ANU KAR­JAT­SE lah­kub Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja ko­halt

1433

Üle küm­ne aas­ta Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja ame­tis ol­nud Anu Kar­jat­se esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev on 12. juu­li. Ta kom­men­tee­ris, et tun­neb, aeg sai täis ja ta­hab en­da jaoks mi­da­gi uut: „Kol­ga muu­seum on ar­mas koht, koos­töö va­ra­hoid­ja Ul­vi Meie­ri­ga on ol­nud vä­ga hea, aga soo­vin muu­tust. Uut töö­koh­ta prae­gu ei ole, puh­kan ja vaa­tan rin­gi. Hak­kan kal­lig­raa­fia­ga te­ge­le­ma, see vald­kond pae­lub, ta­han roh­kem ae­ga pü­hen­da­da kuns­ti­le. Ku­na su­vel on Kol­gas pal­ju tu­ris­te, lu­ba­sin, et va­ja­du­sel ai­tan Ul­vi Meie­rit gii­di­töös juu­lis-au­gus­tis ka pä­rast töö­le­pin­gu lõ­pe­ta­mist.“

Eelmine artikkelKeh­ra lin­na põl­lu­le tu­le­vad kor­ter- ja ri­da­ma­jad
Järgmine artikkelRaa­si­ku Sõp­ra­de tam­me­par­gis on puid nii ko­du­val­last kui vä­lis­maalt