Ale­xe­la tank­la­test Lok­sal ja Kuu­sa­lus ning uue ra­ja­mi­sest Aru­kü­las­se

1855

Konkurentsiamet andis Alexela Grupile õiguse osta ära Euro Oili tanklad.

Eu­ro Oi­li au­to­maat­tank­la on Ida-Har­jus Lok­sal, see ava­ti 2015. aas­tal. Mul­lu mai­s kii­tis Eu­ro Oli­li juht Ar­no Hir­tent­reu Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud ja et­te­võt­jad on Lok­sa tank­la häs­ti vas­tu võt­nud.

Mais 2017 val­mis Eu­ro Oi­lil Aru­kü­la tank­la de­tailp­la­nee­ring. Et­te­võ­te ka­van­das tank­lat Aru­kül­la, Tal­ve kin­nis­tu­le – Tal­lin­na maan­tee ja La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee rist­mi­ku­le. Plaan oli alus­ta­da ehi­tu­se­ga nii­pea, kui val­mib pro­jekt ja väl­jas­ta­tak­se ehi­tus­lu­ba. Eu­ro Oi­li juht kir­jel­das, et esi­me­ses ehi­tu­se­ta­pis ra­ja­tak­se tank­la koos maa-alus­te ma­hu­ti­te­ga, tei­ses eta­pis te­hakse juur­de kau­ban­dus­pind kiir­toi­du ja au­to­kau­pa­de müü­giks. 

Raa­si­ku val­las po­le tä­ni­ni üh­te­gi tank­lat. Oma val­da ben­sii­ni­jaa­ma saa­mi­seks on val­la­va­lit­sus lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­nud üle küm­ne aas­ta.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Ale­xe­la Oi­li te­gev­ju­hilt Ain Kuu­si­kult, mil­lal Lok­sa tank­lal sil­did muu­tu­vad ja kas tee­nu­seid tu­leb juur­de. Ta vas­tas, et es­ma­sed sil­did muu­tu­vad paa­ri nä­da­la jook­sul, uus Ale­xe­la he­le­si­ni­ne di­sain muu­tub käe­so­le­va aas­ta jook­sul. Kui müü­gid saa­vu­ta­vad pa­re­ma ta­se­me, on et­te­võ­te val­mis Lok­sal ava­ma tank­la­poe/koh­vi­ku.

Aru­kül­la ka­van­da­ta­va au­to­maat­tank­la koh­ta tea­tas ta, et tõe­näo­li­selt val­mib see 2019. aas­tal: „Kah­juks ei saa lu­ba­da, et 2018. aas­tal jõua­me.“

Kuu­sal­lu via­duk­ti al­la uus tank­la?

Kuu­sa­lus on Ale­xe­la tank­la via­duk­til Tal­lin­na-Nar­va maan­tee Nar­va suu­nal, ku­hu ko­ha­li­kel on ale­vi­kust ras­ke au­to­ga li­gi pää­se­da, sest maan­tee­le pea­le­sõi­dul po­le lu­ba­tud teha ta­ga­si­pöö­ret. Aas­taid on uu­ri­tud, kas Ale­xe­la võiks panna paar li­sa­tan­ku­rit või eral­di tank­la ale­vi­ku sis­se­sõi­du­tee äär­de, kus on ko­gu­du­se­le kuu­luv maa. Koguduse tellimusel on Kuu­sa­lu sis­se­sõi­dust va­sa­kul asu­val li­gi 5000ruut­meet­ri­sel alal teh­tud tank­la ehi­ta­mi­seks de­tailp­la­nee­ring.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kas Ale­xe­lal on ka­vas te­ha tank­la ka Kuu­sa­lu ale­vi­ku rah­vale, vas­tas Ain Kuu­sik, et ko­gu­dus müüs al­lo­le­va maa­tü­ki nen­de kon­ku­ren­di­le.

„Tank­la laien­du­se või ram­bi poolt li­gi­pää­su on maan­tee­amet vä­lis­ta­nud. Meil puu­dub õi­gus min­na vas­tuol­lu rii­gi­ga, Kuu­sa­lus kah­juks Ale­xe­la või­mu­ses häid la­hen­du­si pole,“ vas­tas Ale­xe­la Oil te­gev­juht.    

Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas üt­les, et Ale­xe­la­ga on ko­gu­du­se maa­le tank­la ra­ja­mi­seks pee­tud 10 aas­tat tu­lu­tult lä­bi­rää­ki­mi­si. Ees­ti ka­pi­ta­lil põ­hi­nev au­to­maat­tank­la­te kett AS Kroo­ning esi­tas sood­sa­ma pak­ku­mi­se. Ko­gu­du­se ju­ha­tus, nõu­ko­gu ja ki­ri­ku­va­lit­sus on and­nud nõu­so­le­ku sõl­mi­da Kroo­nin­gu­ga 30aas­ta­se hoo­nes­tu­s­õi­guse le­ping. Tu­leb moo­dus­ta­da eral­di kin­nis­tu, me­net­lus käib. Le­pin­gut Kroo­nin­gu­ga veel sõl­mi­tud pole. Ettevõte on valmis avama tankla aasta jooksul pärast hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimist.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kud kesk­po­lü­goo­ni KSH jaoks
Järgmine artikkelTõr­ked Kuu­sa­lu val­la prü­gi­veos – Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te töö­ta­jad olid hai­ged