Algas va­li­mis­kam­paa­nia pe­riood

41

Val­da­de ja lin­na­de va­li­mis­ko­mis­jo­nid re­gist­ree­ri­sid möö­du­nud nä­da­la tei­ses poo­les kan­di­daa­did ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mis­teks ning loo­si­sid era­kon­da­de­le, va­li­mis­lii­tu­de­le ja ük­sik­kan­di­daa­ti­de­le numb­ri­te and­mi­se jär­je­kor­ra. Aval­da­me Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ning Lok­sa lin­na kan­di­daa­ti­de esialg­sed ni­me­kir­jad koos numb­ri­te­ga. Re­gist­ree­ri­tud kan­di­daa­did või­vad kan­di­dee­ri­mi­sest loo­bu­da hil­je­malt kol­ma­päe­val, 15. sep­temb­ril.

Ani­ja val­las on kan­di­dee­ri­jaid sa­ma pal­ju, kui oli vii­mas­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ne­li aas­tat ta­ga­si – 73. Kuu­sa­lu val­las on kan­di­dee­ri­jaid olu­li­selt vä­hem – tä­na­vu 119, eel­mi­sel kor­ral 157. Raa­si­ku val­las on va­li­mis­ni­me­kir­ja­des 59 kan­di­daa­ti, ne­li aas­tat ta­ga­si oli 66. Lok­sal pür­gi­vad vo­li­ko­gus­se nüüd 43 lin­nae­la­nik­ku, eel­mi­sel kor­ral oli kan­di­daa­te 46.

Ida-Har­ju kõi­gis nel­jas oma­va­lit­su­ses on suu­rem osa kan­di­dee­ri­vaid va­li­mis­lii­te ja era­kon­di jää­nud sa­maks, kuid igal pool on muu­tu­si. Ani­ja val­las on va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus saa­nud va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus. Kes­ke­ra­kon­na, Re­for­mie­ra­kon­na ja Isa­maa ni­me­kir­ja­de kõr­va­le on tul­nud EK­RE ni­me­ki­ri. Üks­ik­kan­di­daat on Kat­ri­na Oru­sa­lu.

EK­RE osa­leb oma ni­me­kir­ja­ga es­ma­kord­selt ka Raa­si­ku val­la ko­ha­li­kel va­li­mis­tel, kus taas on kan­di­dee­ri­mas va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald ja ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas. Va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest on saa­nud Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, esin­da­tud on ka Kes­ke­ra­kond. Va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si enam ei osa­le.

Kuu­sa­lu val­las on see­kord­ki pi­ki­mad ni­me­kir­jad va­li­mis­lii­tu­del Ühi­ne Ko­du ja Üks Kuu­sa­lu Vald ning Kes­ke­ra­kon­nal, esin­da­tud on taas EK­RE ja Re­for­mie­ra­kond, uus tu­li­ja on va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu. Enam ei osa­le va­li­mis­tel prae­gu­ses val­la­vo­li­ko­gus ka­he ko­ha­ga esin­da­tud va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald.

Va­li­mis­kam­paa­nia kes­tab li­gi ne­li nä­da­lat. Sõ­nu­mi­too­ja püüab lu­ge­ja­te­le va­li­ku te­ge­mi­sel kaa­sa ai­da­ta. Na­gu va­ra­se­ma­tel kor­da­del, kü­sit­le­me va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de esin­da­jaid. Alus­ta­me järg­mi­sest le­he­numb­rist.

Eel­hää­le­ta­mi­ne al­gab es­mas­päe­val, 11. ok­toob­ril. Ku­ni 14. ok­toob­ri­ni saab hää­le­ta­da väl­jas­pool elu­ko­ha­järg­set va­li­mis­ring­kon­da ehk oma val­da või lin­na ning igas val­las ja lin­nas vä­he­malt ühes va­li­mis­jaos­kon­nas. Eel­hää­le­ta­da saab neil päe­va­del kell 12-20.

Es­mas­päe­val, 11. ok­toob­ril kell 9 al­gab elekt­roo­ni­li­ne hää­le­ta­mi­ne, mis kes­tab öö­päe­va­ring­selt ku­ni lau­päe­val, 16. ok­toob­ril kel­la 20.

Ree­del, 15. ok­toob­ril ja lau­päe­val, 16. ok­toob­ril saab eel­hää­le­ta­da kõi­ki­des va­li­mis­jaos­kon­da­des kell 12-20. Siis toi­mub ka ko­dus hää­le­ta­mi­ne.

Va­li­mis­te­päev on pü­ha­päev, 17. ok­too­ber. Va­li­mis­jaos­kon­nad on ava­tud kell 9-20. Sel päe­val saab sa­mu­ti ko­dus hää­le­ta­da. Elekt­roo­ni­li­selt an­tud häält on va­li­jal või­ma­lik pü­ha­päe­val soo­vi kor­ral muu­ta pa­ber­se­de­li­ga hää­le­ta­des.