Ani­ja val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­list on LY­DIA KRUUS­MANN

1498

4_8 Lydia Kruusmann

Ala­tes 12. veeb­rua­rist töö­tab Ani­ja val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­lis­ti­na Ly­dia Kruus­mann (pil­dil). Ta on Ani­ja val­la ela­nik, õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis koo­lieel­set pe­da­goo­gi­kat ja psüh­ho­loo­giat. Aas­taid töö­tas Ly­dia Kruus­mann Le­pa­trii­nu las­teaias, aas­ta­tel 2002-2005 Ani­ja val­la­va­lit­su­ses las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­na, see­jä­rel juh­tis MTÜd Koos­töö­ko­da ning Ida-Har­ju tea­be- ja nõus­ta­mis­kes­kust, mil­le põ­hi­töö oli noor­te kar­jää­ri­nõus­ta­mi­ne. Te­ma eest­võt­tel re­no­vee­ri­ti 2012. aas­ta lõ­puks Ani­ja mõi­sa tei­sel kor­ru­sel Koos­töö­ko­ja töö­ruu­mid. 2014. aas­tast siia­ni töö­tas Ly­dia Kruus­mann kar­jää­ri­nõus­ta­ja­na SA In­no­ve Põh­ja-Ees­ti Ra­ja­leid­ja kes­ku­ses. „Soo­vi­sin ko­du­kan­ti ta­ga­si tul­la. Töö on tut­tav – olen ko­gu aeg ol­nud las­te ja noor­te­ga seo­tud,“ ütles ta.