Aren­dus­ko­ja juhtg­rupp tut­vus His­paa­nias et­te­võt­lu­se­ga loo­dus­kait­sea­la­del

1435
Aren­dus­ko­ja rei­sig­rupp olii­viõ­li te­ha­se õuel.

Suu­rim ül­la­tus oli, et His­paa­nias toe­tak­se Lea­der-prog­ram­mist te­ge­vu­si töö­tu­te­ga.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-piir­kond, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Vi­hu­la, Ta­pa ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn, kor­ral­das hin­da­mis­ko­mis­jo­ni ja ju­ha­tu­se liik­me­te­le ning te­gev­mees­kon­na­le õp­pe-mo­ti­vat­sioo­ni­rei­si His­paa­nia ku­ning­rii­gi Mad­rii­di ja Va­len­cia pro­vint­si­des­se. Kaa­sa kut­suti ka Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik.

Reis toi­mus seo­ses lä­hi­ajal käi­vi­tu­va koos­tööp­ro­jek­ti­ga „Rah­vus­va­he­li­ne koos­töö sääst­va tu­ris­mi aren­guks rah­vus­par­ki­de piir­kon­da­des“. Li­gi nä­da­la, 3.-9. sep­temb­ri­ni, kest­nud ring­sõi­du prog­ram­mis olid ja­lu­tus­käi­gud suu­re­ma­tes lin­na­des Mad­ri­idis, Va­len­cias ja aja­loo­lis­te vaa­ta­mis­väär­sus­te poo­lest üheks ilu­sa­maks väi­ke­lin­naks pee­ta­vas To­le­dos ning koh­tu­mi­sed-eks­kur­sioo­nid rah­vus- ja loo­dus­par­ki­des, kus sai nä­ha, kui­das töö­ta­vad ko­ha­li­kud et­te­võt­jad.

Pea­lin­nas Mad­ri­idis koh­tus Aren­dus­ko­ja 14liik­me­li­se gru­pi­ga Ees­ti kon­sul His­paa­nias Kers­ti Lu­ha. Ta rää­kis saat­kon­na tööst – ku­na His­paa­nias­se on ela­ma asu­nud ar­vu­kalt eest­la­si, tu­leb te­ge­le­da nen­de isi­ku­do­ku­men­ti­de uuen­da­mi­se­ga, las­te koo­li­kü­si­mus­te­ga, pen­sio­ni­tee­ma­de ja muu sel­li­se­ga. Ees­tist uu­ri­tak­se pea­mi­selt, ku­hu His­paa­nias võiks os­ta kin­nis­va­ra, ena­mas­ti tun­tak­se hu­vi ran­ni­ku­piir­kon­na vas­tu. Si­se­maa­le, mis suu­res osas on kõr­be­li­ne, asu­vad ela­ma ük­si­kud eest­la­sed ja siis val­da­valt seo­ses töö või äri­ga.   

Lea­der-ra­had on suu­na­tud tu­ris­mi ja et­te­võt­lu­se aren­guks

Mad­rii­di lä­he­dal asu­va Lea­der-piir­kon­na LAG Aso­cia­cion Pa­ra El De­sar­rol­lo In­teg­ral De La Sier­ra Oes­te De Mad­rid esin­da­ja­te­ga koh­tu­mi­sel kuul­si­me, et pä­rast ma­jan­dus­su­ru­tist on ha­ka­tud His­paa­nias eel­kõi­ge toe­ta­ma et­te­võt­lu­se­ga seo­tud pro­jek­te – tu­ris­mi, põl­lu­ma­jan­dust, ko­ha­li­ke too­de­te val­mis­ta­jaid. Ku­na asu­tak­se Mad­ri­idi lä­hialal, võib se­da piir­kon­da ni­me­ta­da ka pea­lin­na köö­gi­vil­jaaiaks.

Üha enam pan­nak­se rõh­ku tu­ris­miob­jek­ti­de kor­ras­ta­mi­se­le ja üld­se maa­tu­ris­mi aren­da­mi­se­le – Lea­der-toe­tu­si an­tak­se aja­loo­li­selt väär­tus­li­ke hoo­ne­te ja ra­ja­tis­te re­konst­ruee­ri­mi­seks, mat­ka­ra­da­de ja muu­seu­mi­de, tu­ris­miin­fo­punk­ti­de, söö­gi­koh­ta­de ra­ja­mi­seks ning ak­tiiv­se puh­ku­se­ga seo­tud tee­nus­te jaoks. Olu­li­sel ko­hal on vei­ni- ja söö­gi­tu­rism koos loo­dus­tu­ris­mi­ga.

His­paa­nia maa­piir­kon­da­de eri­pä­ra on en­di­selt, et pal­jud nai­sed on ko­du­sed. Lea­der-ra­ha ja­ga­tak­se seal et­te­võt­mis­te­le, mil­le­ga meil te­ge­leb Töö­tu­kas­sa – õpe­ta­tak­se ka­su­ta­ma ar­vu­tit, jul­gus­ta­tak­se nai­si pa­nus­ta­ma ühis­kond­lik­ku el­lu, hak­ka­ma et­te­võt­ja­teks ehk FIE­deks, mi­ne­ma pal­ga­töö­le. Nõus­ta­tak­se, kui­das koos­ta­da CVd, kir­ju­ta­da aval­dust töö­le asu­mi­seks, käi­tu­da tööin­terv­juu­del. Noo­re­ma põlv­kon­na nai­sed on olu­li­selt ise­seis­va­mad, koo­li­tu­sed on roh­kem suu­na­tud kes­kea­lis­te­le ja va­ne­ma­te­le pe­ree­ma­de­le.

Kõi­ge suu­rem ül­la­tus oli ja kü­si­mu­si te­ki­tas, et Lea­der-ra­ha an­tak­se His­paa­nias ka nei­le te­ge­vus­te­le, mi­da Ees­tis ei toe­ta­ta, ku­na on oma­va­lit­sus­te või rii­gi üle­san­ne.

His­paan­la­sed sel­gi­ta­sid, et kõi­ge täht­sam on ko­ha­lik areng, riik ja oma­va­lit­su­sed ei suu­da kõi­ke va­ja­lik­ku ra­has­ta­da, ai­tab ka Lea­der-prog­ramm. Olu­li­ne on üles ehi­ta­da inf­rast­ruk­tuur sel­leks, et tu­rism are­neks ja tooks piir­kon­da ra­ha juur­de, an­naks ko­ha­li­ke­le tööd.

Hu­vi pak­kus ka seal­ne kont­rol­li­meh­ha­nism – igal aas­tal kont­rol­li­tak­se ra­has­ta­tud pro­jek­te pis­te­li­selt.

Rii­si­kas­va­tus ja olii­vi­toot­mi­se muu­seum

His­paa­nia kuu­lus pan­ni­roog pael­la on al­gu­se saa­nud Va­len­cia piir­kon­nast, esialg­selt oli see ka­lu­ri­te õh­tu­ne söök, kus ka­su­ta­ti päe­val müü­ma­ta jää­nud saa­ki ning lõu­na­söö­gist al­les jää­nud rii­si. Pael­la rii­si kas­va­ta­tak­se His­paa­nias ko­ha­peal. Rii­si­kas­va­tu­se tõid sin­na araab­la­sed kolm­sa­da aas­tat ta­ga­si.

Aren­dus­ko­ja rei­sig­ru­pi­le tut­vus­ta­sid Oli­va-Pe­go rah­vus­par­gis toi­mu­vat rii­si­toot­mist ko­ha­li­kud väi­keet­te­võt­jad, õde-ven­da Pau­la ja Vi­cent Do­mo­ni­quis Ro­vi­ra, kel­le pe­reet­te­võ­te kas­va­tab rii­si 90 hek­ta­ril. Kok­ku on 1200hek­ta­ri­li­se loo­dus­par­gi mä­ge­de­va­he­li­sel la­guu­nia­lal põl­lu­kul­tuu­re 1000 hek­ta­ril, mil­lest pool on rii­si­põl­lud. Na­tu­ra-alal toot­mi­sel on omad reeg­lid ning toot­ja­te­le maks­tak­se toe­tust. Ku­na te­gu on loo­dus­par­gi­ga, on mäe­kül­ge­del mat­ka­ra­jad ja lin­nu­vaat­lus­pai­gad ning piir­kon­na floo­rat-fau­nat tut­vus­ta­vad in­fo­tahv­lid.   

Rii­si­toot­jad ju­tus­ta­sid, et nen­de va­nai­sa töö­tas aas­taid rii­si­kas­va­tu­ses, siis hak­kas ise rii­si­kas­va­ta­jaks, mõ­ne aja pä­rast ot­sus­tas lõ­pe­ta­da. Uues­ti alus­ta­ti ta po­ja init­sia­tii­vil, nüüd te­ge­leb sel­le­ga kol­mas põlv­kond. Esial­gu toi­me­ta­ti omaet­te, kuid siis saa­di aru, et koos on liht­sam. Põl­lu­tööd ja saa­gi­ko­ris­tus käi­vad teis­te põl­lu­pi­da­ja­te­ga ühi­selt, koo­pe­ra­tii­vis.

Rii­si tu­rus­ta­tak­se in­ter­ne­ti kau­du, too­dan­gut os­te­tak­se His­paa­nia lin­na­des­se, Sak­sa­maa­le, Ing­lis­maa­le. Ku­na rii­si­toot­mi­sest ai­nult ära ei ela, ni­me­ta­vad nad se­da pi­gem elu­stii­li et­te­võt­mi­seks, mil­le kõr­valt te­hak­se pal­ga­tööd mu­jal. Pe­rel on ka oma res­to­ran ja man­da­rii­ni­kas­va­tus.

Omaet­te ela­mus oli lõu­na­söök Col­me­na­ri lin­na­ke­se pe­re­res­to­ra­nis-vei­ni­keld­ris, kus pe­re­mees ja pea­kokk Nar­ci­so Fi­que­roa tut­vus­tas es­malt en­da­teh­tud vei­ne, söö­gi­saa­lis pak­kus His­paa­nia roo­gi. Pe­re­mees tõi toi­dud ko­ha­le suur­te kaus­si­de ja pan­ni­de­ga, ja­gas ise ja pa­ni kü­la­li­si toi­du­ja­ga­ja rol­li. Võõ­rus­ta­ja rõõ­mus meel, va­he­tu suht­le­mi­ne ja sel­gi­tav jutt muut­sid lõu­na­ta­mi­se lõ­bu­saks eks­kur­sioo­niks His­paa­nia köö­git­ra­dit­sioo­ni­des­se.

Cas­til­la-La Manc­ha piir­kon­na olii­vi­väl­ja­de va­hel paik­ne­va Mo­ra kü­la olii­viõ­li muu­seu­mis ja suu­res õli­te­ha­ses sai üle­vaa­te olii­vi­de kas­va­ta­mi­sest ja õli­toot­mi­sest va­ra­se­mast ajast tä­na­päe­va­ni.

His­paa­nias on üle 200 õli­puu­lii­gi, maail­mas on kok­ku üle 500. Ühe ki­log­ram­mi õli saab 21 ki­log­ram­mist olii­vi­dest. Nor­maal­ne on väi­keet­te­võt­jal pi­da­da vä­he­malt 1000 õli­puud, siis on te­ge­vus ka­sum­lik.

La Manc­ha ja ran­ni­kua­la mat­ka­ra­jad

Üks To­le­do lin­na ar­vu­ka­test don Qui­jo­te-ku­ju­dest.
Üks To­le­do lin­na ar­vu­ka­test don Qui­jo­te-ku­ju­dest.

Ku­na La Manc­ha on üle maail­ma tun­tuks saa­nud tä­nu Cer­van­te­se teo­se­le don Qui­jo­test, ei saa­nud jät­ta kü­las­ta­ma­ta Con­sueg­ra kü­la, kus asu­vad kes­kaeg­ne kind­lus ja la­ge­da­te põl­du­de va­hel kõr­gen­di­kul 12 tuu­le­ves­kit, mille vas­tu Kur­va Ku­ju rüü­tel võit­les. Sel­lest ko­hast on ku­ju­ne­nud po­pu­laar­ne tu­ris­miob­jekt, mis kuu­lub lä­he­da­la­su­va­le To­le­do lin­na­le. His­paa­nia üks ar­hi­tek­tuu­ri­pär­le To­le­do on ot­se­kui don Qui­jo­te linn – te­ma ja ta kaas­la­se Sanc­ho Panc­ha ku­ju­sid on kaup­lus­te us­tel, ho­tel­li­de ees ja sees, par­ki­des ja väl­ja­ku­tel.

Kui Mad­ri­idi ümb­rus on pi­gem kõr­be­maas­tik, siis mi­da roh­kem me­re poo­le, se­da lop­sa­ka­mas lä­heb tai­mes­tik. Ran­ni­kua­lad on mä­gi­se­mad ja ro­he­li­sed. Mat­ka­ra­du ja tu­ris­ti­de­le pa­ku­ta­vaid ak­tiiv­seid te­ge­vu­si on His­paa­nia ran­ni­kul pal­ju. Plaažid ja uju­mis­ko­had asu­vad loo­dus­kait­sea­la­del, kui pee­si­ta­da-uju­da ei soo­vi, saab min­na mat­ka­ra­da­de­le.

Kait­sea­la­del on mit­med ran­ged kee­lud – ran­na­piir­kon­da­des on me­rel pai­gad, kus vee-elus­ti­ku kait­se­režii­mi tõt­tu ei to­hi ka­lu­rid ka­la püü­da. Mais­maal on keh­tes­ta­tud ehi­tus­pii­ran­gud ning mä­ge­de ja­la­mil on ma­ju, mi­da ha­ka­ti ra­ja­ma lu­ba­tud ehi­tu­sa­last

La Manc­ha kuul­sad tuu­le­ves­kid.
La Manc­ha kuul­sad tuu­le­ves­kid.

üles­poo­le, ehi­tus on pan­dud seis­ma, nõu­tak­se lam­mu­ta­mist.

De­nia – eest­las­te linn

Cos­ta Blan­ca ran­ni­kua­lal asuv me­reäär­ne lin­na­ke De­nia on saa­nud eest­las­te üheks lem­mi­ke­lu­pai­gaks, seal ja ümb­rus­kon­nas elab kok­ku 110 eest­last. Vih­ma sa­jab seal har­va, aas­tas on kesk­mi­selt 320 päi­ke­se­list päe­va.

De­nia paik­neb Mont­go mäe ja­la­mil, Va­len­cia ja Ali­can­te lin­na­de va­hel, mõ­le­mas­se suur­lin­na on li­gi 100 ki­lo­meet­rit.

Mä­gi ula­tub 753 meet­rit üle me­re­pin­na. Mont­go rah­vus­par­gi mat­ka­kes­ku­se mat­ka­ra­jad vii­vad mäk­ke ning on ot­se­kui kit­sad kruu­sa­teed. Ra­jad on eri­ne­va ras­ku­sast­me­ga, mäe ti­ppu pää­seb ka jalg­rat­ta­ga. Mäelt avane­vad maa­li­li­sed vaa­ted rah­vus­par­gi­le, mil­le pin­da­la on 2150 hek­ta­rit. Mäk­ke­tõu­suks ja ta­ga­si­mi­ne­kuks tu­leb kaa­sa võt­ta vä­he­malt 1,5 liit­rit vett.

Ko­ha­li­kud tu­ris­miet­te­võt­jad pa­ku­vad või­ma­lust sõi­ta ja­hi­ga ja imet­le­da me­relt mä­gist ran­na­joont. Boo­nus on, kui päi­ke­se­loo­jan­gul õn­nes­tub nä­ha del­fii­ne. Ka meie gru­pi ja­hi­sõit me­rel lõp­pes del­fii­ni­de imet­le­mi­se­ga.

Rei­si­selts­kon­na kom­men­taa­rid

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus: „Käi­me õp­pe­rei­si­del, et nä­ha, kui­das mu­jal rii­ki­des Lea­der-prog­ram­mi el­lu viiak­se. Ee­lar­ve on His­paa­nia Lea­der-piir­kon­da­del olu­li­selt suu­rem, te­ge­le­tak­se ka sel­lis­te et­te­võt­mis­te­ga, mis meil on Töö­tu­kas­sa või sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi üle­san­ne. Mi­nu jaoks oli uu­dis see, et ju­hul, kui hoo­ne ei ole nõue­te­le vas­ta­valt ehi­ta­tud, nõu­tak­se His­paa­nias sel­le lam­mu­ta­mist. Et­te­võt­jad pea­vad sel­le­ga ar­ves­ta­ma.“           

Aren­dus­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jo­ni lii­ge Kad­ri Ida­vain Kuu­sa­lu val­last: „Hu­vi­tav oli, et Lea­der-prog­ramm te­ge­leb His­paa­nias ka töö­tu­te­ga ja eri­ti nais­te töö­hõi­ve­ga, ar­vu­tiõ­pe­tu­se­ga. Ül­la­tav oli, et His­paa­nia on suur ja kaa­saeg­ne riik, aga maa­nais­te­le on va­ja süs­ti­da ene­se­kind­lust, et nad ei jääks ko­dus­teks.“

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni lii­ge Lai­vi Kir­si­puu Lok­salt: „Rah­vus­par­gis näh­tud rii­si­põl­lud pa­nid mõt­le­ma, et kui on ees­märk, võib ära te­ha ka kõi­ge või­ma­tu­mad as­jad.“

Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se lii­ge Hel­le Loots­mann Lok­salt: „Sil­ma jäi ühis­te­gut­se­mi­se val­mi­dus, mis on pii­ra­tud maa­res­sur­si tin­gi­mus­tes ots­tar­be­kas. Pee­tak­se va­ja­li­kuks te­gut­se­da mit­mel alal ehk paind­lik­ku ma­jan­da­mist – vei­ni­mõis näi­teks te­gut­seb ka toit­lus­tu­se vald­kon­nas. Me väi­ke­toot­ja­tel oleks meie tin­gi­mus­tes pal­ju üle võt­ta.“

Aren­dus­ko­ja rah­vus­par­ki­de-pro­jek­ti al­ga­ta­ja Sir­je Kuu­sik Kad­ri­na val­last: „Oli õpet­lik tea­da saa­da, mil­le­ga te­ge­leb His­paa­nias Lea­der-grupp, mis asub pea­lin­nast um­bes sa­ma kau­gel kui meie.“

Eelmine artikkelMil­le poo­lest eri­neb Teie va­li­mis- ­ni­me­ki­ri teis­test te val­las/lin­nas kan­di­dee­ri­va­test ni­me­kir­ja­dest?
Järgmine artikkelKeh­ra tä­na­vust kau­ni­mat ko­duae­da ku­jun­da­vad kolm õde