AIDI GER­DE TUISK on Ees­ti juu­nio­ri­de meis­ter rattakros­sis

458
AIDI GERDE TUISK.

KAI­DO LAAS

Suu­re-Jaa­nis sel­gi­ta­ti 12.-13. ok­toob­ril Ees­ti tä­na­vu­sed vii­ma­sed me­da­lio­ma­ni­kud jalg­rat­tas­por­dis. Lau­päe­val olid võist­lus­tu­les noo­re­ma­te va­nu­se­k­las­si­de esin­da­jad. Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi poi­sid Evar Saul ja Mau­ro Erik Saar said M14 klas­si 2×3 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel dis­tant­sil 38 star­ti­nu seas 9. ja 15. ko­ha. Eri­loa­ga star­ti lu­ba­tud M12 pois­test said And­reas Vil­bas­te ja Ru­ben Käärst sa­mas sõi­dus oma va­nu­sek­las­sis vas­ta­valt 4. ja 7. ko­ha.

Pü­ha­päe­val alus­ta­sid võist­lus­päe­va mees­juu­nio­rid 5×3 km sõi­du­ga, kus Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist lõ­pe­tas ras­ke ja teh­ni­li­se või­du­sõi­du aja­ga 42.05 mi­nu­tit, mis an­dis 22 osa­le­ja seas 5. ko­ha.

Järg­mi­ses sõi­dus koos nais­te eliitk­las­si­ga star­ti­nud Ai­di Ger­de Tuisk sai sa­mu­ti 5rin­gi­li­sel võist­lus­maal aja­ga 52.03 mi­nu­tit 6. ko­ha, kuid oli nais­juu­nio­ri­de ar­ves­tu­ses pa­rim.
Ai­di Ger­de Tuisk õpib Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, prae­gu esin­dab CFC Spor­dik­lu­bi, 7 aas­tat har­ju­tas Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bis.