Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne jõu­luks veel ei val­mi

1635

Aeg­vii­du koo­li juu­be­li­pi­du lük­kub spor­di­saa­li ehi­tu­se ve­ni­mi­se tõt­tu eda­si.

Kui­gi Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne le­pin­gu­järg­ne val­mi­mis­täh­taeg on det­semb­ris, kes­ta­vad ehi­tus­tööd um­bes kuu ae­ga kauem. Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor tõ­des, et ehi­tus­tööd on graa­fi­kust vei­di maas.

Ka­su­tus­loa väl­jas­ta­mi­se täht­aeg pi­di ole­ma 20. det­semb­ril. Mil­lal on või­ma­lik ka­su­tus­loa­ni jõu­da, ei osa­nud abi­val­la­va­nem öel­da, kuid ole­tas, et um­bes jaa­nua­ri lõ­pus.

„Ehi­ta­ja­pool­set pa­ha­taht­lik­kust ma siin ei näe, pi­gem on mit­me prob­lee­mi kok­ku­lan­ge­mi­ne – tean, et ehi­ta­jaid on vä­he ning fir­mal on ol­nud ka mõ­nin­gad tar­nep­rob­lee­mid,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Spor­di­hoo­ne karp on kin­ni, väl­jas pan­nak­se soo­jus­tust ja lau­dist, sees pai­gal­da­tak­se kom­mu­ni­kat­sioo­ne, ehi­ta­tak­se va­he­sei­nu, kroh­vi­tak­se. Kor­ras­ta­da tu­leb ka staa­dion, sest sel­le al­la pan­di maa­küt­te­to­rus­tik.

Esial­gu loo­de­ti, et spor­di­hoo­ne val­mib jõu­luks ja ka­van­da­ti Aeg­vii­du koo­li 100. sün­ni­päe­va pu­hul toi­muv vi­list­las­te pi­du 6. jaa­nua­ri­le. Ku­na nüüd on sel­ge, et ka sel ajal kes­ta­vad saa­lis veel ehi­tus­tööd, ot­sus­ta­ti eel­mi­sel nä­da­lal – koo­li juu­be­li­pi­du lü­ka­tak­se veeb­rua­ri­kuus­se.

„Mi­da­gi ei juh­tu, ole­me se­da na­gu­nii hi­li­se­maks lü­ka­nud, koo­li sün­ni­päev on te­ge­li­kult ju det­semb­ris,“ sõ­nas Aeg­vii­du põ­hi­koo­li di­rek­tor Tii­na Stein­berg.

Ta li­sas, et spor­di­saa­li val­mi­mi­ne ta­he­tak­se igal ju­hul ära oo­da­ta: „Kui meie vi­list­la­sed tu­le­vad viie aas­ta jä­rel taas kok­ku, ta­ha­vad nad kõik uut spor­di­saa­li nä­ha. Pea­le­gi soo­vi­me seal pi­da­da sün­ni­päe­vaak­tu­se, ku­hu kõik kü­la­li­sed ära ma­huk­sid. Na­tu­ke saa­me siis uut saa­li ka rek­laa­mi­da – oma­kan­di ini­mes­te­le, kes ta­ha­vad se­da edas­pi­di ka­su­ta­da spor­ti­mi­seks.“

Aeg­vii­du spor­di­hoo­net ehi­ta­vad ühis­pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Tar­vap­ro­jekt ja OÜ R.E.S.T. Grupp, see lä­heb maks­ma 839 811 eu­rot. Spor­di­hoo­ne pea­sis­se­pääs on koo­li­ma­ja peauk­se­ga sa­mal pool, saa­li hak­kab pää­se­ma ka koo­li kau­du. Esi­me­sel kor­ru­sel on täis­mõõt­me­te­ga korv­pal­li­väl­ja­ku suu­ru­ne saal, spor­diin­ven­ta­ri­de ruum ning saun ja duši­ruu­mid, tei­se­le kor­ru­se­le te­hak­se jõu­saal, duši­ruu­mid ja saun, kol­man­da­le soo­jus­pum­pa­de ja ven­ti­lat­sioo­ni­ sead­med.

Eelmine artikkelTüki­ke tu­me­dat šo­ko­laa­di meie ter­vi­se heaks
Järgmine artikkelLok­sa bus­si­jaa­ma ja Kon­su­mi esi­sed val­mis