Ani­ja val­la sulg­pal­li­meist­riks tu­li ALA­RI EHA­NURM

1471

Lau­päe­val, 19. veeb­rua­ril toi­mu­sid Keh­ra spor­di­hoo­nes Ani­ja val­la esi­me­sed meist­ri­võist­lu­sed sulg­pal­lis. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma kor­ral­da­tud võist­lus­tel osa­les 15 sport­last, 11 meest ja 4 naist. Nen­de  hul­gas  oli  8  Ani­ja  ja   7 väl­jas­poo­lar­ves­tust võis­tel­nud sulg­pal­lu­rit Raa­si­ku val­last.
Me­hed ja­ga­ti kah­te kuue­liik­me­lis­se alag­rup­pi. Mõ­le­ma alag­ru­pi kaks pa­re­mat pää­se­sid pool­fi­naa­li, üle­jää­nud    män­gi­sid    väl­ja    ma­da­la­mad ko­had. Ani­ja val­la meist­riks tu­li Ala­ri Eha­nurm, kes lä­bis tur­nii­ri kao­tu­se­ta. Fi­naa­lis alis­tas ta 2:0 (21:18, 21:8) Ta­nel Viir­man­ni. Pronks­me­da­li või­tis Krist­jan Lass.
Nai­sed män­gi­sid oma­va­hel kaks kor­da. Meist­ri­tii­tel jäi väl­ja and­ma­ta, ku­na Ani­ja val­last ei ol­nud üh­te­gi osa­le­jat. Pa­rim oli He­len Pä­ri­la, tei­seks tu­li Eve­lin Par­ve ning 3. ko­ha­le jäi esi­me­ses män­gus õn­ne­tult hüp­pe­lii­gest vää­na­nud Ca­rol Päh­kel.
„Soo­vi­si­me võist­lu­se­ga po­pu­la­ri­see­ri­da sulg­pal­li har­ras­ta­mist Ani­ja val­las. Te­gu on liht­sa, kuid füü­si­li­selt kül­lalt­ki koor­ma­va spor­dia­la­ga. Se­da saab har­ras­ta­da Keh­ra spor­di­hoo­nes, su­vel kor­ral­da­si­me staa­dio­ni juu­res mu­ru­sulg­pal­li män­gu­päe­vi,“ üt­les Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se.
Val­la meist­ri­võist­lus­te lä­bi­vii­mist toe­tas Ees­ti Sulg­pal­li­liit.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la au­ko­da­nik on JU­HAN TRUMP
Järgmine artikkelEPP PAAL­BERG ja KAA­REL VE­SI­LIND on Ees­ti meist­rid suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses