Ani­ja val­la aren­dus­juht on MEE­LI KUUL

2446

7_8 Meeli Kuul

Ani­ja val­la aren­dus­ju­hiks va­li­ti 14 kan­di­daa­di seast Mee­li Kuul (pil­dil), kes on ame­tis eel­mi­sest es­mas­päe­vast, 12. veeb­rua­rist. Ta on pä­rit Viim­si val­last, lõ­pe­ta­nud Noa­root­si güm­naa­siu­mi, õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis re­fe­rent-toi­me­ta­ja eria­lal, 2015. aas­tal lõ­pe­tas Eu­roa­ka­dee­mia tõl­ki­ja­na. Mee­li Kuul on pi­ke­malt töö­ta­nud rei­si­kon­sul­tan­di­na Tal­lin­kis ja tu­run­dus­ju­hi­na väi­ke­ses era­fir­mas, en­ne val­la­maj­ja töö­le tu­le­mist töö­tas Erics­son Ees­ti ASis. Aas­ta ta­ga­si os­tis Ala­ve­re lä­he­da­le, va­nai­sa sün­ni­ko­du kõr­va­le maa­tü­ki, ku­hu ra­ja­ti koos elu­kaas­la­se­ga oma ko­du. Mee­li Kuul mär­kis, et näeb Ani­ja val­lal pal­ju po­tent­siaa­li, kui se­da roh­kem tu­run­da­da: „Kui­gi maa­le ko­li­mi­ne on vii­ma­sel ajal üha po­pim, ei osa­ta siia piir­kon­da veel ela­ma tul­la, sest väl­jas­pool se­da kan­ti vä­ga pal­ju ei tea­ta.“

Eelmine artikkelHar­ju­maa pa­ri­mad suu­sa­ta­mi­ses on Kuu­sa­lu ja Aeg­vii­du kool
Järgmine artikkelAI­DI GER­DE TUISK avas hooa­ja Ees­ti MV hõ­be­me­da­li­ga