Ani­ja val­la kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus

1255

Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mus Ani­ja val­la 9. kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus „Naab­rist pa­rem“. Tra­dit­sioo­ni­li­selt kor­ral­dab se­da eel­mi­sel aas­tal võit­nud kü­la, kuid ku­na mul­lu läks esi­koht Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­la võist­kon­na­le, toi­mus tä­na­vu­ne võis­tu­laul­mi­ne küll Ki­vi­loo kü­la kor­ral­da­mi­sel, aga Ala­ve­res. Osa­les 4 võist­kon­da. Kol­me­liik­me­li­ne žü­rii – Eve-Liis Rem­mel­gas, Tii­na Tinn ja Tar­mo Ala­ver – hin­da­sid esi­koh­ta ja­ga­ma Ala­ve­re ning Fa­ce­boo­ki kuu­lu­tu­se pea­le ko­ha­le tul­nud Tar­tu Ka­rao­kek­lu­bi võist­kon­na. Ala­ve­re võist­kon­na ank­ru­mees Val­do Sööt hää­le­ta­ti pub­li­ku lem­mi­kuks. Pea­le te­ma kuu­lu­sid ko­ha­lik­ku võist­kon­da Ala­ri Jüriöö ja Mai­ron Meius.… Kaks üle­jää­nud võist­kon­da – Kae Õu­du ja Än­xad Plik­sid – olid Keh­rast, neist esi­me­sel oli kaa­sas ka tant­sut­rupp. Kui­gi osa­le­jaid oli vä­he, läks pi­du täis­ma­ja­le ning kes­tis poo­le öö­ni, mär­kis Eve-Liis Rem­mel­gas. Tu­le­val aas­tal, kui kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus saab 10. aas­ta­seks, kor­ral­dab se­da taas Ala­ve­re kü­la tä­na­vu­se ko­ha­liku võit­jana. Ka esi­me­ne „Naab­rist pa­rem“ toi­mus Ala­ve­res.

Eelmine artikkelKot­ka park­la ehi­ta­ja han­ge
Järgmine artikkelLok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud