Ani­ja val­la meist­rid disc­gol­fis on KE­NERT PÜRG ja LIL­JA PII­BE­LEHT-TA­RAS­SOV

970

MIH­KEL KUU­SE

26. au­gus­til toi­mu­sid Pil­la­pa­lus Kõr­ve­maa met­sa­de va­hel Ani­ja val­la 3. meist­ri­võist­lu­sed disc­gol­fis. Osa­le­jaid oli üle 20, kõi­ge roh­kem võist­le­jaid – 10, oli eda­si­jõud­nud mees­te võist­lusk­las­sis. Nai­si oli võist­le­mas 5, al­ga­jaid me­hi 4 ning noo­ri 3. Kõik võist­le­jad pea­le noor­te män­gi­sid kaks rin­gi Kõr­ve­maa 18 kor­vi­ga Pro ra­jal. Noo­red lä­bi­sid kaks rin­gi 9 kor­vi­ga John Dee­re’i har­ras­ta­ja­te ra­jal.

Eda­si­jõud­nu­te ar­ves­tu­ses oli pä­rast esi­mest vis­ke­rin­gi seis pin­ge­li­ne. Lii­der oli Ta­nel Viir­mann (+1), järg­ne­sid Ke­nert Pürg (+3) ning Rii­vo Noor (+6). Tei­sel rin­gil näi­tas pa­ri­mat ta­set Ke­nert Pürg, kes tõu­sis ülds­koo­ri­ga +4 esi­me­se­le ko­ha­le. Ta­nel Viir­mann an­dis lõ­pu­heit­lu­ses edu käest ning saa­vu­tas tu­le­mu­se­ga +7 tei­se ko­ha. Kol­man­daks ker­kis hea tei­se rin­gi tei­nud Jaa­nus Muts (+12), tal­le järg­nes Rii­vo Noor (+13).

Nais­te seas sai mõ­le­ma rin­gi kok­ku­võt­tes pa­ri­ma tu­le­mu­se Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov (+48), kel­le­le järg­ne­sid Kad­riann Rand­mer (+54) ning Ilo­na Laa­ne­veer (+68).

Kõik ne­li al­ga­jat mah­tu­sid lõ­puks küm­ne vis­ke sis­se. Edu­kaim oli Mat­hias Tam­ma­ru (+29) Ve­lis Malt­si (+35) ning Er­vin Tsimb­ro­ti (+36) ees. Noor­te seas te­gi pa­ri­maid vis­keid Al­var Soik­ka, kes lä­bis kaks 9kor­vi­list rin­gi ko­gu­skoo­ri­ga +10. Järg­ne­sid And­ri Jaa­nus (+29) ning Os­kar Luks (+35).