Aeg­vii­du las­teaia juht on EDA-MAI TAM­MIS­TE

997

Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­jaks kin­ni­ta­ti Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. „Ku­na kon­kurss ebaõn­nes­tus, mää­ra­si­me las­teaia­le esial­gu di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja. Ta kin­ni­tas – õpe­ta­jad ja lap­se­va­ne­mad mu­ret­se­ma ei pea, las­teaia töö oli se­ni vä­ga häs­ti ju­hi­tud-kor­ral­da­tud ning val­la­va­lit­sus soo­vib, et töö jät­kuks sa­mal ta­se­mel. „Vaa­ta­me, kui­das uue õp­peaas­ta al­gus lä­heb, siis ot­sus­ta­me, kas meil on põh­just kor­ral­da­da di­rek­to­ri leid­mi­seks uus kon­kurss,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem. Ta kin­ni­tas, et Aeg­vii­du las­teaia liit­mist val­la teis­te las­teae­da­de­ga ei ole aru­ta­tud: „Aeg­vii­du las­teaed on prae­gu ise­sei­sev ju­rii­di­li­ne isik – nii on kir­jas ühi­ne­mis­le­pin­gus ja tei­seks on meil sel aas­tal pal­ju tööd, et kor­ral­da­da uue asu­tu­se Ani­ja Val­la Las­teaiad te­ge­vust. Pea­le sel­le on käi­mas Ala­ve­re Mõm­mi­la re­mont ja Las­te­ta­res ava­ti uus las­te­hoiu­rühm.“ Aeg­vii­du las­teaia kauaaeg­ne di­rek­tor Kris­ta Aruo­ja va­he­tas elu­koh­ta ning töö­tab nüüd Saue val­la Laag­ri las­teaia ju­hi­na.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 15. augustil
Järgmine artikkelVä­li­jõu­saa­lid Re­hat­sel ja Ri­hu­mäel