Ani­ja val­la meis­ter saa­li­jalg­pal­lis on Ret­ro Com­pa­ny

849

MIH­KEL KUU­SE

22. det­semb­ril sel­gi­ta­ti Keh­ra spor­di­hoo­nes väl­ja Ani­ja val­la 5. meis­ter saa­li­jalg­pal­lis. Tur­nii­ri­le re­gist­ree­rus Keh­rast, Aeg­vii­dust, Ala­ve­rest ja Roo­kü­last kok­ku 8 võist­kon­da, kes pai­gu­ta­ti kah­te alag­rup­pi.

A-alag­ru­pi või­tis FCALLSTRS. Ava­mat­šis alis­ta­ti kind­lalt 5:0 FC Ju­niors, tei­ses voo­rus ol­di pin­ge­li­ses heit­lu­ses 2:1 üle eel­mi­se kol­me aas­ta meist­rist Põr­gu­põh­jast. Vii­ma­ses alag­ru­pi­män­gus või­tis FCALLSTRS Aeg­vii­du mees­kon­da 4:2. Alag­ru­pi tei­seks tu­li Põr­gu­põh­ja, kes tee­nis kao­tu­se kõr­va­le kaks või­tu. 3. ko­ha sai Aeg­vii­du ja 4. ko­ha­ga tu­li lep­pi­da FC-l Ju­nior­s.

B-alag­ru­pi või­tis täis­punk­ti­de­ga Ret­ro Com­pa­ny, kel oli ava­män­gus tükk te­ge­mist, et tul­la väl­ja ka­he­vä­ra­va­li­sest kao­tus­sei­sust ning alis­ta­da Ala­ve­re (3:2). Ka­hest üle­jää­nud män­gust võe­ti kind­lad või­dud ko­gus­koo­ri­ga 8:0. Ta­be­li tei­se ko­ha hõi­vas 4 punk­ti­ga K3bab, kes eel­mi­sel aas­tal kan­dis ni­me 5 mii­nust. Kol­man­daks tu­li Ala­ve­re ning nel­jan­daks hää­le­kai­ma fän­niar­mee­ga Uni­ted Kic­kers.

Esi­me­ses pool­fi­naa­lis alis­tas FCALLSTRS K3ba­bi 3:0, tei­ses Ret­ro Com­pa­ny va­lit­se­va meist­ri Põr­gu­põh­ja 2:1. Fi­naal Ret­ro Com­pa­ny ning FC­ALL­STR­Si va­hel ku­ju­nes oo­ta­ma­tult ühe­pool­seks – Ret­ro Com­pa­ny või­tis 6:0.

3.-4. ko­ha män­gus alis­tas K3bab Põr­gu­põh­ja, 5.-6. ko­ha män­gus oli Aeg­vii­du pa­rem Ala­ve­rest ning 7.-8. ko­ha män­gus või­tis FC Ju­niors Uni­ted Kic­ker­sit pe­nal­ti­te­ga.

Es­ma­kord­selt Ani­ja val­la meist­riks tul­nud Ret­ro Com­pa­ny mees­kon­nas män­gi­sid And­rei Ka­šu­ba, Pa­vel Hart­šuk, Ev­ge­ny Kharc­huk, Ser­gei Zied­ja­lis, Alek­sandr Skaun, Alek­sandr Le­vin, Emin Muns­hiyev, De­nis Pet­rov, Bakh­tiyar Jab­rai­lov (pa­rim vä­ra­va­vaht) ja Ana­to­li Na­gor­nõi. 2. ko­ha saa­nud FCALLSTRS män­gis koos­sei­sus: Ev­ge­ny Re­bo­tu­nov, Ser­gei Ko­pos­sov, Erik Vi­nog­ra­dov (7 vä­ra­va­ga tur­nii­ri re­sul­ta­tiiv­seim), Re­ne Kos­hens­ki, And­rei Fe­dos­se­jev, Sv­ja­tos­lav Za­mi­ra­lov, Ja­ros­lav Fe­dos­se­jev, Rei Ma­lõs­hev ja Kons­tan­tin Ko­va­len­ko. 3. ko­ha saa­nud K3ba­bi kuu­lu­sid Re­ne Loog, Ro­land Agu­raiu­ja (pa­rim män­gi­ja), Ce­vin Kuld­maa, Joo­nas Kuusk­la, Ta­lis Li­sa­kov, Sil­ver Laa­ne­veer, Ats Voo­sel ja Mar­tin Sa­lu­mäe.

Eelmine artikkelHar­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­ses Kuu­sa­lu­le 2. ja Raa­si­ku­le 3. koh­t
Järgmine artikkelVÄR­NER LOOTS­MANN sai Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu asee­si­me­heks