Ani­ja val­la­va­nem ja güm­naa­siu­mi di­rek­tor käi­sid Sa­los

780
Anija vallavanem ARVI KAROTAM ja Kehra gümnaasiumi direktor KAIDO KREINTAAL (keskel) koos Salo linnapea LAURI INNA, Salo linnavolikogu esimehe JUHANI NUMMENTALO ning Hiina Wuhani linna esindajaga.

Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal vii­bi­sid 24.-27. ok­toob­ri­ni Soo­mes Sa­los. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et roh­kem kui 50 000 ela­ni­ku­ga Sa­lo lin­na ju­hid soo­vi­sid sõp­ru­so­ma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­le tut­vus­ta­da, kui­das on lin­nal läi­nud pä­rast 9 aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud 10 oma­va­lit­su­se ühi­ne­mist.

„Eel­mi­sest aas­tast on Sa­lo lin­na­pea Lau­ri In­na. Te­ma ja lin­na juht­kond tut­vus­ta­sid oma aren­gup­laa­ne. Prae­gu­se lin­na­va­lit­su­se täht­saim ees­märk on taas­ta­da en­di­ses No­kia töös­tus­piir­kon­nas et­te­võt­lus. Pä­rast se­da, kui Mic­ro­soft No­kia ära os­tis, lõ­pe­tas et­te­võ­te 2015. aas­tal Sa­los te­ge­vu­se. Töö kao­tas üle 4000 ini­me­se, see oli vä­ga suur löök lin­naee­lar­ve­le,“ rää­kis Ar­vi Ka­ro­tam.

Ta mär­kis, et Sa­lo lin­na prae­gu­sel juht­kon­nal on am­bit­sioo­ni­kas ees­märk – ava­da No­kia en­di­sed ruu­mid et­te­võt­lu­se­le, tuua ko­du­lin­na ta­ga­si töö­ta­jad, kes olid va­he­peal sun­ni­tud mi­ne­ma töö­le Hel­sin­gis­se või Tu­rus­se: „Kui käi­sin kaks aas­tat ta­ga­si Sa­los, oli No­kia en­di­ne töös­tus­kes­kus tü­hi, nüüd­seks on esi­me­sed hoo­ned leid­nud ka­su­tust, seal on ava­nud oma toot­mi­se Orio­ni ra­vi­mi­töös­tus. Et ko­gu 13 jalg­pal­li­väl­ja­ku suu­rust hoo­ne­te komp­lek­si aren­da­da, os­te­ti see Mic­ro­sof­tilt ära – kol­man­di­ku­ga osa­les linn, üle­jää­nu tu­li erain­ves­to­ri­telt, hal­da­mi­seks loo­di ühis­et­te­võ­te. Uu­si et­te­võt­teid ot­si­tak­se nii Soo­mest kui mu­jalt maail­mast. Vä­ga ti­he koos­töö on Hii­na­ga.“

Ar­vi Ka­ro­tam ja Kai­do Krein­taal kü­las­ta­sid Sa­los ka Her­ma­ni güm­naa­siu­mi, kus nei­le tut­vus­ta­ti Sa­lo koo­li al­ga­ta­tud rah­vus­va­he­list maail­ma prob­lee­mi­de ja aren­gu­te tund­maõp­pi­mi­se prog­ram­mi, mil­les osa­le­vad õpi­la­sed üle maail­ma – Bra­sii­liast Hii­na­ni.

„Lä­hi­tu­le­vi­kus on ka meie val­la õpi­las­tel või­ma­lik sel­les prog­ram­mis osa­le­da,“ kin­ni­tas val­la­va­nem.
Lae­va­rei­sil Ah­ve­na­maa­le tut­vus­ta­sid Sa­lo sõp­ru­so­ma­va­lit­sus­te esin­da­jad en­da oma­va­lit­su­si. Pea­le Ani­ja val­la olid Sa­los­se kut­su­tud oma­va­lit­sus­te ju­hid Münc­he­ni ees­lin­nast Puch­hai­mist Sak­sa­maalt, Bu­da­pes­ti ees­lin­nast Gar­do­nyst Un­ga­rist ning 12 mil­jo­ni ela­ni­ku­ga Wu­ha­ni lin­nast Hii­nast.

„Hii­na are­neb mee­le­tu kii­ru­se­ga, sest neil on vi­sioon ja ra­ha sel­le el­lu­vii­mi­seks, kuid meil on õp­pi­da ka oma lä­hi­naab­ri­telt Ida-Eu­roo­pas. Näi­teks Un­ga­ri va­lit­sus toe­tab pal­ju­lap­se­li­si pe­re­kon­di – kõik nel­ja ja ena­ma lap­se va­ne­mad on tu­lu­mak­sust va­bas­ta­tud. Un­ga­ris on ka koo­li­ha­ri­dus ja las­teaiad ta­su­ta, eral­di on riik­lik prog­ramm, mis toe­tab noor­te spor­ti ja va­ba aja veet­mist,“ ju­tus­tas Ar­vi Ka­ro­tam.
Ta li­sas, et rah­vus­va­he­lis­te su­he­te aren­da­mi­ne on Ani­ja val­la­le vä­ga olu­li­ne, an­nab või­ma­lu­se õp­pi­da tund­ma teis­te rii­ki­de häid ko­ge­mu­si ning ka omi ko­ge­mu­si ja­ga­da: „Va­he­ta­si­me Sa­lo ja teis­te de­le­gat­sioo­ni­de liik­me­te­ga kül­la­kut­seid. Ani­ja val­la aren­da­mi­ne on nõud­nud ae­ga ja ener­giat ko­ha­peal ning se­ni po­le saa­nud vä­lis­su­he­te­ga te­ge­le­da. Pea­le­gi – kui sõb­rad en­da­le kül­la kut­su­me, peab ole­ma ka mi­da­gi näi­da­ta. Vii­mas­te aas­ta­te aren­gu­te tu­le­mu­si või­me vä­lis­kü­la­li­si jul­gelt vaa­ta­ma kut­su­da.“

Val­la­va­nem edas­tas kü­las­käi­gu ajal Sa­lo lin­na­pea­le Lau­ri In­na­le ja kauaaeg­se­le rah­vus­va­he­lis­te su­he­te amet­ni­ku­le Ter­hik­ki Leh­to­ne­ni­le vas­tu­kül­la­kut­se, et ühes­koos tä­his­ta­da veeb­rua­ris Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va. Siis on ka­vas aru­ta­da ka ka­he oma­va­lit­su­se tu­le­vast koos­tööd.

Eelmine artikkelHar­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kan­di­daa­did tea­da
Järgmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker lõ­pe­tas hooa­ja 5. ko­ha­ga