Algas Har­ju­maa kii­re in­ter­ne­ti pro­jekt Di­gi­Maa

2653
Lai­ri­baü­hen­du­se soo­vi­jad pea­vad end kir­ja pa­ne­ma Di­gi­Maa ko­du­le­hel.

Ajakirjareklaam_192x44mm_2Eel­mi­sel nä­da­lal kuu­lu­ta­ti väl­ja Har­ju­maa lai­ri­ba-in­ter­ne­ti pro­jekt Di­gi­Maa. Pro­jekt, mi­da ju­hib Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, hõl­mab maa­kon­na kõi­ki oma­va­lit­su­si ning sel­le raa­mes viiak­se soo­vi­jai­le ko­gu Har­ju­maal maj­ja val­gus­kaa­bel, mil­le abil saab üli­kii­re ja kva­li­teet­se in­ter­ne­tiü­hen­du­se ning te­le-, te­le­fo­ni- ja muud kaa­saeg­sed li­sa­tee­nu­sed.
Di­gi­Maa pro­jek­ti käi­gus sel­gi­ta­tak­se väl­ja ela­ni­ke ja et­te­võ­te­te va­ja­du­sed tä­na­päe­va­se lai­ri­baü­hen­du­se jä­re­le ning pla­nee­ri­tak­se tu­ru­tõr­ke piir­kon­da­des tuua val­gus­kaa­bel rii­gi ehi­ta­tud baas­võr­ku­dest ma­ja­des­se. Rii­giee­lar­vest on lu­ba­tud lai­ri­baü­hen­dus­te loo­mi­seks järg­mi­sel ka­hel aas­tal kok­ku 20 mil­jo­nit eu­rot toe­tust. Di­gi­Maa pro­jek­ti­ju­hi, lai­ri­baeks­per­di Olav Har­jo hin­nan­gul jät­kub sel­lest kii­re­ma­te­le ehk kol­me­le-nel­ja­le maa­kon­na­le. Pär­nu­maal on te­ma kaa­sa­bil käi­vi­ta­tud sar­na­ne pro­jekt Di­gi­Tee, Har­ju on tei­ne maa­kond, kes lai­ri­bap­ro­jek­ti­ga alus­tab.
„And­mee­das­tu­se va­ja­dust prae­gu ja tu­le­vi­kus suu­dab ra­hul­da­da ai­nult val­gus­kaab­liü­hen­dus. Di­gi­Maa ai­tab sel­le­ga lii­tu­da ning saa­da kõi­ki­del Har­ju­maa ko­du­del ja et­te­võ­te­tel osa tee­nus­test, mi­da si­deet­te­võt­jad pa­ku­vad prae­gu üks­nes kor­ter­ma­ja­des või äri­hoo­ne­tes, mu­jal kü­si­vad sel­le­ga lii­tu­mi­se eest tu­han­deid eu­ro­sid,“ sel­gi­tas ta.

Kü­sit­lus käib
Di­gi­Maa pro­jek­tis osa­le­vad Har­ju­maa kõik val­lad ja lin­nad ning Tal­lin­na Pi­ri­ta lin­na­o­sa. HOL va­lis lai­ri­baü­hen­dus­te et­te­val­mis­tus­töö­de lä­bi­vii­jaks Olav Har­jo­le kuu­lu­va OÜ To­pest. Pro­jekt kes­tab 1. ap­ril­list 31. au­gus­ti­ni ning HOL eral­das sel­leks re­serv­fon­dist 90 000 eu­rot.
Eel­mi­sest nä­da­last on ava­tud Har­ju­maa-pro­jek­ti ko­du­leht di­gi­maa.ee. Seal on üle­vaa­de, mis on lai­ri­baü­hen­dus ja mil­leks se­da va­ja, mis on Di­gi­Maa, kes sel­les osa­le­vad, vas­tu­sed kor­du­ma kip­pu­va­te­le kü­si­mus­te­le ning ka kü­sit­lus.
„Kü­sit­lu­se ees­märk on väl­ja sel­gi­ta­da Har­ju­maa ela­ni­ke, et­te­võ­te­te ja asu­tus­te va­ja­dus val­gus­kaab­lil põ­hi­ne­va kii­re in­ter­ne­ti jä­re­le,“ sõ­nas Olav Har­jo.
Ka­heo­sa­li­ses kü­sit­lu­ses on kaart, ku­hu tu­leks mär­ki­da, mil­li­se­le aad­res­si­le lai­ri­ba­ühen­dust soo­vi­tak­se. Tei­ses osas pa­lu­tak­se vas­ta­ta, mil­lis­te tee­nus­te jaoks kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust soo­vi­tak­se ning kui suur võiks ol­la lai­ri­ba­ühen­du­se­ga lii­tu­mis­ta­su. Pro­jek­ti­juht mär­kis, et kü­sit­lu­se­le vas­ta­mi­ne ei too kaa­sa ko­hus­tust loo­da­va Di­gi­Maa võr­gu­ga lii­tu­da: „Et ha­ka­ta lai­ri­ba­võr­ke pla­nee­ri­ma, on meil va­ja tea­da, ku­hu se­da soo­vi­tak­se. Ani­ja val­last on and­meid ju­ba ko­gu­tud ja need saa­me ka meie and­me­baa­si li­sa­da, aga on pa­rem, kui ini­me­sed ise end kir­ja pa­ne­vad, siis on kin­del, et kee­gi ei jää väl­ja. Soo­vi­ta­ge kind­las­ti se­da ka oma naab­ri­te­le.“
Pär­nu­maal le­pi­ti Di­gi­Tee pro­jek­ti käi­vi­ta­des kok­ku, et lai­ri­baü­hen­du­se­ga lii­tu­mi­se ta­su ei to­hi üle­ta­da 300 eu­rot. Har­ju­maal ot­sus­ta­ti kü­si­da kii­re in­ter­ne­ti soo­vi­jailt, kui pal­ju nad on nõus sel­le eest maks­ma.
„Kui ik­ka ena­mus üt­le­vad, et üle 100 eu­ro maks­ma po­le nad nõus, siis ei to­hi see kal­lim ol­la. Lii­tu­mis­ta­su osa ko­gu in­ves­tee­rin­gust ei ole nii­võrd suur, see­ga po­le vä­ga suurt va­het, kas see on 200 või 300 eu­rot. Pi­gem peaks lii­tu­mis­ta­su ole­ma just nii suur, et ini­me­sed on või­me­li­sed ja nõus maks­ma ega loo­buks sel­le tõt­tu val­gus­kaab­list,“ rää­kis Olav Har­jo.
Lai­ri­baeks­pert tõ­des, et ini­me­sed ei os­ka veel vä­ga te­ha va­het vask­kaab­lil, õhu kau­du le­vi­val ja lai­ri­ba in­ter­ne­til. Se­da, miks on lai­ri­baü­hen­dus va­ja­lik, ha­ka­tak­se sel­gi­ta­ma aja­leh­te­de kau­du, pea­le sel­le on ka­vas ot­se­pos­ti­tu­sed ning nii­ni­me­ta­tud di­gi­tuu­rid ehk rah­va­koo­so­le­kud, neid on igas val­las plaan kor­ral­da­da vä­he­malt üks, koo­so­le­kud toi­mu­vad mais-juu­nis.
„Kü­sit­lus­te vas­tu­sed loo­da­me saa­da jaa­ni­päe­vaks – et tea­da, ku­hu on va­ja ha­ka­ta lai­ri­baü­hen­du­si ra­ja­ma. Sel ju­hul saa­me juu­lis-au­gus­tis võr­ke pla­nee­ri­da ning sep­temb­riks oleks pro­jekt et­te­val­mis­ta­tud ning saaks ha­ka­ta ra­ha taot­le­ma,“ lau­sus pro­jek­ti­juht.
Kui pal­ju peaks ühes piir­kon­nas ole­ma soo­vi­jaid, et sin­na ha­ka­taks val­gus­kaab­leid ve­da­ma, ei osa­nud ta öel­da: „Prae­gu ei tea me veel, kui pal­ju Har­ju­maal on üld­se in­ter­ne­tiü­hen­du­si ning puu­du­vad teh­ni­li­se jä­re­le­val­ve and­med. Kuid Pär­nu­maal ei jää­nud prae­gu üks­ki soo­vi­ja väl­ja – pla­nee­rin­gu jär­gi peak­sid nad kõik lai­ri­baü­hen­du­se saa­ma. On sel­ge, et mi­da roh­kem on ühes kü­las soo­vi­jaid, se­da kind­la­mi­ni kü­la kii­re in­ter­ne­ti saab.“
Võr­ku­de ehi­ta­mi­ne al­gab 2018
Kui soo­vi­ja­te and­med koos ja võr­gud pla­nee­ri­tud, ha­ka­tak­se rii­gi­le koos­ta­ma ra­has­ta­mis­taot­lust. Se­da teeb oma­va­lit­sus­te moo­dus­ta­tud võr­guet­te­võ­te, kas HO­Li­le kuu­luv osaü­hing, sih­ta­su­tus või MTÜ, kes võ­tab lai­ri­ba võr­ku­de ehi­ta­mi­seks pi­kaa­ja­list lae­nu, ehi­tab võr­gud väl­ja ning jääb nen­de oma­ni­kuks.
Kui võr­gud pro­jek­tee­ri­tud ning rii­giee­lar­vest an­tak­se tu­le­val aas­tal toe­tust, al­gab lai­ri­ba­võr­ku­de ehi­ta­mi­ne Har­ju­maal 2018. aas­tal. Ku­na kõi­ge kal­lim töö on kae­va­mi­ne, püü­tak­se maal või­ma­li­kult pal­ju kaab­leid ve­da­da õhu ehk ole­ma­so­le­va­te elekt­ri­lii­ni­de kau­du.
Ühe aas­ta­ga Olav Har­jo hin­nan­gul lai­ri­ba­võr­ku ko­gu Har­ju­maal väl­ja ehi­ta­da ei jõua, ta ole­tas, et sel­leks ku­lub kaks aas­tat. Aas­taks 2020 on kind­las­ti val­mis, kin­ni­tas ta.
„Soo­vi­tan kõi­gil prae­gu meie kü­sit­lu­se­le vas­ta­ta ja aval­da­da soo­vi lai­ri­baü­hen­du­se saa­mi­seks. Hil­jem ei ole enam loo­tust rii­gi toe­tu­se­le ning siis tu­leb lii­tu­mis­ku­lud täies ula­tu­ses en­dal kin­ni maks­ta,“ sõ­nas Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht.

Eelmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker on esi­lii­ga B lii­der
Järgmine artikkelSüda­me­kuud tä­his­ta­tak­se Ani­ja val­la juu­be­li­le pü­hen­da­tud orien­tee­ru­mis­män­gu­ga