AGNES VAL­GIS­TE ai­tab ko­gu­da an­ne­tu­si vä­hi­ra­vi­fon­di­le Kin­gi­tud Elu

502
Sel mul­lu det­semb­ris teh­tud pil­dil sei­sa­vad an­ne­tus­te ko­gu­ja MAI­LI TA­PU Ani­ja val­last ning Ida-Har­ju va­ba­taht­li­ke ko­gu­ja­te eest­ve­da­ja AN­GES VAL­GIS­TE Kuu­sa­lust vä­hi­ra­vi­fon­di Kin­gi­tud Elu pla­ka­ti­te ja an­ne­tus­kas­ti­ga Lok­sa Coo­pis – siis sai ol­la mas­ki­de­ta.

AG­NES VAL­GIS­TE Kuu­sa­lust on kaa­sa­nud ko­du­val­last, Keh­ra ja Lok­sa kan­dist kok­ku üle 30 abi­li­se.

Eel­mi­se aas­ta veeb­rua­ris tä­nas SA Hil­le Tä­nav­suu Vä­hi­ra­vi­fond Kin­gi­tud Elu esi­mest kor­da oma ak­tiiv­se­maid abi­li­si. Jär­je­kor­ras küm­nen­da kuld­mär­gi sai Kuu­sa­lu ela­nik, Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ea­ka­te ja puue­te­ga ini­mes­te te­ge­vus­ju­hen­da­ja Ag­nes Val­gis­te. Möödunud aasta lõpuks oli ta käi­nud fon­di toe­tu­seks an­ne­tu­si ko­gu­mas 57 kor­da. Kui li­sa­da käe­so­le­va aas­ta 66 kor­da, on tal ol­nud 123 väl­ja­sõi­tu rah­va­roh­ke­ma­tes­se koh­ta­des­se, kaa­sas kor­jan­dus­karp, mak­se­ter­mi­nal ja pla­kat „Kin­gi vä­hi­hai­ge­le an­ne­tu­se­ga elu­päe­vi!“

Ta osa­les vä­hi­ra­vi­fon­di an­ne­tus­te akt­sioo­nis esi­mest kor­da kuus aas­tat ta­ga­si, 2014. aas­tal, kui käis üles­kut­se pea­le koos pal­ju­de teis­te va­ba­taht­li­ke­ga ap­tee­ki­de kü­las­ta­ja­telt toe­tus­ra­ha ko­gu­mas.

See oli fon­di esi­me­ne te­gut­se­mi­saas­ta, fon­di asu­tas vä­hi­ga või­del­nud aja­kir­ja­nik Hil­le Tä­nav­suu koos po­ja Toi­vo Tä­nav­suu­ga. Poeg jät­kab al­ga­ta­tut, tä­na­vu an­nab oma pa­nu­se fon­di toe­tu­seks ka ETV saa­de „Jõu­lu­tun­nel“. Te­le­saa­te an­ne­tus­te­kam­paa­nia on ju­ba ala­nud, päe­va jook­sul näi­da­tav saa­de jõuab eet­ris­se jõu­lu­de esi­me­sel pü­hal, 25. det­semb­ril.

Ag­nes Val­gis­te: „Esi­mes­tel aas­ta­tel käi­sin abis an­ne­tu­si ko­gu­mas kor­ra või paar. Üle-eel­mi­sel aas­tal oli neid kor­di 11 ja nüüd ka­hel vii­ma­sel aas­tal roh­kem, sest ühes­koos abi­lis­te­ga jõua­me roh­kem. Kui fon­di te­gut­se­mi­se tei­sel aas­tal kor­ral­da­ti ko­gu­mi­sakt­sioo­nid suu­re­ma­tes kau­ban­dus­kes­ku­stes, pak­ku­sin, et ka Kuu­sa­lu Coop on pii­sa­valt suur koht, kus võiks an­ne­tu­si ko­gu­da. Toi­vo Tä­nav­suu ar­vas, et miks mit­te. Kut­su­sin oma sõp­ru-tut­ta­vaid, pa­nin üles­kut­se Fa­ce­boo­ki ja tu­li abi­li­si. Ke­va­del 2015 oli meil Kuu­sa­lu Coo­pis esi­me­ne kor­jan­dus­päev. Paar aas­tat ta­ga­si tek­kis mõ­te, et võiks min­na ka Lok­sa ja Keh­ra Coo­pi ning nüüd on saa­nud tra­dit­sioo­niks, et kord kvar­ta­lis käi­me neis. Kor­jan­dus­päev on lau­päev, siis lii­gub kõi­ge roh­kem rah­vast.“

Ta kir­jel­dab, et te­gut­se­tak­se va­he­tus­te­ga ja ka­he­kau­pa, kor­ra­ga seis­tak­se 1,5-2 tun­di, ühes kau­ban­dus­kes­ku­ses jär­jest kolm-ne­li paa­ri kok­ku kuue-seits­me tun­ni jook­sul: „Meie põ­hi­mõ­te on, et kel­le­gi juur­de ei lä­he ega kut­su an­ne­ta­ma. Ole­me näh­ta­vad, sei­sa­me ta­ga­si­hoid­li­kult, kes hu­vi tun­neb, as­tub li­gi. On pal­ju tä­na­jaid ja kiit­jaid ning neid, kes rää­gi­vad oma loo – kas pe­re­lii­ge ja tut­tav ol­nud vä­hi­hai­ge või mõ­ni ka ise. Sel­li­sed ko­gu­mi­sed on ala­ti vä­ga emot­sio­naal­sed ja mee­liü­len­da­vad, häid ini­me­si on pal­ju. Eri­ti maal väik­se­ma­tes koh­ta­des ol­lak­se sõb­ra­li­ku­mad. Möö­du­nud lau­päe­val sai­me Kuu­sa­lu Coo­pis sa­ma tu­le­mu­se kui mõne aja eest Tal­lin­nas Stock­man­ni kau­ba­ma­jas.“

Abi­lis­te seas on Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu ini­me­si, Ag­nes Val­gis­te häid tut­ta­vaid, aga ka Fa­ce­boo­ki üles­kut­se­ga ühi­ne­nud va­ba­taht­lik­ke, ke­da ta va­rem ei tund­nud. Sa­ge­da­se­mad abi­li­sed on Ida-Har­ju In­vaü­hin­gu liik­med An­ne Möl­der Kol­ga­kü­last, Mar­je Laas­ma ja El­la Põh­ja­la Kuu­sa­lust ning abi­kaa­sa Raul Val­gis­te. Tä­na­vu­sed abi­li­sed on ka Im­bi Va­hu­ri, Kad­ri Prants, Lii­dia Joa­mets, Sal­me Pill, Tii­na Hõ­be­mäe, Ur­mas Ida­vain, Ain Vil­lau, Tiiu-Ka­ja Raa­mat.

In­vaü­hin­gus­se ei kuu­lu, kuid on tub­lilt ai­da­nud veel va­ba­taht­li­kud Mai­li Ta­pu, Es­ta Pirk, Lii­na Piis­kop­pel, Al­do Rand­maa, Ai­vi Vi­ja, Kris­ta Eha­nurm, Anu Uk­ki­vi, Hel­le Söö­nurm, Hel­li­ka Hei­na­ru, Ja­ne Pe­ters, Lii­sa Sa­lu­puu. Li­saks 10 ini­mest, kes on va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel pa­nus­ta­nud kor­ra.

„Nii-öel­da mi­nu tii­mist ehk mi­nu or­ga­ni­see­ri­mi­sel on aas­ta­tel 2014-2020 käi­dud 150 ko­gu­mi­sel, et toe­ta­da vä­hi­ra­vi­fon­di Kin­gi­tud Elu,“ mär­gib Ag­nes Val­gis­te ja li­sab, et te­mal en­dal ei ole õn­neks isik­lik­ku ega pe­re­kond­lik­ku kok­ku­puu­det vä­hi­ga. Ta ai­tab va­ba­taht­li­kult, sest meel­dib see idee – toe­ta­da ra­ha­li­selt ra­vi­mi­te os­tu neil vä­hi­hai­ge­tel, kel­le­le Hai­ge­kas­sa ku­lul se­da ei või­mal­da­ta.

„Ole­me tei­nud ka kau­ge­maid väl­ja­sõi­te, võ­tan abi­li­se või abi­li­sed en­da au­tos­se. Nii ole­me käi­nud Kiid­jär­vel, Vil­jan­dis, Pai­des, Pär­nus. Mi­tu kor­da ole­me käi­nud Jõh­vis ja Nar­vas, vii­ma­ti sel­le aas­ta ok­toob­ris. Sal­mis­tu su­vis­tel kont­ser­ti­del oli­me igal õh­tul ko­hal, sa­mu­ti Käs­mus kont­ser­ti­del ning ka Ani­ja, Vi­hu­la, Kos­ti­ve­re ja Kõltsu mõi­sas, Es­to­nias, pre­si­den­di su­vi­se aia­vas­tu­võ­tu vä­ra­va ta­ga ja veel mit­mel pool. Teen ka kroo­ni­kat, kus kir­jas, kes, kus ja ku­nas on ko­gu­mas käi­nud,“ rää­gib ta.

Kont­ser­ti­del ra­ha­ko­gu­mi­se pu­hul on vä­hi­ra­vi­fon­di Kin­gi­tud Elu sih­ta­su­tus kok­ku lep­pi­nud, et va­ba­taht­li­kud pää­se­vad sin­na ta­su­ta, an­ne­tu­si ko­gu­vad en­ne al­gust, va­hea­jal ja lõ­pus. See on kont­ser­dia­su­tus­te pa­nus fon­di ning sa­mas va­ba­taht­li­ke­le tu­gi ja tun­nus­tus, et saa­vad kont­ser­dist osa.

Ag­nes Val­gis­te kir­jel­dab juh­tu­mit 1. jaa­nua­ril Es­to­nias Hen­nes­sy kont­ser­dil, kui li­gi as­tus mees, kes uu­ris, kas tu­hat eu­rot saab mak­se­ter­mi­na­li­ga üle kan­da: „Mi­na ah­he­ta­sin, te­ma kü­sis, et kas se­da on vä­he. Mul käed vä­ri­se­sid, kui sum­mat mak­se­ter­mi­na­li tok­si­sin. Se­da meest ma ei tund­nud. Pä­rast kir­ju­ta­sin meie va­ba­taht­li­ke Fa­ce­boo­ki-gru­pi­le, et see­kord an­ne­tas prints Za­mun­dast ja oleks sel­li­seid roh­kem.“

Ku­na ko­roo­na-aas­tal on ini­mes­te elu­järg jää­nud keh­ve­maks, an­ne­ta­tak­se tä­na­vu va­ra­se­mast vä­hem, su­vest saa­dik ei ole te­ma va­he­tus­te ajal 50eu­ro­seid an­ne­tu­si teh­tud. Aga abi on igast an­ne­ta­tud eu­rost, kin­ni­tab ta.

Vä­hi­ra­vi­fon­di Kin­gi­tud Elu ko­du­le­he kau­du on liht­ne an­ne­ta­da pan­gaü­le­kan­de­ga. Seal on sa­mu­ti link, et sõl­mi­da pan­ga­ga pü­si­kor­ral­du­se le­ping Kin­gi­tud Elu toe­tu­seks. Sel nä­da­lal saab he­lis­ta­da ETV „Jõu­lu­tun­ne­li“ an­ne­tus­te­le­fo­ni­le, et toe­ta­da fon­di.

An­ne­tus­ko­gu­mis­tel osa­le­nud Mai­li Ta­pu, kel­le ko­du on Ala­ve­re lä­he­dal Lü­ka­ti kü­las ja su­ve­ko­du Ha­ras, too­ni­tab, et ini­me­sed, kes soo­vi­vad pi­de­valt ai­da­ta, võik­sid te­ha pü­si­kor­ral­du­se: „Ol­gu või väi­ke sum­ma kuus, abi on va­ja aas­ta­rin­gi, mit­te ai­nult jõu­lu­de ajal. Suur tä­nu kõi­gi­le an­ne­ta­ja­te­le!“

SA Hil­le Tä­nav­suu Vä­hi­ra­vi­fond Kin­gi­tud Elu kon­tod:
Swed­bank – EE212200221059073061
SEB Pank – EE211010220228917224

An­ne­tus­telefonile helistades:
900 4005 – 5 eu­rot
900 4010 – 10 eu­rot
900 4050 – 25 eu­rot

Kogumiskäikudest ja teistest kohalikest vabatahtlikest kogujatest loe 23. detsembri Sõnumitoojast.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 16. detsembril
Järgmine artikkelHäid pühi!