Ani­ja val­la noo­red te­gid et­te­pa­ne­kuid val­la aren­gu­kav­va

1542
Ani­ja val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu esin­da­jad ning noo­red pä­rast koh­tu­mist val­la­ma­ja tre­pil.

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu liik­med and­sid en­di ja ela­ni­kelt ko­gu­tud soo­vid eda­si val­la­juh­ti­de­le.

Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 13. juu­nil koh­tu­sid Ani­ja val­la noor­te­ko­gu ja MTÜ Keerdt­repp liik­med ning noor­soo­töö­ta­jad vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi ja val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi­ga, et an­da üle ela­ni­kelt Keh­ra päe­val ko­gu­tud et­te­pa­ne­kud.

Noor­soo­töös­pet­sia­list Tuu­li­ki Roht­la üt­les, et käis mai lõ­pus vä­lis­hin­da­ja­na Viim­si val­la noor­soo­töö­ga tut­vu­mas ning kuu­lis, et Viim­sis saab noor­te­ko­gu re­gu­laar­selt val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga kok­ku, an­nab tea­da prob­lee­mi­dest ja teeb et­te­pa­ne­kuid, kui­das muu­ta noor­te elu val­las veel pa­re­maks.

„Sel­li­ne koos­töö pi­di häs­ti toi­mi­ma, mõ­ned Viim­si noor­te ideed on ju­ba el­lu vii­dud. Pak­ku­sin ka meie vo­li­ko­gu esi­me­he­le väl­ja, et võiks te­ha koh­tu­mi­se noor­te­ga, kuu­la­ta nen­de soo­ve,“ rää­kis Tuu­li­ki Roht­la.

Ani­ja val­la noo­red võt­sid kok­ku­saa­mi­se­le kaa­sa 15 et­te­pa­ne­kut, mi­da aren­gu­ka­va uuen­da­mi­sel ar­ves­ta­da. Noor­te­ko­gu esi­me­he Lau­ra Res­to­vi sõ­nul ei pak­ku­nud nad väl­ja üks­nes omi soo­ve, vaid kü­si­sid ka teis­telt ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt. Noortekogu liikmed käisid ro­he­lis­tes lo­go­ga pluu­si­des nä­da­la­päe­vad va­rem rin­gi Keh­ra päe­val ning ko­gu­sid ini­mes­te ar­va­mu­si.

„Läk­si­me nen­de juur­de, kel­lel tun­dus ole­vat ideid, ja pa­lu­si­me kir­ja pan­na, mi­da oleks Ani­ja val­da kõi­ge roh­kem va­ja. Pa­lu­si­me ka tut­ta­va­te­le eda­si öel­da, et ot­si­gu meid Keh­ra päe­val üles ja and­ku oma mõ­te­test tea­da. Ül­di­selt olid ini­me­sed ko­he val­mis vas­ta­ma, mõ­ned üt­le­sid esial­gu, et ne­mad ei os­ka mi­da­gi pak­ku­da, aga ai­ta­si­me neil ajud töö­le pan­na ja siis tu­li ideid küll. Pa­ku­ti ka as­ju, mil­le pea­le me ise pol­nud osa­nud tul­la. Kok­ku sai­me kor­ra­li­ku pur­gi­täie se­de­li­ke­si,“ ju­tus­tas Lau­ra Res­tov.

Val­la­ma­jas aru­ta­ti ela­ni­ke et­te­pa­ne­kud ühes­koos lä­bi, noo­red põh­jen­da­sid oma soo­ve. Ela­ni­kud olid väl­ja pak­ku­nud, et val­da tu­leks ehi­ta­da ma­ju ja kor­te­reid – ku­na Keh­ras puu­dub üü­ri­turg, po­le noor­tel või­ma­lik sin­na ela­ma tul­la. Noor­te­ko­gu esi­mees mär­kis, et see oli ka noor­te üks olu­li­se­maid et­te­pa­ne­kuid: „Kui ta­ha­me, et mei­le tu­leks juur­de noo­ri ja to­re­daid ini­me­si, on kind­las­ti va­ja uu­si ela­muid. Kuul­si­me, et nen­de ra­ja­mi­ne on­gi plaa­nis.“

Noor­te en­di suu­ri­mad soo­vid on saa­da ko­du­val­da ska­te­park ja ekst­reems­por­di har­ras­ta­mi­seks mõel­dud pumpt­rack ra­da. Pea­le sel­le soo­vi­tak­se Keh­ras­se uju­lat, at­rakt­sioo­ne staa­dio­ni ran­naa­la­le, seik­lus­par­ki, lin­nap­lat­si kii­ge ja lõk­ke­ko­ha­ga, ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks mõel­dud tua­let­te staa­dio­ni­le, lin­na kes­ke­le ja Üle­jõe­le. Uju­la ra­ja­mist ei pi­da­nud val­la­ju­hid ots­tar­be­kaks, ku­na ümb­rus­kon­nas on uju­laid küll: Kuu­sa­lus, Ko­sel, Lool ja Jü­ris ning Üle­mis­te Ci­tys.

Val­la kü­la­de va­he­le on ela­ni­ke mee­lest va­ja roh­kem ühist­rans­por­di­või­ma­lu­si, ar­va­ti ka, et koos­töös El­ro­ni­ga võik­sid noo­red ron­gi­ga sõi­ta val­la pii­res se­ni­sest sood­sa­malt või ta­su­ta. Ala­ve­re ja Keh­ra va­he­le soo­vi­tak­se kerg­liik­lus­teed. Pea­le sel­le ar­va­ti, et val­laee­lar­vest peaks toe­ta­ma noor­teü­hen­du­si ja MTÜ­sid. Noo­red soo­vi­vad veel ekst­reems­por­di ja muu­de spor­dia­la­de koo­li­tu­si ning bän­di­ruu­mi – selleks so­bi­lik koht on Keh­ra noor­te­kes­ku­ses ole­mas, kuid seal po­le ven­ti­lat­sioo­ni. Veel pa­ku­ti väl­ja, et Keh­ra hoo­ne­te­le võiks te­ha kor­rekt­set ja at­rak­tiiv­set tä­na­va­kuns­ti. Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et tä­na­va­kunst al­gab ma­ja fas­saa­di kor­da­te­ge­mi­sest – joo­nis­tu­se pü­si­mi­seks peab sel­le alus­pind ole­ma kor­ras.

Le­pi­ti kok­ku, et järg­mi­ne kok­ku­saa­mi­ne on sü­gi­sel, siis kaa­sa­tak­se ka Keh­ra ja Ala­ve­re koo­li­de õpi­la­se­sin­dus­te liik­med.