Aeg­vii­du val­la lipp an­tak­se ER­Mi­le

1059

Ees­ti Rah­va Muu­seu­mi di­rek­tor Tõ­nis Luu­kas pöör­dus oma­va­lit­sus­te­le poo­le kir­ja­ga, mil­les tea­tab, et ERM võ­taks mee­lel­di oma muu­seu­mi ko­gus­se hal­dus­re­for­mi käi­gus ak­tiiv­sest ka­su­tu­sest väl­ja mi­ne­vad oma­va­lit­sus­te li­pud, va­pid ja muu süm­boo­li­ka, et moo­dus­ta­da neist aja­loo­le tal­le­ta­tud ter­vik­lik ko­gu. Aeg­vii­du en­di­ne val­la­va­nem Rii­vo Noor vas­tas, et hin­dab muu­seu­mi init­sia­tii­vi ning sel­gi­tas oma vas­tu­ses ER­Mi ju­hi­le Ani­ja val­la­ga ühi­ne­nud Aeg­vii­du val­la süm­boo­li­ka tä­hen­dust. Aeg­vii­du lipp val­mis­ta­ti 1991. aas­tal, sel­le­le tik­kis va­pi ko­ha­lik kä­si­töö­meis­ter Ann Rand­maa. Va­pil on Aeg­vii­du piir­kon­na ne­li jär­ve, need on pähk­li­ku­ju­li­sed, igal jär­vel ve­si­roo­si ku­ju­tis.