Ani­ja val­las uus kesk­kon­nas­pet­sia­list

1721

Ala­tes 12. juu­nist töö­tab Ani­ja val­las kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na Ast­rid Pro­met (pil­dil), kes on Eve­lin Kol­ba­ku asen­da­ja lap­se­puh­ku­se ajal. Ast­rid Pro­met on pä­rit Tal­lin­nast, lõ­pe­tas 2014. aas­tal Tal­lin­na Teh­ni­ka­ü­li­koo­lis kesk­kon­na­kor­ral­du­se. Ta on töö­ta­nud TTÜs aka­dee­mi­li­sel ame­ti­ko­hal as­sis­ten­di­na ning ter­vi­sea­me­tis riik­li­ku jä­re­le­val­ve va­ne­mins­pek­to­ri­na. En­ne Ani­ja val­da tu­le­kut töö­tas mõn­da ae­ga kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na Har­ku val­las.