Ani­ja val­la disc­gol­fi­meist­rid on TA­NEL VIIR­MANN ja KEL­LI EL­LUS

1008

MIH­KEL KUU­SE

26. au­gus­til toi­mu­sid Keh­ra disc­gol­fi­par­gis Ani­ja val­la tei­sed meist­ri­võist­lu­sed disc­gol­fis. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma kor­ral­da­tud võist­lu­sel oli 31 osa­võt­jat, 12 võist­le­sid eda­si­jõud­nu­te, 11 nais­te ja noor­te, 5 al­ga­ja­te, 3 las­te võist­lusk­las­sis.
Lap­sed lä­bi­sid 8 ra­da. Pa­ri­ma tu­le­mu­se sai Mart Kruu­sa­lu, kes soo­ri­tas 25 vi­set. Os­kar Luks ja Ta­lis Malts te­gid mõ­le­mad 31 vi­set, kuid li­sa­vis­ke­ga sai tei­se ko­ha Ta­lis Malts.
Võist­lu­se pu­huks oli Keh­ra staa­dio­ni ümb­ru­ses­se üles sea­tud 3 aju­tist ra­da. Al­ga­jad, nai­sed ja noo­red lä­bi­sid kaks 11ra­ja­list rin­gi, eda­si­jõud­nu­tel tu­li li­saks lä­bi­da kol­mas fi­naal­ring.
Al­ga­ja­te seal oli kõi­ge edu­kam Fred­di Tur­mann (66 vi­set), järg­ne­sid Ind­rek Lill­soo (70) ning Val­ter Koit­järv (74).
Nais­te ja noor­te pa­rim oli Kel­li El­lus, kes lä­bis kaks rin­gi 68 vis­ke­ga. Tal­le järg­ne­sid Ilo­na Laa­ne­veer (83) ning Gret­he-Jo­han­na Ploom­puu (86).
Eda­si­jõud­nu­te klas­sis, kus män­gi­ti kolm rin­gi, oli teis­test üle Ta­nel Viir­mann (80), kes edes­tas tei­seks tul­nud Kris­ter Tamm­jär­ve ka­hek­sa vis­ke­ga. Kol­man­daks tu­li Ran­do-Ju­ku Sir­kas (91).