Ani­ja val­la tee­re­mon­did tu­le­val aas­tal

1436

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil kin­ni­ta­ti val­la ka­he järg­mi­se aas­ta tee­hoiu­ka­va.

Vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil kin­ni­ta­tud Ani­ja val­la tee­de ja tä­na­va­te tee­hoiu­ka­va­le ku­lub tu­le­val aas­tal tee­de re­mon­ti­mi­seks 310 000 eu­rot, 2019. aas­tal on tee­de in­ves­tee­rin­guid ka­van­da­tud 532 000 eu­ro eest.

Tä­na­vu­seks nä­gi tee­hoiu­ka­va tee­re­mon­te et­te 350 000 eu­ro eest, ku­lus 252 328 eu­rot. Ma­jan­duss­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok sel­gi­tas, et osa pla­nee­ri­tud töid lük­kus 2018. aas­tas­se ning kok­ku­lep­pel ela­ni­ke­ga ja tee ehi­ta­ja­ga jäi pin­da­ma­ta osa Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teest, ku­na sel­le alus­põ­hi ei ol­nud mus­ta kat­te al­la vii­mi­seks pii­sa­valt heas kor­ras.

„Järg­mi­sel aas­tal tee­me kõik, et see tee saaks heas­se pin­da­mi­seel­ses­se olu­kor­da ning tee­lõik on ka­vas pin­na­ta 2019. aas­tal,“ üt­les ma­jan­duss­pet­sia­list.

Tu­le­val aas­tal on ka­vas tee­des­se in­ves­tee­ri­da 310 000 eu­rot. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam mär­kis, et see on esialg­ne prog­noos, te­ge­li­kud hin­nad või­vad ol­la neist eri­ne­vad.

„Tä­na­vu­ne prak­ti­ka näi­tab, et võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga on tee­de-ehi­tu­ses hin­nad kal­li­ne­nud ku­ni 30 prot­sen­ti. Ei tea, mis juh­tub järg­mi­sel aas­tal,“ lau­sus ta ning li­sas, et ee­l­ar­ve koos­ta­mi­se käi­gus peab sel­gu­ma, kui pal­ju on tee­de jaoks või­ma­lik ra­ha ku­lu­ta­da.

2018. aas­tal on tee­hoiu­ka­va jär­gi ka­vas as­fal­tee­ri­da Keh­ras Vel­ko AV kon­to­ri ja Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu juur­de viiv tee, noor­te­kes­ku­se ja rah­va­ma­ja ümb­rus ning 410 meet­ri pik­ku­ne lõik Koo­li tä­na­val, Koo­li põi­gu ja Sõp­ru­se väl­ja­ku va­hel ja Ala­ve­re rah­va­ma­ja park­la.

Mus­ta kat­te al­la viiak­se tu­le­val aas­tal mit­u kruu­sa­teed nii Keh­ras kui kü­la­des. Eel­puis­te­ga ka­he­kord­se pin­da­mi­se­ga saa­vad must­kat­te Keh­ras Üle­jõe lin­nao­sas Laa­ne tä­nav, va­nas asu­las Te­ha­se tä­nav ning Jõe tä­nav. Ra­si­ve­re kü­las saa­vad mus­ta kat­te 350meet­ri­ne lõik Soo-ot­sa-Mõi­saa­se­me teest, 2,27 ki­lo­meet­rit Aa­vo­ja teest Vi­ki­pa­lu kü­las, 2,6 ki­lo­meet­rit Pik­va-Pi­ka­ves­ki teest, 250 meet­rit Kaie­soo teest Lin­nak­se kü­las, 400 meet­rit Vet­la-Tar­vas­jõe teest ning 830 meet­rit Ala­ve­re-Roo­kü­la teed. Poo­le­teist­kord­nest pin­na­tak­se Üle­jõe kü­las 180meet­ri­ne lõik Oja­kal­da teest ning ühe kor­ra pin­na­tak­se üle kor­ter­ma­ja­de va­he­li­sed as­falt­teed Ala­ve­res.

Keh­ra Jõe tä­na­va, Vet­la-Tar­vas­jõe tee ning Ala­ve­re-Roo­kü­la tee mus­ta kat­te al­la vii­mi­ne oli va­rem ka­van­da­tud 2019. aas­taks, kuid tõs­te­ti va­ra­se­maks, ku­na Keh­ra pro­me­naa­di ehi­tus lä­heks esial­gu plaa­ni­tust tun­du­valt kal­li­maks ning vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et se­da tu­le­val aas­tal ei teh­ta. Jõe ja staa­dio­ni va­helt kul­ge­va pro­me­naa­di ehi­tu­seks ka­van­da­tak­se 180 000 eu­rot 2019. aas­tal. 2019. aastal on kavas rajada ka val­gus­tatud kergliiklustee Keh­ras Keskuse tänavast Kose-Jägala maanteeni ning kava järgi viiakse musta katte alla 4 kilomeetrit Partsaare ja 5 kilomeetrit Pikva-Arava teest, Uuearu-Arava tee, Looküla tee ja 200 meetrit Uuearu teed.

Tee­de ja tä­na­va­te kor­ras­hoiuks ehk kruu­sa­tee­de grei­der­da­mi­seks ja tol­mu­tõr­jeks, as­fal­diau­ku­de pa­ran­da­mi­seks, tä­na­va­te pu­has­ta­mi­seks ja teeäär­te niit­mi­seks on tee­hoiu­ka­va jär­gi nii 2018. kui 2019. aas­tal 150 000 eu­rot ehk 50 000 eu­ro võr­ra roh­kem kui se­ni.

„Tä­na­vu sai­me tee­hool­du­se­le ka­su­ta­da 140 000 eu­rot, kuid tä­nu sel­le­le, et tal­vi­seks lu­me­tõr­jeks ku­lus pla­nee­ri­tust vä­hem ra­ha,“ sel­gi­tas Mar­gus Mo­lok.

Ta­li­hool­dus­töö­de­le on tee­hoiu­ka­va jär­gi ka järg­mi­sel ja üle­järg­mi­sel aas­tal pla­nee­ri­tud 100 000 eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja val­las üle 20 uue hu­vi­rin­gi ja tree­nin­gu
Järgmine artikkelSõnumitoojas 25. oktoobril