jää­kal 400 inimest