Ani­ja val­la ra­nit­sa­toe­tus 150 eu­rot

790

Alanud aas­tast on Ani­ja val­las ra­nit­sa­toe­tus 1. klas­si mi­ne­va­te­le oma val­la las­te­le 150 eu­rot. See keh­tib ju­hul, kui lap­se mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Ani­ja val­la ela­ni­kud. Kui lap­se üks va­nem on sama aas­ta 1. jaa­nua­rist Ani­ja val­la ela­nik, on ra­nit­sa­toe­tus 75 eu­rot. Kui laps ja vä­he­malt üks va­ne­ma­test on val­la ko­da­ni­kud hil­je­malt en­ne lap­se koo­li­mi­ne­kut ning ka järg­mi­se aas­ta 1. jaa­nua­ri sei­su­ga, maks­tak­se toe­tus aval­du­se esi­ta­mi­se­le järg­ne­va aas­ta jaa­nua­ris. Eel­mi­sel aas­tal oli Ani­ja val­las ra­nit­sa­toe­tus 70 eu­rot, Aeg­vii­du val­las 200 eu­rot, kuid Aeg­vii­dus maks­ti se­da vaid oma koo­li 1. klas­si las­te eest. Nüüd saa­vad ra­nit­sa­toe­tust kõik koo­li­teed alus­ta­vad Ani­ja val­la lap­sed, sõl­tu­ma­ta koo­list.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ise­te­ge­vus­la­sed la­vas­ta­sid st­see­ne maa­li­delt
Järgmine artikkelVanas Kiiu koo­li­ma­jas on üle 50 aas­ta seis­nud ha­rul­da­ne kla­ver