Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ees­ti ja ve­ne noo­red lõi­mu­sid seik­lus­laag­ris

1197

26.-28. det­semb­ril oli Keh­ra, Raa­si­ku ja Aru­kü­la noor­te­kes­ku­se ühisp­ro­jekt „Seik­lus­ja­nu­li­sed”.

Kol­me­päe­va­ses seik­lus­laag­ris osa­le­nud noo­red kom­men­tee­ri­sid – ees­ti ja ve­ne noo­red on sa­ma­su­gu­sed, ole­ne­ma­ta ema­kee­lest hu­vi­ta­vad neid sa­ma­su­gu­sed män­gud, väl­ja­sõi­dud, peod. Laag­ri pea­kor­ral­da­ja, Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no ütles, et al­gu­ses män­gi­sid noo­red ve­ne­keel­se­te sõ­na­de­ga laua­män­gu Alias, kee­le­bar­jäär ka­dus ning noo­red hak­ka­sid ke­nas­ti suht­le­ma.

Seik­lus­ja­nu­lis­te laag­ris osa­les 18 noort, poo­led Raa­si­ku, üle­jää­nud Ani­ja val­last, kol­man­dik osa­le­ja­test ve­ne rah­vu­sest noo­red. Raa­si­ku val­la noor­te­ga olid kaa­sas Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no ja Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik. Ani­ja val­last tu­lid noor­te­ga Keh­ra noor­soo­töö­ta­ja Alek­sei Kuz­min ja Ala­ve­re noor­te­juht Kät­lin Takk.

Laag­ri­li­sed öö­bi­sid Raa­si­ku noor­te­kes­ku­ses, te­ge­vu­sed toi­mu­sid Raa­si­ku, Keh­ra ja Aru­kü­la noor­te­kes­ku­ses. Noo­red said proo­vi­da seik­lus- ja mat­ka­fir­ma 360 Kraa­di män­gu „100 möl­ki”, kus on olu­li­ne st­ra­tee­gia ja kii­rus. Kat­se­ta­ti vi­bu­lask­mist ja disc-gol­fi. Kol­man­dal päe­val oli väl­ja­sõit Tal­lin­nas­se seik­lus- ja põ­ge­ne­mis­tu­ba­des­se, kus sai män­gi­da pei­tust täies­ti pi­me­das ruu­mis. Õh­tu­ti män­gi­sid noo­red st­ra­tee­gi­li­si laua­män­ge, vaa­ta­sid fil­me, te­gid näi­te­män­gu ja mees­kon­na­tööd.

Laag­rit ra­has­tasid kokku 2000 eu­ro­ga Ees­ti Ava­tud Noor­te­kes­kus­te Ühen­dus, Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus, No­pi Üles ning ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium. Taot­le­ja oli Aru­kü­la noor­te­kes­kus, Maar­ja-Ly Tei­no sõnas, et idee tao­list laag­rit te­ha tu­li am­mu, esial­gu oli plaan te­ha hu­vi­rin­gi­na: „Sel­leks me aga toe­tust ei saa­nud ning siis tu­li „No­pi üles” lõi­mu­mi­se pro­jek­ti­voor, mis so­bis täp­selt meie idee­ga. Pa­ni­me noor­te­ga mõt­ted pai­ka ja esi­ta­si­me need kon­kur­si­le.”

Laag­ris osa­le­nud Brit­ta Ur­va Raa­si­ku põ­hi­koo­list üt­les, et kee­gi ei tead­nud täp­selt, mis toi­mu­ma hak­kab: „Mei­le ei öel­dud hom­mi­kul, mi­da te­ge­ma hak­ka­me. Kõik sel­gus päe­va jook­sul ja säi­lis põ­ne­vus.“ Te­ge­vus­test meel­dis tal­le enim pi­me­du­ses pei­tust män­gi­da: „See osu­tus ras­keks, pi­di ka­su­ta­ma mees­kon­na­tööd, et ke­da­gi üles lei­da. Kui kee­gi lei­ti, pi­di isi­ku tu­vas­ta­ma vaid kä­si ka­su­ta­des.”

Ta lisas, et laa­ger näi­tas, mi­da uut on ümb­rus­kon­nas avas­ta­da: „On eri­ne­vaid aja­veet­mis­vii­se kui ka la­he­daid ini­me­si, kel­le ole­mas­o­lust pol­nud en­ne ai­mu­gi. Laa­ger tõi mul­le sel­le lä­he­ma­le ja olen tä­nu­lik noor­soo­töö­ta­ja­te­le, kes pa­nus­ta­vad oma ae­ga, et noor­tel igav ei hak­kaks.”