Aeg­vii­du ÜVK ehi­tus al­gab 15. ap­ril­lil

789
ERIK JÜRIÖÖ

Mul­lu su­vel ot­sus­tas KIK eral­da­da OÜ-­le Vel­ko AV 1 080 155 eu­rot Aeg­vii­du ale­vi ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks ja laien­da­mi­seks. Vel­ko AV kor­ral­das pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­han­ke, mil­le või­tis AS Mer­ko Inf­ra.

Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö üt­les, et KI­Ki toe­tu­se­ga teh­ta­va­te töö­de ko­gu­sum­ma on 1 543 078 eu­rot, sel­lest 462 923 eu­rot on Vel­ko AV oma­osa­lus.

„Tee­me ära abi­kõl­bu­li­kud tööd – ra­ja­me Nõm­me tä­na­va piir­kon­da uue vee­tööt­lus­jaa­ma ning ÜVK to­rus­ti­ku reo­vee­ko­gu­mi­sa­la pii­ri­des­se. Li­saks ühen­da­me uu­de süs­tee­mi meie prae­gu­sed veek­lien­did, kes jää­vad reo­vee­ko­gu­mi­sa­last väl­ja, ning ra­ja­me hüd­ran­ti­de võr­gus­ti­ku pääs­tea­me­ti tar­beks. Mit­tea­bi­kõl­bu­lik­ke ku­lu­sid on um­bes 145 000 eu­ro eest,“ rää­kis ta.

Ma­ha pan­nak­se li­gi­kau­du 8 ki­lo­meet­rit vee- ja 8,5 ki­lo­meet­rit ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku, te­hak­se ma­jaü­hen­du­sed 149 kin­nis­tu­le, ra­ja­tak­se um­bes 180 ka­na­li­sat­sioo­ni­kae­vu ning taas­ta­tak­se 20 000 ruut­meet­ri ula­tu­ses as­fal­di-, kil­lus­ti­ku-, mu­ru- ja muid kat­teid.

Kopp lüüak­se maas­se 15. ap­ril­lil, val­mi­mis­täh­taeg on hi­lis­sü­gis. Pä­rast pro­jek­ti lõ­pe­ta­mist, eel­da­ta­vas­ti no­vemb­ris, lam­mu­ta­tak­se ja su­le­tak­se ka va­nad pump­lad.

Erik Jü­riöö sõ­nul to­ru­de pai­gal­da­mi­se ajaks ühe­le­gi ma­ja­pi­da­mi­se­le juur­de­pää­su ei sul­ge­ta, kuid üm­ber­sõi­te ja muu­da­tu­si liik­lus­kor­ral­du­ses võib tul­la, nen­dest tea­vi­ta­mi­ne on ehi­ta­ja üle­san­ne.

Vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ke ha­ka­tak­se Aegviidu ÜVK raames ehi­ta­ma 15. ap­ril­lil ja lõ­pe­ta­tak­se 22. au­gus­til. Vas­ta­valt ehi­tusg­raa­fi­ku­le al­gab töö Mu­ra­ka tä­na­vast, ap­ril­li vii­mas­tel päe­va­del alus­ta­tak­se to­ru­de pai­gal­da­mist Jaa­ma, Poo­le­mõi­sa Kal­da tä­na­val ning Si­ni­ka ja Vaa­ri­ka tä­na­val, mai kes­kel Pih­la­ka ja kuu lõ­pus Par­gi tä­na­val, juu­ni esi­mes­tel nä­da­la­tel Poh­la, Tam­me ja Jõh­vi­ka tä­na­val ja kuu lõ­pus Ko­se­nõm­mel Tel­lis­ki­vi tä­na­val ning juu­lis Mus­ti­ka, Ko­se­nõm­me ja Jõe tä­na­val.

Aeg­vii­du val­las keh­tis ÜVK­ga lii­tu­mis­ta­su, Ani­ja val­las se­da po­le. Erik Jü­riöö ei osa­nud veel öel­da, kas Aeg­vii­du val­la ma­ja­pi­da­mi­sed, kes pä­rast uu­te vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de väl­ja­ehi­ta­mist soo­vi­vad sel­le­ga lii­tu­da, pea­vad hak­ka­ma lii­tu­mis­ta­su maks­ma: „On küll ole­mas en­di­se Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu mää­rus, mis sä­tes­tab Aeg­vii­du ale­vis ÜVK võr­gus­ti­ku­ga lii­tu­mis­ta­su, kuid Vel­kol lii­tu­mis­ta­su pole.“

Ta li­sas, et pä­rast pro­jek­ti val­mi­mist peab Vel­ko koos­kõ­las­ta­ma vee uue hin­na kon­ku­rent­sia­me­tis ning kon­ku­rent­sia­met võib ise mää­ra­ta lii­tu­mis- või ühen­dus­ta­su.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 3. aprillil
Järgmine artikkelRaa­si­ku Elek­ter ot­sib te­gev­juh­ti